tiếng anh 7 unit 10 looking back


1. Match the adjectives in A with the nouns in B to lớn make phrases. 2. Complete the sentences, using the phrases in 1. 3. Complete the sentences by using the correct khuông of the present continuous or present simple of the verbs in brackets. 4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the adjectives in A with the nouns in B to lớn make phrases.

(Nối những tính kể từ vô A với những danh kể từ vô B sẽ tạo trở nên những cụm kể từ.)

A

B

1. solar

2. hot

3. electrical

4. renewable

5. low

a. water

b. energy sources

c. energy light bulbs

d. appliances

e. energy

Lời giải chi tiết:

1. e

2. a

3. d

4. b

5. c

1 – e: solar energy (năng lượng mặt mày trời)

2 – a: hot water (nước nóng)

3 – d: electrical appliances (thiết bị điện)

4 – b: renewable energy sources (năng lượng tái ngắt tạo)

5 – c: low energy light bulbs (bóng đèn tích điện thấp)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the sentences, using the phrases in 1.

(Hoàn trở nên những câu, dùng những cụm kể từ vô bài bác 1.)

1. We should use __________in our homes to lớn save energy.

2. Do they always turn off the _______before leaving the room?

3. We can protect the environment by using ________.

4. When energy comes from the sun, we gọi it _______.

5. She has _____________day and night because she has solar panels on the roof of her house.

Lời giải chi tiết:

1. We should use low energy light bulbs in our homes to lớn save energy.

(Chúng tao nên dùng đèn điện tích điện thấp vô ngôi nhà nhằm tiết kiệm chi phí tích điện.)

2. Do they always turn off the electrical appliances before leaving the room?

(Họ sở hữu luôn luôn tắt những vũ trang năng lượng điện trước lúc thoát khỏi chống cần không?)

3. We can protect the environment by using renewable energy sources.

(Chúng tao rất có thể đảm bảo môi trường xung quanh bằng phương pháp dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo.)

4. When energy comes from the sun, we gọi it solar energy.

(Khi tích điện tới từ mặt mày trời, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện mặt mày trời.)

5. She has hot water day and night because she has solar panels on the roof of her house.

(Cô ấy sở hữu nước giá một ngày dài lộn tối vì như thế cô ấy sở hữu tấm pin mặt mày trời bên trên cái nhà đất của cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3.  Complete the sentences by using the correct khuông of the present continuous or present simple of the verbs in brackets.

(Hoàn trở nên những câu bằng phương pháp dùng dạng đích thị của thì thời điểm hiện tại tiếp nối hoặc thời điểm hiện tại đơn của những động kể từ vô ngoặc.)

1. Look! It (rain) ________heavily.

2. Normally they (start) _______school at eight o'clock in the morning.

3. He hasn't got a xe đạp at the moment, sánh he (walk) __________to school this week.

4. He always (do) ________his homework in the evening.

5. I'm afraid I have no time to lớn help just now. I (write) _____an essay.

Lời giải chi tiết:

1. Look! It is raining heavily.

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

(Nhìn kìa! Trời đang được mưa to lớn.)

Giải thích: "Look!" là câu khẩu lệnh -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói: S + is/ am/ are + Ving

2. Normally they start school at eight o'clock in the morning.

(Thông thông thường chúng ta chính thức tới trường khi tám giờ sáng sủa.)

Giải thích: normally (thường thường) -> dùng thì thời điểm hiện tại đơn nhằm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra thông thường xuyên như thói quen: S + V(s,es)

3. He hasn't got a xe đạp at the moment, sánh he is walking to school this week.

(Anh ấy không tồn tại xe đạp điện vô thời điểm này, vậy nên anh ấy tiếp tục đi dạo cho tới ngôi trường vô tuần này.)

Giải thích: at the moment (ngay khi này) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói: S + is/ am/ are + Ving

4. He always does his homework in the evening.

(Anh ấy luôn luôn thực hiện bài bác tập luyện về ngôi nhà vô ban đêm.)

Giải thích: always (luôn luôn) -> dùng thì thời điểm hiện tại đơn nhằm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra thông thường xuyên như thói quen: S + V(s,es)

5. I'm afraid I have no time to lớn help just now. I am writing an essay.

(Tôi e rằng tôi không tồn tại thời hạn để giúp đỡ vừa phải rồi. Tôi đang được viết lách một bài bác luận.)

Giải thích: now (bây giờ) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói: S + is/ am/ are + Ving

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

(Tìm MỘT lỗi sai trong những câu và sửa nó.)

1. The students bởi the project in Unit 10 now.

2. At the moment, the teacher is explain how solar energy works.

3. Nowadays, people in Africa is not using energy from natural gas.

4. They are use wind energy instead of coal.

5. We look for a cheap, clean and effective source of energy now.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn: S + is/ am/ are + Ving

Lời giải chi tiết:

1. bởi -> are doing

The students are doing the project in Unit 10 now.

(Các học viên đang được tiến hành dự án công trình vô Bài 10 ngay lập tức lúc này.)

Giải thích: now (bây giờ) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói

2. explain -> explaining

At the moment, the teacher is explaining how solar energy works.

(Hiện bên trên, nghề giáo đang được lý giải cơ hội hoạt động và sinh hoạt của tích điện mặt mày trời.)

Giải thích: At the moment (ngay khi này) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói

3. is -> are

Nowadays, people in Africa are not using energy from natural gas.

(Ngày ni, người dân ở Châu Phi ko dùng tích điện kể từ khí thắp ngẫu nhiên.)

Giải thích: nowadays (ngày nay) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc sát đây

4. use -> using

They are using wind energy instead of coal.

(Họ đang được dùng tích điện gió máy thay cho phàn nàn đá.)

Giải thích: Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn: S + is/ am/ are + Ving

5. look -> are looking

We are looking for a cheap, clean and effective source of energy now.

(Chúng tôi đang được lần tìm tòi một mối cung cấp tích điện rẻ rúng, sạch sẽ và hiệu suất cao ngay lập tức lúc này.)

Giải thích: now (bây giờ) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to lớn save energy at home page. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to lớn save energy at home page. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home page.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to lớn complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to lớn ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous khuông of the verbs in brackets. 3. Circle the correct khuông of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.