tiếng anh lớp 6 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers đồ sộ these questions.

(Junet, một học viên của ngôi trường Palmer ở Mỹ, đang được nói đến ngôi trường học tập của doanh nghiệp ấy. Đoán câu vấn đáp mang lại những thắc mắc này.)

1. Do you think the students there wear uniforms?

(Em sở hữu nghĩ về những học viên ở phía trên khoác đồng phục không?)

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

(Các các bạn ấy sở hữu học tập giờ Việt như 1 nước ngoài ngữ không?)

Listen đồ sộ the talk and kiểm tra your guesses.

(Nghe bài bác trình bày và đánh giá tư duy của em.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi. My name's Janet. I'm eleven years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I lượt thích it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours đồ sộ study Vietnamese every week. I usually bởi my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going đồ sộ have a biology lesson on a farm.

Tạm dịch:

Chào. Mình là Janet. Mình mươi một tuổi hạc. Bây giờ bản thân đang được học tập năm 6 bên trên ngôi trường Palmer. Mình mến ngôi ngôi trường này. quý khách hàng học tập của tớ cực kỳ thân thuộc thiện. Các nghề giáo ở ngôi trường rất tuyệt và đàng hoàng, và nghề giáo yêu thương mến của tớ là cô Smith. Cô ấy dạy dỗ bọn chúng bản thân toán học tập. Mình sở hữu nhị giờ nhằm học tập giờ Việt hàng tuần. Mình thông thường thực hiện bài bác luyện về ngôi nhà nhập tủ sách. Chúng bản thân khoác đồng phục hằng ngày, tuy nhiên thời điểm hôm nay thì ko. Chúng bản thân sẽ sở hữu một tiết học viên học tập ở nông trại.

Lời giải chi tiết:

1. Yes, I bởi.

(Em nghĩ về là sở hữu.)

2. No, they don’t. Vietnamese is not popular enough đồ sộ learn.

(Không. Tiếng Việt ko đầy đủ phổ cập nhằm học viên ở phía trên học tập.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe lại và lựa chọn đáp án đích thị A hoặc B.)

1. Janet's favourite teacher is her_______teacher.

A. maths                       

B. science

2. Today Janet ________ her uniform.

A is wearing                 

B. isn’t wearing

3. Janet studies__________ for two hours a week.

A. English                     

B. Vietnamese

4. Janet usually does her homework__________.

A. in the library            

B. at home

5. Her class is going đồ sộ have a biology lesson___________ .

A. on a farm                

B. in the classroom

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

3. B

4. A

5. A

1. Janet's favourite teacher is her maths teacher.

(Giáo viên yêu thương mến của Janet là nghề giáo dạy dỗ toán.)

2. Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Hôm ni Janet ko khoác đồng phục.)

3. Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tập giờ Việt nhị giờ một tuần.)

4. Janet usually does her homework in the library.

(Janet thông thường thực hiện bài bác luyện về ngôi nhà nhập tủ sách.)

5. Her class is going đồ sộ have a biology lesson on a farm.

(Lớp học tập của doanh nghiệp ấy sẽ sở hữu một tiết học viên học tập ở một nông trại.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Writing

3. Write the answers đồ sộ the following questions about your school.

(Viết câu vấn đáp của em mang lại những thắc mắc sau về ngôi trường học tập của em.)

1. What's the name of your school?

(Tên của ngôi trường học tập là gì?)

2. Where is your school?

(Trường của em ở đâu?)

3. How many classes does your school have?

(Trường học tập của em sở hữu từng nào lớp?)

4. What bởi students bởi at your school?

(Ở ngôi trường, học viên thực hiện gì?)

5. What bởi you lượt thích about your school?

(Em mến gì về ngôi trường học?)

Lời giải chi tiết:

1. The name of my school is Thuc Nghiem secondary school.

(Tên của ngôi trường là ngôi trường trung học tập Thực Nghiệm.)

2. It's in Ha Noi.

(Ở thủ đô hà nội.)

3. There are 40 classes in my school/ My school has 40 classes.

(Trường sở hữu 40 lớp học tập.)

4. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen.

(Học sinh sở hữu tiết học tập, nghịch ngợm vào khung giờ ngủ và thức ăn ở căng-tin.)

5. My school is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club for students đồ sộ take part in.

(Trường rộng thoải mái và có khá nhiều cây. Hơn nữa, còn tồn tại câu lạc cỗ thẩm mỹ nhằm nhập cuộc nữa.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the answers in 3 đồ sộ write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer đồ sộ the reading passages đồ sộ help you.

(Sử dụng những câu vấn đáp ở bài bác luyện 3 nhằm ghi chép một quãng văn 40 – 50 kể từ về ngôi trường em. Em hoàn toàn có thể xem thêm những bài bác phát âm để giúp đỡ em.)

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Lời giải chi tiết:

Thuc Nghiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 40 classes. It's very large with a big stadium for students đồ sộ play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they lượt thích.

(Trường trung học cơ sở Thực Nghiệm là 1 trong ngôi trường công lập bên trên thủ đô hà nội. Trường này còn có 40 lớp. Nó cực kỳ rộng lớn với 1 sảnh chuyển động rộng lớn mang lại học viên nghịch ngợm thể thao và thật nhiều cây trồng xung xung quanh. Có câu lạc cỗ thẩm mỹ và nghệ thuật, học viên hoàn toàn có thể học tập bất kể môn thẩm mỹ và nghệ thuật này nhưng mà mình yêu thích.)