có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc

Câu1: Cho số xyz phân tách không còn mang đến 37. Chứng minh rằng số yzx phân tách không còn mang đến 37

Câu2: có hay là không 2 số ngẫu nhiên x và giống hệt cho: 2002x + 5648y = 203 253 ?

Bạn đang xem: có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc

Câu3: từ 1 cho tới 1000 sở hữu từng nào số phân tách không còn mang đến 2, sở hữu từng nào số phân tách không còn mang đến 5 ?

Câu4: tích ( n+2002 ).( n+2003 ) sở hữu phân tách không còn mang đến 2 không? giải thích?

Câu5: tìm x,hắn nhằm số 30xy phân tách không còn cho tất cả 2 và 3, và phân tách mang đến 5 dư 2

Câu6: Viết số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu 5 chữ số, tận nằm trong vị 6 và phân tách không còn mang đến 9.

 Câu7: 

      a, Có từng nào số sở hữu 2 chữ số chia không còn mang đến 9 ?

      b, Tìm tổng những số sở hữu 2 chữ số phân tách không còn mang đến 9 .

Câu8: chứng minh rằng:

      a, 102002 + 8 phân tách không còn cho tất cả 9 và 2 .

      b, 102004 + 14 phân tách không còn cho tất cả 2 và 3 .

Câu9: tìm tập kết A những số ngẫu nhiên x là ước của 75 và là bội của 3.

Câu10: tìm những số ngẫu nhiên x,giống hệt cho: ( 2x + 1 ). ( hắn - 5 ) = 12

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 40

Câu11: số ababab là số yếu tắc hoặc hợp ý số ?

Câu12: chứng minh rằng số abcabc phân tách không còn tối thiểu mang đến 3 số yếu tắc.

Câu13: chứng minh rằng: 2001 . 2002 . 2003 . 2004 + một là hợp ý số.

Câu14: tướng Trần Hưng Đạo khuấy tan 50 vạn quân vẹn toàn năm abcd, biết : a là số ngẫu nhiên nhỏ nhất không giống 0 ; b là số yếu tắc nhỏ nhất; c là hợp ý số chẵn lớn số 1 sở hữu một chữ số; d là số ngẫu nhiên ngay lập tức sau số yếu tắc lẻ nhỏ nhất. Vậy abcd là năm này ?

Câu15: cho p là một trong những yếu tắc to hơn 3 và 2p + 1 cũng chính là một trong những yếu tắc, thì 4p + một là số yếu tắc hoặc hợp ý số ? vì như thế sao ?

Câu16: tìm 3 số ngẫu nhiên liên tục sở hữu tích vị 19 656.

Câu17: lần số tụ nhiên n biết rằng: 1 + 2 + 3 +...+ n = 1275

Câu18: lần số phân tách và thương của một phép tắc phân tách, biết số bị phân tách là 150 và số dư là 7.

Câu19: lần phó của 2 tập kết A và B :

      a, A là tập kết những số ngẫu nhiên phân tách không còn mang đến 3. B là tập kết những số ngẫu nhiên phân tách không còn mang đến 9.

      b, A là tập kết những số yếu tắc. B là tâp hợp ý những hợp ý số.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 87

      c, A là tập kết những số yếu tắc nhỏ thêm hơn 10. B là tập kết những chữ số lẻ.

                                                                   --------- Hết---------

                                                           GIÚP VỚI, MAI NỘP RỒI.