tiếng anh 8 unit 6 looking back


1. Match each word or phrase with its meaning. 2. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. 4. Rewrite the following sentences, ví that their meaning stays the same.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 6 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match each word or phrase with its meaning.

(Nối từng kể từ hoặc cụm kể từ với nghĩa của chính nó.)

1. lifestyle

a. making things with one’s hands, using skills

2. common practice

b. a vehicle pulled by dogs (usually over snow)

3. street food

c. the way in which individuals or groups of people live and work

4. making crafts

d. the usual way of doing something

5. dogsled

e. ready-to-eat food or drink sold in a street or other public places

Lời giải chi tiết:

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

1 - c: lifestyle - the way in which individuals or groups of people live and work

(lối sinh sống – cơ hội tuy nhiên những cá thể hoặc group người sinh sống và thực hiện việc)

2 - d: common practice - the usual way of doing something

(thói quen thuộc thịnh hành – cơ hội thường thì thao tác làm việc gì đó)

3 - e: street food - ready-to-eat food or drink sold in a street or other public places

(ẩm thực trên phố - món ăn và thức uống dùng tức thì được cung cấp bên trên lối hoặc những điểm công nằm trong khác)

4 - a: making crafts - making things with one's hand, using skills

(làm đồ vật tay chân – thực hiện những dụng cụ bằng tay thủ công, dùng những kỹ năng)

5 - b: dogsled - a vehicle pulled by dogs (usually over snow)

(xe trượt tuyết chó kéo – một phương tiện đi lại kéo vị chó (thường là kéo bên trên tuyết))

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete each sentence with a word or phrase from the box.

(Hoàn trở thành từng câu với cùng 1 kể từ hoặc cụm kể từ từ vỏ hộp.)

            maintain          in the habit of          greeted            lifestyle          online lessons

1. My younger sister is _____ listening lớn music while studying.

2. The native people there _____ us warmly when we arrived.

3. Many people are trying lớn adopt a healthy _____ these days.

4. I believe that _____ are not as interesting as offline lessons.

5. It is difficult for some villages lớn _____ their traditional lifestyle.

Phương pháp giải:

- maintain (v): duy trì

- in the habit of: với thói quen

- greeted (Ved): kính chào hỏi

- lifestyle (n): lối sống

- online lessons (np): bài học kinh nghiệm trực tuyến

Lời giải chi tiết:

1. in the habit of

2. greeted

3. lifestyle

4. online lessons

5. maintain

1. My younger sister is in the habit of listening lớn music while studying.

(Người em gái tôi với thói quen thuộc nghe nhạc nhập lúc học bài xích.)

2. The native people there greeted us warmly when we arrived.

(Người bạn dạng địa ở phía trên kính chào Cửa Hàng chúng tôi một cơ hội êm ấm Lúc Cửa Hàng chúng tôi cho tới.)

3. Many people are trying lớn adopt a healthy lifestyle these days.

(Gần phía trên nhiều người đang được nỗ lực tiến hành một lối sinh sống mạnh bạo.)

4. I believe that online lessons are not as interesting as offline lessons.

(Tôi nhận định rằng những bài học kinh nghiệm trực tuyến ko thú vị vị những lớp học tập thẳng.)

5. It is difficult for some villages lớn maintain their traditional lifestyle.

(Khá khó khăn nhằm lưu giữ lối sinh sống truyền thống cuội nguồn ở nhiều ngôi xã.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets.

(Hoàn trở thành những câu, dùng thì đích của động kể từ nhập ngoặc.)

1. No worries. The organisers (send) _____ us an invitation soon.

Xem thêm: bộ đề thi bằng lái xe a1

2. Unless they behave, those children (not be) _____ welcome here.

3. Do you think online learning (become) _____ the new mode of education?

4. If I (win) _____ the competition, I will donate half of the prize money lớn charity.

5. _____ we (have to) _____ keep lớn the left when we drive in Singapore next week?

Lời giải chi tiết:

1. will send

2. won’t be

3. will become

4. win

5. will – have to

1. No worries. The organisers will send us an invitation soon.

(Đừng nơm nớp. Mé tổ chức triển khai tiếp tục gửi tiếng chào cho tới tất cả chúng ta sớm thôi.)

Giải thích: Trong câu với "soon" => người sử dụng thì sau này đơn: S + will + V

2. Unless they behave, those children won’t be welcome here.

(Trừ Lúc bọn chúng thể hiện đảm bảo chất lượng, đám trẻ em tê liệt sẽ không còn được tiếp nhận ở phía trên.)

Giải thích: Câu ĐK loại 1: Unless + S + V(hiện bên trên đơn), S + will (won't) + V. 

3. Do you think online learning will become the new mode of education?

(Cậu với cảm nhận thấy học tập trực tuyến tiếp tục phát triển thành kiểu dáng dạy dỗ mới?)

Giải thích: Nói về chủ kiến đánh giá cho tới vấn đề nhập sau này => người sử dụng thì sau này đơn: S + will + V

4. If I win the competition, I will donate half of the prize money lớn charity.

(Nếu tôi thắng cuộc ganh đua này, tôi tiếp tục khuyên răn canh ty phân nửa phần thưởng cho tới kể từ thiện.)

Giải thích: Câu ĐK loại 1: If + S + V (hiện bên trên đơn), S + will + V

5. Will we have to keep lớn the left when we drive in Singapore next week?

(Liệu tất cả chúng ta sẽ rất cần lên đường ở phía bên trái Lúc tất cả chúng ta tài xế ở Singapore nhập tuần sau không?)

Giải thích: Trong câu với "next week" => người sử dụng thì sau này đơn: S + will + V

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Rewrite the following sentences, ví that their meaning stays the same.

(Viết lại những câu sao cho tới nghĩa ko thay đổi.)

1. Don't play computer games for too long. You will harm your eyes.

(Không nghịch tặc trò nghịch tặc bên trên PC quá lâu. quý khách tiếp tục thực hiện kinh hoàng hai con mắt của chúng ta.)

If you play _______________________________.

2. Be careful with your diet, or you will get overweight.

(Hãy cẩn trọng với chính sách ăn uống hàng ngày của chúng ta, còn nếu không các bạn sẽ bị quá cân nặng.)

You will _________________________________.

3. We'll go lớn the beach unless it rains.

(Chúng tôi tiếp tục lên đường hải dương nếu như trời ko mưa.)

If ________________________________________.

4. If you don’t hurry up, you will be late.

(Nếu các bạn ko thời gian nhanh lên, các bạn sẽ bị trễ.)

Unless ___________________________________.

5. Unless the teacher explains the lesson again, we won't understand it very well.

(Nếu nghề giáo ko phân tích và lý giải lại bài học kinh nghiệm, còn nếu không Cửa Hàng chúng tôi sẽ không còn làm rõ lắm.)

If ________________________________________. 

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại 1:

If + S1 + V (hiện bên trên đơn), S + will + V (tương lai đơn): Nếu... thì...

Unless + S1 + V (hiện bên trên đơn), S + will + V (tương lai đơn): Nếu...không... thì...

Lời giải chi tiết:

1. If you play computer games for too long, you will harm your eyes.

(Nếu các bạn nghịch tặc trò nghịch tặc năng lượng điện tử quá lâu, các bạn sẽ thực hiện kinh hoàng đôi mắt của tớ.)

2. You will get overweight, if you aren't careful with your diet.

(Bạn có khả năng sẽ bị mập phì còn nếu không cẩn trọng với chính sách ăn của tớ.)

3. If it rains, we won't go lớn the beach.

(Nếu trời mưa, tất cả chúng ta sẽ không còn rời khỏi hải dương.)

4. Unless you hurry up, you will be late.

(Trừ khi chúng ta thời gian nhanh lên, ko thì các bạn sẽ bị trễ.)

5. If the teacher explains the lesson again, we will understand it very well.

(Nếu nghề giáo giảng bài xích lại một đợt tiếp nhữa, tất cả chúng ta tiếp tục hiểu bài xích rất tuyệt.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project

  1. Find information about an interesting way of life around the world, including: 2. Work in groups. Make a poster lớn introduce the people. 3. Give a presentation lớn the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2

  1. Work in groups. Which of the following tự you think is more influenced by modern technology? Tick ✓ your choice(s). 2. Listen lớn the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer lớn each question. 4. Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer lớn the listening and the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (its location, climate, native people, culture, ...). 2. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in pairs. Look at the pictures and use the cues lớn talk about what people in some places tự lớn maintain their traditional lifestyle. 5. Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention lớn the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations lớn express certainty in the following situations. 3. QUIZ How much tự you know about the cuisines of different countries? Do the quiz lớn find out. 4. Work in groups. Read the two passages and discuss the questions below. 5. Work in groups. Talk about the typical food in your area. Discuss the following:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Use the verbs from the box with will or won't lớn complete these dialogues. 2. Arrange these words and phrases in the correct order lớn size meaningful sentences. 3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional. 4. Fill in each blank with IF or UNLESS. 5. Complete the following sentences lớn make them true for you. Then share your answers with a partner.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: Trang web VeBo TV - Xem live bóng đá hoàn toàn miễn phí

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.