từ vựng unit 1 lớp 12Unit 1 lớp 12 mới: Life stories

Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 mới nhất Unit 1 khá đầy đủ, chi tiết

Với Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 mới nhất Unit 1 liệt kê những kể từ vựng mới nhất sở hữu nhập Unit 1 với phần phiên âm và dịch nghĩa tiếp tục khiến cho bạn đơn giản học tập kể từ mới nhất Tiếng Anh lớp 12 mới nhất rộng lớn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 mới

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 12

1. achievement /əˈtʃiːvmənt/(n): kết quả, trở thành tựu

2. anonymous /əˈnɒnɪməs/(a): ẩn danh, giấu quanh tên

3. dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/(n): sự góp sức, hiến dưng, tận tụy

4. diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/(v): chẩn đoán (bệnh)

5. distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a): kiệt xuất, lỗi lạc

6. figure/ˈfɪɡə(r)/ (n): nhân vật

7. generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/(n): sự rộng lớn lượng, tính hào phóng

8. hospitalisation /ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/(n): sự vào viện, đi vào dịch viện

9. perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/(n): tính kiên trì, sự bền chí

10. prosthetic leg /prɒsˈθetɪk leɡ/(n.phr): chân giả

11. reputation/ˌrepjuˈteɪʃn/ (n): danh tiếng

12. respectable/rɪˈspektəbl/(a): đáng yêu, đứng đắn

13. talented/ˈtæləntɪd/ (a): tài năng năng, sở hữu năng khiếu

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

14. waver /ˈweɪvə(r)/ (v): giao động, phân vân

Các bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 12 mới nhất khác:

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Hung and Quang are talking ... 2. Decide whether the following ...

 • Language (trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Write the words given ... 2. Complete the sentences ...

 • Skills: bao gồm 4 phần

 • Reading (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Discuss with a partner 2. Read two people's ...

 • Speaking (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Choose the correct sentences ... 2. Practise the converstation ...

 • Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Why are people ... 2. Listen lớn talk show ...

 • Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the story of a champion ... 2. Put the following ...

 • Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen lớn An's story ... 2. Discuss the question ...

 • Looking Back (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Tich the word that does ... 2. Listen and write ...

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Your group is going lớn ... 2. Work in groups ...

  Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Xem tăng những tư liệu hùn học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 12 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-life-stories.jsp