tiếng anh 7 unit 10 skills 2


1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how lớn save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways lớn save energy at trang chính. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. What type of energy tự you use at home?

(Bạn dùng loại tích điện này ở nhà?)

2. What tự you usually tự lớn save energy?

(Bạn thông thường làm cái gi nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I use solar energy and hydro energy at trang chính.

(Tôi dùng tích điện mặt mày trời và tích điện thủy năng lượng điện ở trong nhà.)

2. I use energy - saving lighting bulbs lớn save energy.

(Tôi dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is discussing with his students about how lớn save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 

(Ông Lâm đang được thảo luận với những SV của tớ về kiểu cách tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện tận nhà. Nghe và khoanh tròn trặn những cụm kể từ các bạn nghe được.)

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

3. save money (tiết kiệm tiền)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng)

5. produce electricity (tạo đi ra năng lượng điện năng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mày trời) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what tự you tự lớn save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going lớn bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels lớn warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như tiếp tục biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét mướt và thắp sáng sủa. Nhưng nó không rẻ. Vậy nên thực hiện cơ hội này nhằm rất có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện bên trên nhà? Linh, em làm cái gi nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng?

Linh: EM luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc chuồn ngủ. Em với vài ba trang bị năng lượng điện như vô tuyến, cái máy vạc đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không sử dụng cho tới. Em suy nghĩ việc cơ chung tất cả chúng ta tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện ạ.

Thầy Lâm: Em phát biểu chính. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, ở trong nhà thì mái ấm em dùng đèn điện tích điện thấp. Nhà em cũng luôn luôn tắt bọn chúng trước lúc thoát khỏi chống. Nhà em cũng sử dụng tấm tích điện mặt mày trời nhằm thực hiện rét mướt nước ạ. Nó rẻ mạt và tinh khiết.

Thầy Lâm: Nghe thú vị cơ. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mày trời) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và lưu lại (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy lớn cook meals.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

Xem thêm: bị động hiện tại hoàn thành

4. T

5. F

1. T

Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

(Thầy Lâm bảo rằng tất cả chúng ta dùng tích điện mang đến việc nấu bếp, thực hiện rét mướt và thắp sáng sủa.)

Thông tinMr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting.

(Như tiếp tục biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét mướt và thắp sáng sủa.)

2. F

Linh always turns off the lights when going out.

(Linh luôn luôn tắt đèn Khi rời khỏi ngoài.)

Thông tin: Linh: Well, I always turn off the lights before going lớn bed.

(A, em luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc chuồn ngủ.)

3. T

Linh turns off electrical appliances when not using them.

(Linh tắt những trang bị năng lượng điện lúc không sử dụng cho tới bọn chúng.)

Thông tin: Linh: ...I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them.

(Em với vài ba trang bị năng lượng điện như vô tuyến, cái máy vạc đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không sử dụng cho tới.)

4. T

Minh uses low energy light bulbs at his house.

(Minh dùng đèn điện tích điện thấp ở nhà đất của anh ấy.)

Thông tin: Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house.

(Ồ, ở trong nhà thì mái ấm em dùng đèn điện tích điện thấp.)

5. F

Minh uses solar energy lớn cook meals.

(Minh dùng tích điện mặt mày trời nhằm nấu bếp.)

Thông tin: Minh: ...We use solar panels lớn warm water too.

(Nhà em cũng sử dụng tấm tích điện mặt mày trời nhằm thực hiện rét mướt nước ạ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Read some ways lớn save energy at trang chính. Choose three ways and write them in your notebook.

(Làm việc theo dõi cặp. Đọc một trong những phương pháp để tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện tận nhà. Chọn thân phụ cơ hội và ghi chép nó vào bong tay của khách hàng.)

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Use solar panels lớn warm water (Sử dụng những tấm pin mặt mày trời nhằm thực hiện rét mướt nước)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Khi tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những trang bị năng lượng điện lúc không sử dụng)

Lời giải chi tiết:

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Khi tách ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những trang bị năng lượng điện lúc không sử dụng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 70 kể từ về kiểu cách các bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện ở trong nhà.)

We use a lot of energy at trang chính and it costs us a lot. To save energy, we should___________.

Lời giải chi tiết:

We use a lot of energy at trang chính and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us lớn reduce our electricity bill. Secondly, before going lớn bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Finally, we should turn off the lights in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. 

Tạm dịch:

Chúng tao dùng thật nhiều tích điện ở trong nhà và tất cả chúng ta tốn thật nhiều tích điện. Để tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện, tất cả chúng ta nên dùng đèn điện tích điện thấp vô căn nhà của tớ. Nó sẽ hỗ trợ Shop chúng tôi hạn chế hóa đơn chi phí năng lượng điện. Thứ nhị, trước lúc chuồn ngủ, tất cả chúng ta nên tắt những trang bị năng lượng điện lúc không dùng. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta nên tắt đèn vô chống Khi ra phía bên ngoài, rời tiêu tốn lãng phí nước, tắt nhà bếp Khi ngừng nấu nướng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) lớn complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention lớn the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations lớn ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous khuông of the verbs in brackets. 3. Circle the correct khuông of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 phép chia

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.