little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Câu hỏi:

17/01/2022 11,807

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: little mary had a disadvantaged childhood with little education and money

Little Mary had a disadvantaged childhood with little education and money. 

C. prosperous 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Giải thích: Disadvantaged (có hại) >< prosperous (có lợi)

Dịch: Mary bé nhỏ nhỏ đang được mang trong mình 1 tuổi tác thơ thua thiệt với không nhiều chi phí học tập.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

When I have không lấy phí time, I usually ______. 

A. listen vĩ đại music 

B. listening music

C. listen music 

D. listening vĩ đại music

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Sadly, many non-disabled people have negative attitudes toward children with cognitive impairments in developing countries. 

A. helpless 

B. disappointing  

C. pessimistic

D. positive

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

The theme of the upcoming conference is vĩ đại remove barriers vĩ đại create an inclusive and accessible society for all.

A. abolish 

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

B. stick to 

C. get rid of 

D. Keep

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

According vĩ đại WHO, many disabled people still face challenges, discrimination, poverty, and limited access vĩ đại education, employment, and healthcare. 

A. controlled 

B. inadequate 

C. short 

D. unrestricted

Câu 5:

Do you lượt thích ________? – No, I don’t. 

A. go camping

B. vĩ đại go camping 

C. go vĩ đại camping 

D. going camping

Câu 6:

Tom always _____ breakfast before going vĩ đại work. 

A. have 

B. had 

C. has 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

D. is having