hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

hint-header

[QG.18 – 202] Hỗn hợp ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được một,56 mol CO 2 và 1,52 mol H 2 O. Mặt không giống, m gam X tính năng vừa vặn đầy đủ với 0,09 mol NaOH vô hỗn hợp, chiếm được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam lếu láo hợp ý muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Cập nhật ngày: 24-10-2022

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y


Chia sẻ bởi: Trần Khang


[QG.18 – 202] Hỗn hợp ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được một,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt không giống, m gam X tính năng vừa vặn đầy đủ với 0,09 mol NaOH vô hỗn hợp, chiếm được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam lếu láo hợp ý muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Chủ đề liên quan

[QG.đôi mươi - 201] Hỗn hợp ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 58,96 gam lếu láo hợp ý nhị muối bột. Nếu nhen cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa vặn đầy đủ 5,1 mol O2, chiếm được H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X với vô m gam E là

[QG.đôi mươi - 202] Hỗn hợp ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 57,84 gam lếu láo hợp ý nhị muối bột. Nếu nhen cháy không còn m gam E thì nên cần vừa vặn đầy đủ 4,98 mol O2, chiếm được H2O và 3,48 mol CO2. Khối lượng của X vô m gam E là

[QG.21 - 201] Hỗn hợp ý E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol ứng là 3: 2: 1). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết vừa vặn đầy đủ 4,0 mol O2, chiếm được CO2 và H2O. Mặt không giống, mang lại m gam E tính năng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 47,08 gam lếu láo hợp ý nhị muối bột. Phần trăm lượng của X vô E là

[QG.21 - 202] Hỗn hợp ý E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương tứng là 1: 2: 4). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết vừa vặn đầy đủ 7,43 mol O2, chiếm được CO2 và H2O. Mặt không giống, mang lại m gam E tính năng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 86 gam lếu láo hợp ý nhị muối bột. Phần trăm lượng của X vô E là

Sở HN – L3 - 2020) Đun rét a gam lếu láo hợp ý E chứa chấp triglixerit X và những axit phệ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), chiếm được glixerol và lếu láo hợp ý muối bột Y. Hiđro hóa trọn vẹn Y cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,1 mol H2 chỉ chiếm được muối bột natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E thu được một,645 mol CO2. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

B.08): Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học phệ cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được lượng xà chống là

201 – Q.17). Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học phệ vị hỗn hợp NaOH, đun rét chiếm được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối bột. Giá trị của m là

202 – Q.17). Hiđro hóa trọn vẹn 17,68 gam triolein cần thiết vừa vặn đầy đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

203 – Q.17). Xà chống hóa trọn vẹn 17,8 gam hóa học phệ X cần thiết vừa vặn đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A.14): Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học phệ, chiếm được lượng CO2 và H2O rộng lớn tầm thường nhau 6 mol. Mặt không giống a mol hóa học phệ bên trên tính năng tối nhiều với 600 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là

Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức, mạch hở, chiếm được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần thiết 6,72 lít H2 (đktc), chiếm được 39 gam X’. Nếu mang lại m gam X phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp chứa chấp 0,7 mol NaOH, tiếp sau đó cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thì chiếm được từng nào gam hóa học rắn?

Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol lếu láo hợp ý X bao gồm phụ vương triglixerit cần thiết vừa vặn đầy đủ 4,78 mol O2, chiếm được 3,12 mol H2O. Mặt không giống, hiđro hóa trọn vẹn 102,96 gam X (xúc tác Ni, to) chiếm được lếu láo hợp ý Y. Đun rét Y với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được glixerol và m gam muối bột. Giá trị của m là

Sở HN – L2 - 2020) Đốt cháy trọn vẹn 17,64 gam một triglixerit X vị oxi dư chiếm được 25,536 lít khí CO2 (đktc) và 18,36 gam H2O. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn 0,015 mol X vị hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ chiếm được 4,59 gam natri stearat và m gam muối bột của một axit phệ Y. Giá trị của m là

QG.18 - 201): Thủy phân trọn vẹn triglixerit X vô hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần thiết vừa vặn đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của a là

Sở HN – L1 - 2020) Đốt cháy trọn vẹn một lượng hóa học phệ X nhớ dùng vừa vặn đầy đủ 3,24 mol O2. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn lượng hóa học phệ bên trên vị NaOH chiếm được m gam lếu láo hợp ý nhị muối bột của axit oleic và axit stearic. thạo lượng X bên trên hoàn toàn có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp chứa chấp tối nhiều 0,04 mol Br2. Giá trị của m là

QG.19 - 204). Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết vừa vặn đầy đủ 2,31 mol O2, chiếm được H2O và 1,65 mol CO2. Cho m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được glixerol và 26,52 gam muối bột. Mặt không giống, m gam X tính năng được tối nhiều với a mol Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của a là

QG.19 - 202). Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được glyxerol và m gam muối bột. Mặt không giống, 25,74 gam X tính năng được tối nhiều với 0,06 mol Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của m là

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 7

Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X vô hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được glixerol và m gam lếu láo hợp ý muối bột. Đốt cháy trọn vẹn a mol X chiếm được 2,75 mol CO2 và 2,55 mol H2O. Mặt không giống, a mol X tính năng tối nhiều với 0,1 mol Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của m là

Hỗn hợp ý X bao gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được 2,11 mol CO2 và 2,00 mol H2O. Mặt không giống, m gam X tính năng vừa vặn đầy đủ với 0,12 mol NaOH vô hỗn hợp, chiếm được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam lếu láo hợp ý muối bột natri panmitat, natri oleat. Giá trị của a gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

[QG.đôi mươi - 203] Hỗn hợp ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam lếu láo hợp ý nhị muối bột. Nếu nhen cháy không còn m gam E thì nên cần đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vô m gam E là