we arrived too late to see the first film

Câu hỏi:

25/10/2022 2,779

Finish the second sentence ví that it has a similar meaning to lớn the first one, beginning with the given words

Bạn đang xem: we arrived too late to see the first film

We arrived too late to lớn see the first film.

A.We didn’t arrive enough early to lớn see the first film

B.We didn’t arrive early enough to lớn see the first film

Đáp án chủ yếu xác

C.We didn’t arrive late enough to lớn see the first film

D.We didn’t arrive too early to lớn see the first film

 Xem tiếng giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

London is …………far the most popular tourist destination in the world.

Câu 2:

Tom: “How did you get to lớn the airport?" - John: “…………………”

Câu 3:

Sally is the cleverest student in the class.

Xem thêm: công thức tam giác vuông

Câu 4:

My sister _________in the ngân hàng for five years before she was sent to lớn Da Nang.

Câu 5:

We started cooking for the các buổi tiệc nhỏ four hours ago. (HAVE)

Câu 6:

- “ I think we should use less paper ví that we can save trees in the forests.”

- “ ________”.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, D to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part from 15 to lớn 16

It will be fine tomorrow. But if it should rain tomorrow, the match will be postponed.

Câu 8:

The artisan ______ this statue in bronze.

Câu 9:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) from 15 to lớn 16

He decided not to lớn buy the fake watch and wait until he had more money.

Câu 10:

Don’t sit too near the screen, ................?

Câu 11:

Find a mistake in the four underlined parts of each sentence from 29 to lớn 30

The country has significant changed since we came here in 2007.

Câu 12:

“I’m sorry that I broke the glass” said Peter.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Câu 13:

There has been no rain for a long time, ví land is getting more and more barren.

Câu 14:

His parents made him study hard for the exams. (TO STUDY)

Câu 15:

I was downing, but he saved u.