david did his homework and they went to bed

Câu căn vặn :

REWRITE THE SENTENCES, USING PERFECT GERUNDS 1) David did his homework and they went đồ sộ bed . →After having 2) It ís easy for anyone đồ sộ learn hơ đồ sộ cook . → Learning 3) Tony had rescued the kids from the fire. People admired him for that. →People 4) He had dumped lots of rubbish onto the beach. He denied it. →He denied 5) After Ha had read some documents about Green Earth, she decided đồ sộ join the organization. →Having 6) I have seen him before. I remember that. →I 7) You had saved the lives of hundreds of wild animals. Thank you for that. →Thank you 8) They had hunted and killed many wild animals. Later they regretted what they had done. →They regretted 9) Since Mai had refused Nam's offer of a lift in his xế hộp, she had đồ sộ walk home page. →Having 10) You've lied đồ sộ us, the villagers said. The politician denied it. →The politician 11) The factory had dumped tons of toxic waste into the river. It was heavily fined for that. →The factory 12) Thanh had forgotten đồ sộ turn off the gas cooker before he left hí house. He admitted that. →Thanh admitted

Lời giải 1 :

Thảo luận

-- cảm ơn các bạn nhiều nhé !

Bạn đang xem: david did his homework and they went to bed

cũng có thể các bạn quan lại tâm

quý khách với biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong ngữ điệu German Tây, được rằng kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, thời nay là lingua franca toàn thế giới.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German đang được thiên cư cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ phân phối hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày hải dương Balt)

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

Xem thêm: kim đồng hồ tích tắc tích tắc

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhì ở cung cấp trung học tập phổ thông, sát cho tới năm cuối cung cấp nên học hành là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới triết lý trong tương lai rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là sợ hãi, sợ hãi tuy nhiên những em hãy thoải mái tự tin và mò mẫm dần dần điều tuy nhiên mình đang có nhu cầu muốn là nhập sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))