hóa trị của các nguyên tố

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Hóa trị của một yếu tố được xác lập thông qua số link chất hóa học tuy nhiên một vẹn toàn tử của yếu tố bại tạo ra vô phân tử. Hóa trị của yếu tố vô phù hợp hóa học ion được gọi là điện hóa trị, có mức giá trị vì chưng với năng lượng điện của ion tạo ra trở nên kể từ yếu tố bại. Hóa trị của yếu tố vô phù hợp hóa học nằm trong hóa trị được gọi là cộng hóa trị, có mức giá trị vì chưng với số link nằm trong hóa trị tuy nhiên vẹn toàn tử của yếu tố bại tạo nên với vẹn toàn tử của yếu tố không giống vô phù hợp Hóa chất.[1]

Bạn đang xem: hóa trị của các nguyên tố

Khái niệm hóa trị vốn liếng đang được đem vô chất hóa học từ nửa thế kỷ 19. Trước trên đây hóa trị của yếu tố được xem như là kĩ năng của một vẹn toàn tử của yếu tố hoàn toàn có thể phối hợp hoặc thay cho thế từng nào vẹn toàn tử hydro hoặc từng nào vẹn toàn tử tương tự không giống.

Những năm mới gần đây, tuy vậy song với định nghĩa này người tớ hoặc sử dụng một định nghĩa không giống gọi là số lão hóa của yếu tố. Tuy không tồn tại ý nghĩa sâu sắc cơ vật lý rõ ràng như hóa trị tuy vậy tuy nhiên trong định nghĩa thì số lão hóa có tương đối nhiều tiện lợi về mặt mày thực hành thực tế (chẳng hạn Khi cân đối phản xạ hóa học).

Hóa trị tối đa của những yếu tố vô phù hợp chất[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với hóa trị của yếu tố vô phù hợp hóa học ion (điện hóa trị), hóa trị dương tối đa của những yếu tố s, p nhìn bao quát vì chưng trúng số electron lớp bên ngoài nằm trong, trừ một vài ba nước ngoài lệ như đồng (Cu), bạc (Ag), vàng (Au),... Hóa trị dương tối đa của những yếu tố d vì chưng tổng số electron phân lớp s của lớp sát lớp bên ngoài nằm trong và một vài ba electron của lớp sát ngoài nằm trong tuy nhiên vẹn toàn tử hoàn toàn có thể nhường nhịn rời khỏi. Đối với hóa trị của yếu tố vô phù hợp hóa học nằm trong hóa trị (cộng hóa trị), cần phải biết đúng mực công thức kết cấu electron của phân tử thì mới có thể xác lập trúng hóa trị.[2]

Nhóm → IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB VIIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
↓ Chu kỳ
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og

* Họ Lantan 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Họ Actini 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Các group nằm trong gốc vô bảng tuần hoàn

Hóa trị tối đa của một vẹn toàn tố: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Màu trắng: ko rõ

Trạng thái ở sức nóng chừng và áp suất xài chuẩn

Xem thêm: đường phân giác trong tam giác vuông

  • Màu số vẹn toàn tử đỏ là hóa học khí ở sức nóng chừng và áp suất xài chuẩn
  • Màu số vẹn toàn tử lục là hóa học lỏng ở sức nóng chừng và áp suất xài chuẩn
  • Màu số vẹn toàn tử đen là hóa học rắn ở sức nóng chừng và áp suất xài chuẩn

Tỷ lệ xuất hiện nay tự động nhiên

(Lưu ý: Nitrogen đem hóa trị tối đa là IV theo đòi tư liệu sửa thay đổi.)

Bảng hóa trị của các nguyên tố và group vẹn toàn tử[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là bảng liệt kê một số trong những hóa trị của các nguyên tố chất hóa học và một số trong những group vẹn toàn tử thông thường gặp:[3]

Số hiệu Tên vẹn toàn tố Kí hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị
1 Hydro H 1 I
2 Heli He 4
3 Lithi Li 7 I
4 Beryli Be 9 II
5 Bor B 11 III
6 Carbon C 12 II, IV
7 Nitơ N 14 I, II, III, IV, V
8 Oxy O 16 II
9 Fluor F 19 I, II, III, IV, V, VI, VII
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magnesi Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Phosphor P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Chlor Cl 35,5 I, II, III, IV, V, VI, VII
18 Argon Ar 40
19 Kali K 39 I
20 Calci Ca 40 II
21 Scandi Sc 45 III
22 Titani Ti 48 II, III, IV
23 Vanadi V 51 II. III, IV, V
24 Chromi Cr 52 II, III, IV, VI
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII…
26 Sắt Fe 56 II, III
27 Cobalt Co 58,9 II
28 Nickel Ni 58,7 II, III, IV
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
31 Gali Ga 70 III
32 Germani Ge 73 II, IV
33 Arsenic As 75 III, V
34 Seleni Se 79 II, IV, VI
35 Brom Br 80 I, II, III, IV, V, VI, VII
36 Krypton Kr 84
37 Rubidi Rb 85,5 I
38 Stronti Sr 88 II
39 Ytri Y 89 III
40 Zirconi Zr 91 IV
41 Niobi Nb 93 V
42 Molybden Mo 96 II, III, IV, VI
43 Techneti Tc 99 III, IV, VII
44 Rutheni Ru 101 II, III, IV
45 Rhodi Rh 103 II, III, IV
46 Paladi Pd 106 II, IV
47 Bạc Ag 108 I
48 Cadmi Cd 112 II
49 Indi In 114 I, III
50 Thiếc Sn 119 II, IV
51 Antimon Sb 122 III, V
52 Teluri Te 128 II, IV, VII
53 Iod I 127 I, III, V, VII
54 Xenon Xe 131
55 Caesi Cs 133 I
56 Bari Ba 137 II
57 Lanthan La 139 III
58 Ceri Ce 140 III, IV
59 Praseodymi Pr 141 III, IV
60 Neodymi Nd 144 II, III, IV
61 Promethi Pm 145 III
62 Samari Sm 150 II, III
63 Europi Eu 152 II, III
64 Gadolini Gd 157 III
65 Terbi Tb 159 III, IV
66 Dysprosi Dy 162,5 III, IV
67 Holmi Ho 165 III
68 Erbi Er 167 III
69 Thuli Tm 169 III
70 Ytterbi Yb 173 II, III
71 Luteti Lu 175 III
72 Hafni Hf 178 IV
73 Tantal Ta 181 V
74 Wolfram W 184 II, VI
75 Rheni Re 186 III, IV, VII
76 Osmi Os 190 II, III, IV, VI
77 Iridi Ir 192 II, III, IV
78 Platin Pt 195 II, IV
79 Vàng Au 197 I, II, III
80 Thủy ngân Hg 201 I, II
81 Thali Tl 204 I, III
82 Chì Pb 207 II, IV
83 Bismuth Bi 209 III, V
84 Poloni Po 209 II, IV, VI
85 Astatin At 210 I, III, V, VII
86 Radon Rn 222 II, IV
87 Franci Fr 223 I
88 Radi Ra 226 II
89 Actini Ac 227 III
90 Thori Th 232 IV
91 Protactini Pa 231 IV, V
92 Urani U 238 IV, VI
93 Neptuni Np 237 IV, V, VI
94 Plutoni Pu 244 IV, V, VI
95 Americi Am 243 IV, V, VI
96 Curi Cm 247 III
97 Berkeli Bk 247 III, IV
98 Californi Cf 251 III
99 Einsteini Es 252 III
100 Fermi Fm 257 III
101 Mendelevi Md 258 II, III
102 Nobeli No 259 II, III
103 Lawrenci Lr 262 III
104 Rutherfordi Rf 267 IV
105 Dubni Db 268 V
106 Seaborgi Sg 269 VI
107 Bohri Bh 270 VII
108 Hassi Hs 269 VIII
109 Meitneri Mt 278 II, III, IV
110 Darmstadti Ds 281 II, IV
111 Roentgeni Rg 282 I
112 Copernici Cn 285 II
113 Nihoni Nh 286 I, III
114 Flerovi Fl 289 II, IV
115 Moscovi Mc 290 III, V
116 Livermori Lv 293 II, IV, VII
117 Tennessine Ts 294 I, III, V, VII
118 Oganesson Og 294 II, IV

Còn đó là hóa trị của một số trong những group vẹn toàn tử quan lại trọng:

Nhóm vẹn toàn tử Kí hiệu Hóa trị Phân tử khối Acid tương ứng
Hydroxide OH I 17 Tên acid Kí hiệu Phân tử khối
Nitrat NO3 I 62 Acid nitric HNO3 63
Chloride Cl I 35,5 Acid hydrochloric HCl 36,5
Carbonat CO3 II 60 Acid carbonic H2CO3 62
Hydrocarbonat HCO3 I 61
Sulfat SO4 II 96 Acid sulfuric H2SO4 98
Hydrosulfat HSO4 I 97
Sulfide S II 32 Acid sulfidehydric H2S 34
Hydro sulfide HS I 33
Phosphat PO4 III 95 Acid phosphoric H3PO4 98
Hydrophosphat HPO4 II 96
Dihydrophosphat H2PO4 I 97
Sulfide SO3 II 80 Acid sunfurơ H2SO3 82
Hydro sulfide HSO3 I 81
Silicat SiO3 II 76 Acid silicic H2SiO3 78
Acetat CH3COO I 59 Acid acetic CH3COOH 60
Aluminat AlO2 I 59 Acid aluminic HAlO2 60
Zincat ZnO2 II 97 Acid zincic H2ZnO2 99
Nitrit NO2 I 46 Acid nitrơ HNO2 47
Etylat C2H5O I 45 Rượu etylic C2H5OH 46
Bromide Br I 80 Acid hydrobromic HBr 81
Permanganat MnO4 I 119 Acid permanganic HMnO4 120
Chrommat CrO4 II 116 Acid chromic H2CrO4 118

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Lê, Xuân Trọng (chủ biên) (2007). Hóa học tập 10 - Nâng cao (ấn phiên bản 1). Hà Nội: Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo nước ta. tr. 88.
  2. ^ Lê, Xuân Trọng (chủ biên) (2002). Bài tập luyện nâng lên Hóa học tập 10 (ấn phiên bản 1). Hà Nội: Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo. tr. 62-63.
  3. ^ “Bảng Hóa Trị 8”. Wikimedia.