tiếng anh 9 unit 9 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch bên dưới từng kể từ chính trong những câu.)

1. I'm from Viet Nam. My first/foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn't understand.

3. The Yorkshire dialect/language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Lời giải chi tiết:

1. first

2. accent

3. dialect

4. second

5. official

1. I'm from Viet Nam. My first  language is Vietnamese.

(Tôi tới từ nước ta. Tiếng u đẻ của tôi là giờ Việt.)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy phát biểu giờ Anh với hóa học giọng tôi ko thể hiểu.)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ địa hạt Yorkshire là một trong những vô nhiều hình thức ngữ điệu ở Anh.)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu không còn học viên học tập giờ Anh như ngữ điệu loại nhì.)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada với ngữ điệu chủ yếu thức: Anh và Pháp.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

(Đọc điều nhưng mà tía người nói đến việc phát biểu ngữ điệu. Điền vô khu vực trống rỗng với cùng một cụm kể từ vô khuông.)

can also get by

am reasonably good

picked up

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, sánh I (1) ________ at English. I (2) ________ in French. We went vĩ đại Paris last summer and I (3) ________ the basics.

also fluent in

can have a conversation

am bilingual

it's a bit rusty

I (4) ________ because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) ________ English because I work in a multinational company. I (6) ________ in Italian, but  (7) ________.

know a few words

can't speak a word

am quite bad at

To be honest, I (8) _________ languages. I (9) _________ of English that I learned from my grandfather, but I (10) _________ of anything else.

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, sánh I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went vĩ đại Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ thứ nhất của tôi là giờ Việt tuy nhiên ở quần thể thôn tôi sinh sống có tương đối nhiều mái ấm gia đình người Anh, nên là tôi khá xuất sắc giờ Anh, tôi cũng biết một ít giờ Pháp. Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái và tôi đang được học tập được những kể từ cơ phiên bản. 

Tôi thuần thục nhì loại giờ cũng chính vì tía của tôi là kẻ Pháp u của tôi là kẻ Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thuộc giờ Anh cũng chính vì tôi thao tác cho 1 doanh nghiệp lớn nhiều vương quốc. Tôi hoàn toàn có thể tiếp xúc vày giờ Ý tuy nhiên còn vụng về về. 

Thành thiệt nhưng mà phát biểu tôi thông thường về ngữ điệu, tôi chỉ biết một vài ba kể từ giờ Anh nhưng mà tôi đang được học tập kể từ ông tuy nhiên tôi ko thể phát biểu một kể từ nào là cả.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây dùng những cụm kể từ vô ngoặc.)

1. I don't know any French. (speak a word)

(Tôi ko biết giờ Pháp.)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

(Tôi đang được học tập một vài ba kể từ giờ Anh vô kỳ nghỉ ngơi.)

3. My brother can speak Italian very well. (fluently)

(Anh trai tôi có thể nói rằng giờ Ý rất tuyệt.)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

(Tôi có thể nói rằng cả giờ Anh và giờ Pháp một cơ hội hoàn hảo và tuyệt vời nhất.)

5. I speak enough German for holidays. (get by)

(Tôi phát biểu đầy đủ giờ Đức mang đến những ngày nghỉ ngơi.)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

(Tôi đang không thực hành thực tế giờ Nga của tớ vô một thời hạn nhiều năm.)

Lời giải chi tiết:

1. I can't speak a word of French.

(Tôi ko thể phát biểu một kể từ giờ Pháp nào là.)

2. I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học tập lỏm được một vài ba kể từ giờ Anh khi chuồn nghỉ ngơi đuối.)

3. My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thuộc giờ Anh.)

4. I am bilingual in English and French.

(Tôi thuần thục cả nhì loại giờ Anh và Pháp.)

5. I can get by in German on holiday.

(Tôi hoàn toàn có thể học tập một không nhiều giờ Đức vô kỳ nghỉ ngơi.)

6. My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng về một ít.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the words from the box vĩ đại complete sentences.

(Sử dụng kể từ vô khuông nhằm hoàn thành xong câu.) 

Xem thêm: súng bên súng đầu sát bên đầu

mistakes                          imitate                          corrects                          translate                          look up                          accent                          communicate                          guess

It's normal vĩ đại have a(n) (1) ________ when we speak English. It's OK – other people can usually understand us. It's a good idea vĩ đại listen vĩ đại CDs or watch DVDs and try vĩ đại (2) ________ other speakers vĩ đại make your pronunciation better. If you see a new word and you don't know what it means, you can sometimes (3) ________ the meaning from words you know, or you can (4) ________ the word in a dictionary. A lot of good English learners try not vĩ đại (5) ________ things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try vĩ đại think in the foreign language if you can! It's normal vĩ đại make (6) ________. When your teacher (7) ________ a mistake in your writing or speaking, think about it and try vĩ đại see why it's wrong. But it's more important vĩ đại (8) ________, sánh don't be afraid vĩ đại speak!

Phương pháp giải:

mistakes (n): lỗi lầm

imitate (v): bắt chước                         

corrects (v): sửa đúng                         

translate (v): biên dịch                         

look up (v): tra cứu                         

accent (n): giọng                         

communicate (v): giao phó tiếp                         

guess (v) đoán

Lời giải chi tiết:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

It's normal vĩ đại have an (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea vĩ đại listen vĩ đại CDs or watch DVDs and try vĩ đại (2) imitate other vĩ đại make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not vĩ đại (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try vĩ đại think in the foreign language if you can! It's normal vĩ đại make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try vĩ đại see wrong. But it's more important vĩ đại (8) communicate, sánh don't be afraid vĩ đại speak!

Giải thích: 

(1) Mạo kể từ "a(an)" + danh kể từ số ít

(2) try + vĩ đại V: nỗ lực thao tác gì 

(3), (4) can + V: hoàn toàn có thể thao tác gì

(5) try + not vĩ đại V: nỗ lực ko thao tác gì

(6) Cụm từ: make mistakes (gây đi ra lỗi lầm)

(7) Chủ ngữ số không nhiều "teacher" + động kể từ thêm thắt "-s"

(8) Cấu trúc: It's + adj + vĩ đại V 

Tạm dịch:

Bình thông thường với hóa học giọng Khi tất cả chúng ta phát biểu giờ Anh. Điều này cũng đảm bảo chất lượng - những người dân không giống thông thường hoàn toàn có thể hiểu tất cả chúng ta. Thật là ý tưởng phát minh đảm bảo chất lượng lúc nghe đến những CD hoặc coi DVD và nỗ lực học theo người không giống nhằm trừng trị âm đảm bảo chất lượng rộng lớn. Nếu các bạn gặp gỡ một kể từ nhưng mà các bạn ko biết nghĩa chúng ta cũng có thể thỉnh phảng phất đoán nghĩa kể từ những kể từ nhưng mà các bạn biết hoặc chúng ta cũng có thể tra tự vị. hầu hết người học tập xuất sắc giờ Anh ko cố dịch sang trọng giờ u đẻ của mình. Dịch thỉnh phảng phất  là một ý tưởng phát minh tuy nhiên  hãy nỗ lực suy nghĩ về một nước ngoài ngữ không giống nếu như chúng ta cũng có thể. Rất thông thường Khi giắt lỗi. Khi nghề giáo của chúng ta trị 1 lỗi sai vô văn phát biểu và viết lách, hãy suy nghĩ về nó và quan sát hình mẫu sai. Nhưng cũng khá cần thiết Khi tiếp xúc nên là chớ lo ngại phát biểu.  

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

(Đặt đại kể từ mối quan hệ chính vào cụ thể từng câu.) 

Example: That's the dog ate our dinner.

That's the dog which ate our dinner.

(Đó là chú chó đang được ăn tối của công ty chúng tôi.)

1. Those are the stairs I broke my arm.  

_________________

2. There's a cửa hàng you can buy English books and CDs.

_________________

3. The English couple live next vĩ đại us can get by in Vietnamese.

_________________

4. There's a cửa hàng near my house sells cheap DVDs.

_________________

5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.    

_________________

Lời giải chi tiết:

1. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang nhưng mà tôi đang được gãy tay.)

2. There's a cửa hàng where you can buy English books and CDs.

(Có một cửa hàng chúng ta cũng có thể mua sắm sách CD giờ Anh.)

3. The English couple who/that live next vĩ đại us can get by in Vietnamese.

(Cặp phu nhân ông chồng người Anh sinh sống cạnh ngôi nhà công ty chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp xúc chút giờ Việt.)

4. There's a cửa hàng near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một cửa hàng ngay sát nhà đất của tôi cung cấp DVD đặc biệt rẻ mạt.)

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra kể từ mới mẻ vô tự vị này đã và đang được xuất phiên bản vày Oxford University Press.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Choose A-E vĩ đại complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E nhằm hoàn thành xong bài bác hội thoại bài bác hội thoại tại đây. Thực hành bài bác hội thoại với các bạn nằm trong học tập.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened vĩ đại CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That's right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you vì thế vĩ đại improve your English outside class?

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

(Mình nghe rằng các bạn đua IELTS được 8.0 hả?)

Minh: (1) D. That’s right!

(Đúng vậy!)

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

(Chúc mừng nha! Quý Khách hoàn toàn có thể share với bản thân tay nghề học tập giờ Anh được không?)

Minh: (2) C. Not at all.

(Không với chi.)

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

(Bạn cảm nhận thấy thế nào là về trình độ chuyên môn giờ Anh của chúng ta bây giờ?)

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

(Mình có thể nói rằng giờ Anh tự do thoải mái vô đa số bất kể trường hợp nào là.)

Long: Really? What things did you vì thế vĩ đại improve your English outside class?

(Thật sao? Quý Khách đã từng gì nhằm trau dồi giờ Anh ngoài lớp học?)

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

(Mình nghe và gọi nhiều. Mình kết các bạn và thực hành thực tế phát biểu giờ Anh với những người phiên bản xứ.)

Long: And how did you improve your pronunciation?

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

(Và các bạn đang được trau dồi trừng trị âm như vậy nào?)

Minh: (5) B. I often listened vĩ đại CDs and imitated the pronunciation.

(Mình thông thường nghe CD và học theo trừng trị âm của mình.)