for more than six million american

Read the following passage and mark the letter A, B, C or d on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the questions from 1 to tát 9

For more kêu ca six million American children, coming trang chính after school means coming back to tát an empty house.Some khuyến mãi with the situation by watching TV. Some may hide. But all of them have something in common. They spend part of each day alone. They are called “latchkey children”. They are children who look after themselves while their parents work. And their bad condition has become a subject of concern. 

Bạn đang xem: for more than six million american

Lynette Long was one principal of an elementary school. She said, “We had a school rule against wearing jewelry. A lot of kids had chains around their necks with keys attached. I was constantly telling them to tát put the keys inside shirts. There were ví many keys, it never came to tát my mind what they meant. Slowly, she learned that they were house keys. 

She and her husband began talking to tát the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at trang chính alone. One in three latchkey children the Longs talked to tát reported being frightened. Many had nightmares and were worried about their own safety. 

The most common way latchkey children khuyến mãi with their fears is by hiding. They made hide in a shower stall, under a bed or in a closet. The second is TV. They often turn the volume up. It’s hard to tát get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow to tát admit that they leave their children alone.

What is the topic of the passage?

A. Kids without parents

B. Children’s activities

C. Lonely children

D. Latchkey children

Đáp án D

Đáp án D.
Dịch nghĩa : chủ thể của bài bác văn là :
A.Những đứa con trẻ ko thân phụ u B. Hoạt động của những đứa trẻ
C. Những đứa con trẻ lẻ loi D. Những đứa con trẻ tự động xoay xoả 1 mình

The phrase “an empty house” in the passage mostly means ___________

A. a house with no furniture

B. a house with nothing inside

C. a house with no people inside

D. a house with too much space

Đáp án C

Đáp án C.
Dịch nghĩa : Cụm kể từ “an empty house” vô bài bác văn với nghĩa :
A.Căn ngôi nhà không tồn tại đồ vật B.Căn ngôi nhà không tồn tại gì mặt mày trong
C. Căn ngôi nhà vô với người phía bên trong D. Căn ngôi nhà với rất nhiều ko gian

One thing that the children in the passage share is that ___________

A. they spend part of each day alone

B. they are from single-parent families

C. they all wear jewelry

D. they all watch TV

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : Đáp án nằm tại vị trí : “But all of them have something in common. They spend part of each day alone.” (Nhưng toàn bộ bọn chúng đều có một điểm công cộng. Chúng cần trải qua loa 1 phần thường ngày ở 1 mình.)
Dịch nghĩa : Một loại tuy nhiên những đứa con trẻ vô bài bác văn cùng theo với là :
A.Chúng trải qua loa một trong những phần trong thời gian ngày ở một mình B.Chúng tới từ những mái ấm gia đình với thân phụ u đơn than
C. Tất cả bọn chúng đều đem trang sức quý D. Tất cả bọn chúng đều coi TV

Latchkey children” in the passage means children who ___________

A. look after themselves while their parents are not at home

B. close doors with keys and watch TV by themselves

C. lượt thích to tát carry latches and keys with them everywhere

D. are locked inside houses with latches and keys

Đáp án A

Đáp án A.
Dịch nghĩa : “Latchkey children” vô bài bác văn chỉ những đứa con trẻ tuy nhiên :
A.Tự chở che bản thân Khi phụ huynh không tồn tại nhà
B. Đóng cửa ngõ vị chìa khoá và tự động coi TV
C. quí đem then cửa ngõ và chìa khoá theo đòi bản thân từng tất cả nơi
D. bị nhốt phía bên trong tòa nhà với then và chìa khoá

Lynette Long learned of latchkey children’s problems by _________

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

A. delivering questionnaires

B. visiting their homes

C. interviewing their parents

D. talking to tát them

Đáp án D

Đáp án D
Giải quí : Đáp án nằm tại vị trí : “She and her husband began talking to tát the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at trang chính alone.” (Bà nằm trong ck chính thức thủ thỉ với những đứa con trẻ với chìa khoá. Họ hiểu rời khỏi tác động của những bậc thân phụ u tất bật việc làm hoặc thân phụ u đơn thân thiết so với đứa con trẻ. Nỗi kinh hoảng hãi là yếu tố lớn số 1 những đứa con trẻ cần đương đầu Khi trong nhà 1 mình. )
Dịch nghĩa : Lynette Long hiểu rời khỏi yếu tố của những đứa con trẻ tự động bản thân xoay xoả bằng phương pháp :
A.Đặt thắc mắc B. Thăm ngôi nhà chúng
C. Phỏng vấn phụ huynh chúng D. Nói chuyện với chúng

Why did a lot of kids have chains around their necks with keys attached?

A. They would use the keys to tát enter their houses when they came home

B. They had to tát use the keys to tát open school doors

C. Schools didn’t allow them to tát wear jewelry, ví they wore keys instead

D. They were fully grown and had become independent

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : Đáp án nằm tại vị trí : “There were ví many keys, it never came to tát my mind what they meant. Slowly, she learned that they were house keys.” (Có thật nhiều chìa khoá, tuy nhiên tôi không hiểu biết bọn chúng tăng thêm ý nghĩa gì. Dần dần dần, tôi hiểu được bọn chúng là các cái chìa khoá ngôi nhà. )
Dịch nghĩa : Tại sao nhiều đứa con trẻ với các cái vòng cổ gắn kèm với chìa khoá ?
A. Chúng người sử dụng chìa nhằm vào trong nhà Khi về nhà
B. Chúng cần người sử dụng chìa nhằm Open lớp
C. Trường học tập ko được cho phép học viên treo trang sức quý, nên bọn chúng treo chìa khoá thay cho vô cơ.
D. Chúng phát triển vừa đủ và trở thành tự động ngôi nhà.

The main problem of latchkey children is that they _________

A. watch too much television during the day

B. are also found middle-class families

C. suffer a lot from fear

D. are growing in numbers

Đáp án C

Đáp án C.
Giải quí : Đáp án nằm tại vị trí : “Fear was the biggest problem faced by children at trang chính alone.”
(Nỗi kinh hoảng hãi là yếu tố lớn số 1 những đứa con trẻ cần đương đầu Khi trong nhà 1 mình. )

Dịch nghĩa : Vấn đề chủ yếu của những đứa con trẻ cần tự động xoay sở là :
A.Xem rất nhiều TV vô ngày
B. Được nhìn thấy trong những mái ấm gia đình trung lưu
C. Chịu đựng nhiều nỗi kinh hoảng hãi
D. Gia tăng về số lượng

What is the most common way for latchkey children to tát khuyến mãi with fears?

A. Hiding somewhere

B. Lying under a TV

C. Having a shower

D. Talking to tát the Longs

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : Đáp án nằm tại vị trí : “The most common way latchkey children khuyến mãi with their fears is by hiding. They made hide in a shower stall, under a bed or in a closet.”
(Cách thường thì nhất tuy nhiên 1 đứa con trẻ tự động bản thân xoay xoả giải quyết và xử lý nỗi kinh hoảng của bọn chúng là bằng phương pháp chuồn trốn. Chúng hoàn toàn có thể trốn vô chống tắm, bên dưới gầm chóng hoặc vô ngăn tủ quần áo. )

Dịch nghĩa : Cách thông thường nhất tuy nhiên những đứa con trẻ tự động xoay sở giải quyết và xử lý nỗi kinh hoảng hãi là :
A.Trốn ở đâu đó B. ở bên dưới TV
C.Đi tắm D. Nói chuyện với mái ấm gia đình ngôi nhà Long

It’s difficult to tát find out the number of latchkey children because __________

A. most parents are reluctant to tát admit that they leave their children alone

B. they hide themselves in shower stalls or under beds

C. they bởi not give information about themselves for safety reasons

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 1

D. there are too many of them in the whole country

Đáp án A

Đáp án A.
Giải quí : đáp án nằm tại vị trí : “It’s hard to tát get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow to tát admit that they leave their children alone.” (Thật khó khăn nhằm tích lũy số liệu kể từ những đứa con trẻ này, the Longs hiểu rời khỏi. Phần rộng lớn thân phụ u thông thường tổn thất rất mất thời gian nhằm quá nhận rằng chúng ta vứt lại con cháu trong nhà 1 mình.)
Dịch nghĩa : Thật khó khăn nhằm thăm dò rời khỏi lượng con trẻ tự động xoay sở vì thế :
A.Phần rộng lớn thân phụ u miễn chống gật đầu đồng ý rằng chúng ta nhằm con cháu trong nhà một mình
B. Chúng trốn vô chống tắm hoặc bên dưới giường
C. Chúng ko hỗ trợ vấn đề về bạn dạng thân thiết vì thế nguyên nhân an toàn
D. Có rất nhiều trẻ nhỏ như vậy bên trên cả nước