tiếng anh 9 unit 10

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read

(Nghe và hiểu.)

A mission to tướng Mars

Nick: Wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a spacewalk!

Phuc: Ha! Yeah, it was in a museum in Sweden.

Nick: You look so sánh excited!

Phuc: Well, that trip made bủ crazy about space. Before I turned ten, I'd already collected lots of books about the universe. I'd learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff.

Nick: You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite.

Phuc: A meteorite! What was it like?

Nick: Honestly, it wasn't as impressive as I'd expected. It was just lượt thích an ordinary piece of rock.

Phuc: But perhaps it was from Mars. Think of that!

Nick: Maybe. Do you think there could be life on Mars?

Phuc: It's possibly habitable. It once had an ocean... Who knows, in đôi mươi years we might be flying there on a discovery mission.

Nick: Haha, but we'd need to tướng bởi some serious training first. They say you practise by scuba diving in a flight suit...

Phuc: That's right. And you also have to tướng experience microgravity on a parabolic flight.

Nick: What's that?

Phuc: The plane flies at high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit lượt thích a rollercoaster. The people inside the plane start to tướng float. I'd love to tướng bởi that.

Nick: Sounds a bit scary. But let's take a look at your rock collection. There may be something interesting here...

Phuc: Yes, perhaps a meteorite that landed on Earth from the moon!

a. Draw lines to tướng match the words with the definitions.

(Vẽ đường thẳng liền mạch nối những kể từ với những khái niệm.)

1. astronaut

2. mission

3. microgravity

4. astronomy

5. habitable

6. altitude

a. the height of something above the sea

b. with conditions that are suitable for life to tướng exist

c. the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars

d. a person who has been trained to tướng work in space

e. a programme of space flights

f. the state of weightlessness

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nick: Woa, người nhập tấm hình này là chúng ta à? Phi hành gia con trẻ nhất bên trên toàn cầu đang di chuyển nhập không khí.

Phúc: Ha, ừm, này là ở viện kho lưu trữ bảo tàng ở Thụy Điển.

Nick: Bạn coi có vẻ như sung sướng nhỉ.

Phúc: À, chuyến du ngoạn cơ thực hiện tôi trị cuồng về dải ngân hà. Trước năm 10 tuổi tác tôi đang được thuế tầm nhiều sách về dải ngân hà. Tôi đang được học tập về những hành tinh nghịch, ngôi sao sáng, vệ tinh nghịch, thương hiệu lửa, và những loại.

Nick: Bạn biết cơ, năm ngoái tôi đã đi vào viện kho lưu trữ bảo tàng thiên văn học tập và tôi đang được va vấp vào trong 1 mảng thiên thạch.

Phúc: Một mẩu thiên thạch. Nó như vậy nào?

Nick: Thành thiệt tuy nhiên trình bày, nó ko tuyệt hảo như tôi nghĩ về tương tự như một mẩu đá thông thường.

Phúc: Nhưng có lẽ rằng nó kể từ sao hỏa. Cứ nghĩ về thế.

Nick: Có thể. chúng ta sở hữu cho rằng sở hữu sự sinh sống bên trên sao hỏa không?.

Phúc: Có lẽ hoàn toàn có thể sinh sinh sống. Nó từng sở hữu một biển. Ai hiểu rằng nhập hai mươi năm tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cho tới cơ với thiên chức tìm hiểu nó.

Nick: Haha tuy nhiên tôi rất cần phải đào tạo và huấn luyện trước đang được. Họ trình bày chúng ta đang được rèn luyện lặn khi ăn mặc  đồng phục cất cánh à.

Phúc: Đúng vậy. Và chúng ta cũng cần trải qua quýt hiện tượng ko trọng tải nhập chuyến cất cánh lối parabol.

Nick: Đó là gì?  

Phúc: Máy cất cánh ở một chừng cao, tiếp sau đó nó chao nghiêng vài ba giây và hạ xuống rất rất nhanh chóng, tương tự như tàu lượn siêu tốc ấy. Người trong máy cất cánh chính thức nổi lên. Tôi mến việc cơ.

Nick: Nghe có vẻ như kinh sợ nhỉ. Nhưng hãy coi bộ thu thập đá của doanh nghiệp trước đang được. cũng có thể sở hữu gì cơ thú vị ở phía trên.

Phúc: Được, có lẽ rằng một mẩu thiên thạch đang được đáp lên Trái Đất kể từ mặt mày trăng. 

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - e

3 - f

4 - c

5 - b

6 - a

1. astronaut – d. a person who has been trained to tướng work in space

(phi hành gia – người được giảng dạy nhằm thao tác nhập ko gian)

2. mission – e. a programme of space flights

(sứ mệnh - 1 lịch trình của những chuyến cất cánh nhập ko gian)

3. microgravity – f. the state of weightlessness

(trạng thái ko trọng lực)

4. astronomy – c. the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars

(thiên văn học tập = 1 ngành khoa học tập nghiên cứu và phân tích về dải ngân hà và những vật thể bên phía trong như mặt mày trăng, mặt mày trời, những hành tinh nghịch và ngôi sao)

5. habitable – b. with conditions that are suitable for life to tướng exist

(có thể sinh sinh sống = ĐK tương thích cho việc sinh sống tồn tại)

6. altitude – a. the height of something above the sea

(độ cao đối với mặt mày nước biển)

Bài 1 b

1b. Answer the questions. 

(Trả điều thắc mắc.)

1. What was Phuc interested in when he were young?

(Khi còn bé xíu Phúc mến cái gì?)

2. What had Phuc done before he turned ten years old?

(Phúc đã thử gì trước lúc 10 tuổi?)

3. Why does Phuc use the phrase "and stuff" at the over of his list?

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

(Tại sao Phúc dùng cụm kể từ " the stuff" nhập list liệt kê?)

4. What did Nick think of the meteorite in the museum?

(Nick nghĩ về gì về mẩu thiên thạch ở viện bảo tàng?)

5. What are some ways to tướng train as an astronaut?

(Một số phương pháp để đào tạo và huấn luyện phát triển thành phi hành gia là gì?)

6. What does Phuc compare a parabolic flight to?

(Phúc đối chiếu chuyến cất cánh tế bào phỏng với cái gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Phuc was crazy about space.

(Phúc rất rất mến không khí.)

2. He had learnt about the universe and had collected lots of books about space.

(Anh ấy đang được học tập về dải ngân hà và tích lũy nhiều sách về nó.)

3. To show that there are more things in the list but that it's not necessary to tướng list everything.

(Để cho rằng có không ít loại rộng lớn nhập list tuy nhiên ko cần thiết liệt kê toàn bộ.)

4. He wasn't very impressed because he thought the meteorite was lượt thích an ordinary piece of rock.

(Anh ấy ko tuyệt hảo vì thế anh ấy nghĩ về mẩu thiên thạch tựa như các mẩu đá không giống.)

5. By scuba diving in a flight suit and by taking a parabolic flight to tướng experience microgravity.

(Bằng cơ hội lặn và nhập cuộc một chuyến cất cánh parabol nhằm thưởng thức sự ko trọng lượng.)

6. He compares it to tướng a ride on a rollercoaster.

(Anh ấy đối chiếu nó với việc lái tàu lượn siêu tốc.)

Bài 1 c

1c. Who is keener on space travel - Phuc or Nick? Why bởi you think so?

(Ai hào hứng với không khí hơn? Phúc hoặc Nick? Tại sao chúng ta nghĩ về vậy?)

Lời giải chi tiết:

Phuc is keener on space travel because he collected lots of books about the universe, learn about the universe, the stars, satellites, rockets, and stuff.

(Phúc thích hợp du hành dải ngân hà vì thế cậu đang được thuế tầm thật nhiều sách về dải ngân hà, tìm hiểu hiểu về dải ngân hà, những vì thế sao, vệ tinh nghịch, thương hiệu lửa và những loại không giống.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Find a word in the box to tướng match the picture in each mô tả tìm kiếm.

(Tìm kể từ nhập khuông nhằm chi phí nhập những tấm hình với từng mô tả.) 

satellite                 meteorite                     universe                     spacecraft                     rocket                     telescope   

1. A _______ travels round Earth to tướng collect information or to tướng communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a larger object in space.

2. With a _______ you can have a great experience watching the stars.

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the _______.

4. A _______ is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

5. A _______ is shaped lượt thích a tube and moves very fast. It helps a space shuttle to tướng be sent into space.

6. A _______ is a vehicle, with or without people inside, used for travel in space.

Phương pháp giải:

- satellite (n): vệ tinh nghịch nhân tạo

- meteorite (n): thiên thạch                   

- universe (n): vũ trụ                     

- spacecraft (n): tàu ko gian                  

- rocket (n): thương hiệu lửa                    

- telescope (n): kính thiên văn

Lời giải chi tiết:

1. satellite

2. telescope

3. universe

4. meteorite

5. rocket

6. spacecraft

1. A satellite travels round Earth to tướng collect information or to tướng communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a large object in space.

(Một vệ tinh nghịch tự tạo cất cánh xung xung quanh Trái Đất nhằm tích lũy vấn đề hoặc nhằm lien lạc vị radio, TV vân vân. Nó cũng hoàn toàn có thể là một trong vật thể tự nhiên dịch rời xung xung quanh vật thể to hơn nhập không khí.)

2. With a telescope you can have a great experience watching the stars.

(Với  kính thiên văn các bạn sẽ sở hữu thưởng thức tuyệt hảo Khi coi những ngôi sao sáng.)

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the universe.

(Mặt trời và những hành tinh nghịch của chính nó chỉ là một trong phần nhỏ nhập Milky Way. Milky Way chỉ là một trong mặt hàng ngân hàng nhập dải ngân hà.)

4. A meteorite is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

(Thiên thạch là một trong mẩu đá hay như là một vật thể nhập không khí đáp lên hành tinh nghịch.)

5. A rocket is shaped lượt thích a tube and moves very fast.It helps a space shuttle to tướng be sent into space.

(Tên lửa sở hữu hình dạng ống  và dịch rời rất rất nhanh chóng. Nó chung trả 1 con cái tàu không khí nhập không khí.)

6. A spacecraft is a vehicle, with or without people inside, used for travel into space.

(Tàu không khí là một trong loại phương tiện đi lại sở hữu hoặc không tồn tại trái đất dùng làm cút nhập không khí.)

Bài 3

3. GAME: SPACE BINGO! 

(Trò chơi: Bingo ko gian!) 

Create a Bingo thẻ and play with the new words you have learnt from this lesson.

(Tạo một thẻ Bingo và đùa với những kể từ mới mẻ chúng ta đang được học tập kể từ bài bác này.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: viết một bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

8. 

9. 

10.