toán lớp 5 trang 18 19

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 18 19

Video chỉ dẫn giải

a) Tổng của nhì số là 80. Số loại nhất vì chưng \( \dfrac {7}{9}\) số loại nhì. Tìm nhì số bại.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số loại nhất bằng \( \dfrac {9}{4}\) số loại nhì. Tìm nhì số bại.

Phương pháp giải:

Tìm nhì số theo đòi Việc lần nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số bại.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần cân nhau là:

                   7 + 9 = 16 (phần)

Số loại nhất là:             

                  80 : 16 × 7 = 35

Số loại nhì là:

                  80 – 35 = 45

                                 Đáp số : 35 và 45.

b) Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần cân nhau là:

                   9 – 4 = 5 (phần)

Số loại nhì là :

                   55 : 5 × 4 = 44

Số loại nhất là:

                   44 + 55 = 99

                                   Đáp số : 99 và 44.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số lít nước mắm nam ngư loại I nhiều hơn thế số lít nước mắm nam ngư loại II là 12l. Hỏi từng loại đem từng nào lít nước mắm nam ngư, hiểu được số lít nước mắm nam ngư loại I vội vàng 3 đợt số lít nước mắm nam ngư loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư từng loại theo đòi Việc lần nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số bại.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

 

Cách 1:

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần cân nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là

                  12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

Số lít nước mắm nam ngư loại I là:

                 6 + 12 = 18 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần cân nhau là:

                  3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nam ngư loại I là

                  12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nam ngư loại II là:

                 18 - 12 = 6 (lít)

                Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

                            Nước mắm loại II: 6 lít.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một rừng hoa hình chữ nhật đem chu vi là \(120m\). Chiều rộng lớn vì chưng \(\displaystyle {5 \over 7}\) chiều lâu năm.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn rừng hoa bại.

b) Người tao dùng \(\displaystyle {1 \over {25}}\) diện tích rừng hoa nhằm thực hiện lối chuồn. Hỏi diện tích S lối chuồn là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa chu vi = chu vi \( :\,2\).

- Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo phương thức toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số bại.

- Tìm diện tích S rừng hoa = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm diện tích S lối chuồn = diện tích S rừng hoa \(\times\)  \(\displaystyle {1 \over {25}}\).

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi hoặc tổng của chiều lâu năm và chiều rộng lớn là:

             \(120 : 2 = 60\;(m)\)

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần cân nhau là:

                    \(5 + 7 = 12\) (phần)

Chiều rộng lớn rừng hoa là: 

                    \(60 : 12 \times 5 = 25 \;(m)\)

Chiều lâu năm rừng hoa là:           

                    \(60 - 25 = 35 \;(m)\)

b) Diện tích rừng hoa là:       

                     \(35 \times 25 = 875 \;( m^2)\)

Diện tích lối chuồn là:                   

                     \(875 : 25 = 35\;( m^2)\)

Xem thêm: luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của đảng cộng sản đông dương xác định

                            Đáp số: a) Chiều dài: \(35m\);

                                             Chiều rộng: \(25 m\);

                                         b) \(35  m^2\).