the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

Câu hỏi:

15/09/2022 9,608

Bạn đang xem: the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

B. package

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án đích thị là: B

Giải thích: Cụm kể từ cố định: package holidays: chuyến du ngoạn hoàn toàn gói

Dịch: Các điểm đến lựa chọn thịnh hành nhất cho những kỳ ngủ toàn bộ là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My favorite part of England is Cornwall. There's some absolutely beautiful ____ there.

A. nature

B. signs

C. scenery

D. views

Câu 2:

When I'm on holiday, I enjoy ____.

A. getting sunburnt

B. getting sunstroke

C. having a sunbath

D. sunbathing

Câu 3:

One day when I'm rich and famous, I'm going vĩ đại go on a round-the-world ____.

A. cruise

B. sail

Xem thêm: có tài mà không có đức

C. self-catering

D. survival

Câu 4:

“I'm not hot. I'm absolutely roasting” – “____”

A. You lucky thing! I'm sure you'll enjoy it.

B. Let's go and cool down in the sea.

C. You'll get a lovely suntan.

D. Maybe you've got a sun stroke.

Câu 5:

You can save money by choosing a ____ holiday.

A. do-it-yourself

B. self-catering

C. self-study

D. survival

Câu 6:

There's a path that ____ out of the village vĩ đại a beautiful 14th-century church.

A. follows

B. moves

C. takes

D. leads

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào