my first job was a sales

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to lớn 5.

My first job was a sales assistant at a large department store. I wanted to lớn work part-time, because I was still studying at university and I was only able to lớn work a few nights a week.
I came across the advertisement in the local newspaper. I remember the interview as though it were yesterday. The (1) ______ manager sat behind a large desk. He asked bủ various questions which surprised bủ because all I wanted was to lớn work in sales. An hours later, I was told that I had got the job and was given a contract to lớn go over. I was to lớn be trained for ten days before I took my post. Also, as a thành viên of staff, I was (2) ______ to lớn some benefits, including discounts.
When I eventually started, I was responsible (3) ______ the toy section. I really enjoyed it there and I loved demonstrating the different toys. I was surprised at how friendly my colleagues were, too. They made working there fun even when we had to lớn giảm giá with customers (4) ______ got on our nerves. (5) ______, working there was a great experience which I will never forget.

Bạn đang xem: my first job was a sales

(1)

A. personal

B. personable

C. personage

D. personnel

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. personal (adj): mang ý nghĩa cá thể
B. personable (adj): duyên dáng
C. personage (n): người cần thiết, có tiếng
D. personnel (n): thành phần nhân sự.
personnel manager: giám đốc nhân sự.
Dịch: Vị giám đốc nhân sự ngồi đàng sau một cái bàn rộng lớn.

(2)

A. catered

B. given

C. entitled

D. supplied

Đáp án C

Đáp án C.
Tobe entiled to lớn smt: được trao cho tới vật gì.
Các đáp án còn lại:
A. carter (v): cung ứng thức ăn và thức uống cho 1 sự khiếu nại.
B. give sbd smt (v): trả, trao, cho tới, tặng, biếu.
D. supply (v): cung ứng.
Dịch: Dường như, với tư cơ hội là một trong nhân viên cấp dưới nhập đội hình, tôi được trao cho tới một số trong những nghĩa vụ và quyền lợi, bao hàm cả việc mua sắm và chọn lựa hạn chế giá bán.

(3)

A. for

B. with

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

C. in

D. to

Đáp án A

Đáp án A.
Tobe responsible for: phụ trách về sự gì.
Dịch: Khi chính thức thao tác làm việc, tôi phụ trách về phần đồ vật nghịch ngợm.

(4)

A. which

B. why

C. when

D. who

Đáp án D

Đáp án D.
Chủ điểm ngữ pháp tương quan cho tới Mệnh đề mối quan hệ.
A. which- Đại kể từ mối quan hệ (ĐTQH) thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật, đóng góp chứ năng thực hiện ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ.
B. why- ĐTQH chỉ lí tự.
C. when- ĐTQH chỉ thời hạn.
D. who- ĐTQH thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người, đóng góp tính năng thực hiện ngôi nhà ngữ.
Ở trên đây ĐTQH thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người customers (khách hàng) và đóng góp tính năng thực hiện ngôi nhà ngữ (do nó đứng trước động kể từ got) => lựa chọn “who”.
Dịch: Họ tạo nên việc làm hạnh phúc rộng lớn trong cả Khi Cửa Hàng chúng tôi nên ứng phó với những quý khách khó tính khó nết.

(5)

A. In contrast

B. However

C. Moreover

D. On the whole

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 2

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. In contrast: trái lại.
B. However: Tuy nhiên.
C. Moreover: Hơn thế nữa.
D. On the whole: Nhìn công cộng.
Chỉ với D là hợp ý nghĩa.
Dịch: Nhìn công cộng, thao tác làm việc ở này đã cho tới tôi một tay nghề tuyệt hảo tuy nhiên tôi sẽ không còn khi nào quên.

Dịch bài
Công việc trước tiên của tôi là trợ lý bán sản phẩm bên trên một cửa hàng bách hóa rộng lớn. Tôi mong muốn thao tác làm việc chào bán thời hạn, vày tôi vẫn đang được học tập ở ngôi trường ĐH và tôi chỉ hoàn toàn có thể thao tác làm việc một vài ba ban đêm nhập một tuần.
Tôi đang được nhìn qua lăng xê bên trên tờ báo khu vực. Tôi ghi nhớ như in cuộc phỏng vấn như một vừa hai phải mới nhất ra mắt ngày ngày hôm qua. Vị giám đốc nhân sự ngồi đàng sau một cái bàn rộng lớn. Ông ấy căn vặn tôi nhiều thắc mắc thực hiện tôi khá kinh ngạc vày toàn bộ những gì tôi mong muốn thực hiện chỉ là một trong việc làm bán sản phẩm. Một giờ sau, tôi được thông tin rằng tôi đã được trao nhập thực hiện và được phó cho 1 hợp ý đồng nhằm thỏa thuận. Tôi đã và đang được đào tạo và huấn luyện chục ngày trước lúc phụ trách đầu tiên địa điểm của tôi. Dường như, với tư cơ hội là một trong nhân viên cấp dưới nhập đội hình, tôi được trao cho tới một số trong những nghĩa vụ và quyền lợi, bao hàm cả việc được hạn chế giá bán Khi mua sắm và chọn lựa.
Khi chính thức thao tác làm việc, tôi phụ trách về phần đồ vật nghịch ngợm. Tôi thực sự cực kỳ mến ở cơ và tôi mến test những đồ vật nghịch ngợm không giống nhau. Tôi cũng kinh ngạc về sự việc đằm thắm thiện của những người cùng cơ quan. Họ tạo nên việc làm hạnh phúc rộng lớn trong cả Khi Cửa Hàng chúng tôi nên ứng phó với những quý khách khó tính khó nết. Nhìn công cộng, thao tác làm việc ở này đã cho tới tôi một tay nghề tuyệt hảo tuy nhiên tôi sẽ không còn khi nào quên.