trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

hint-header

Cập nhật ngày: 09-09-2022

Bạn đang xem: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thu Trang


Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Chủ đề liên quan

Var <tên biến hóa tệp> : Text ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục banh thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Assign(<tên biến hóa tệp>,<tên tệp) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục banh thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Reset(<tên biến hóa tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục banh thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Close(<tên biến hóa tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến hóa tệp.

B

Thủ tục banh thương hiệu nhằm phát âm tài liệu.

Rewrite(<tên biến hóa tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục banh tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu vô tệp.

read(<tên biến hóa tệp>,<danh sách biến>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục banh tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu vô tệp.

write(<tên biến hóa tệp>,<danh sách kết quả>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục banh tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu vô tệp.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp văn bản

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu hình chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp với cấu trúc

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu hình chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp truy vấn tuần tự

A

Xem thêm: hình học không gian lớp 11

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu hình chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu hình chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII.

Trong Pascal, tiến hành công tác VD_bt1_txt tiếp sau đây tiếp tục ghi thành quả nào là trong những thành quả cho tới tiếp sau đây vô tệp văn bạn dạng BT1.TXT ?

Trong Pascal, cho tới trước tệp văn bạn dạng BT2.TXT chỉ với 1 dòng sản phẩm, chứa chấp dòng sản phẩm chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay lập tức ở đầu dòng sản phẩm. Thực hiện nay công tác VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay thành quả nào là trong những thành quả cho tới tiếp sau đây ?

A

CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

Phát biểu nào là sau đó là trúng với công tác Vi_Du ?
Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ;
Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch) ;
End ;
Close(f) ;
End.

A

Chương trình dùng làm banh phát âm một tệp vẫn với và hiện nay nội dung vô tệp này lên màn hình hiển thị.

B

Chương trình dùng làm tạo ra một tệp mới mẻ và ghi nội dung nhập kể từ keyboard vô vào tệp.

C

Chương trình dùng làm banh phát âm một tệp vẫn với và được cho phép phát hiện ra toàn cỗ kí tự động với vô tệp này lên màn hình hiển thị.

D

Cả 3 xác định bên trên đều sai.

Trong NNLT Pascal, khai báo nào là sau đó là đúng vào khi khai báo tệp văn bản?

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục phát âm với dạng:

B

Read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

C

Read(<danh sách biến>, <biến tệp>);

D

Read(<danh sách biến>);

Câu mệnh lệnh người sử dụng giấy tờ thủ tục ghi với dạng:

B

Writeln(<danh sách kết quả>,(<biến tệp>);

C

Writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);

D

Writeln(<danh sách kết quả>);

Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa phải truy vấn thẳng.

Số lượng thành phần vô tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý nhất lúc tiến hành những thao tác phát âm tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Đóng tệp.

C

Xem thêm: where did you go last night

Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với biến hóa tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.