phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

Câu hỏi:

07/08/2019 177,204

Bạn đang xem: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

A. những hóa học phản xạ nên là những hóa học dễ dàng tan.

B. những hóa học phản xạ nên là những hóa học năng lượng điện li mạnh.

C. một số ion vô hỗn hợp phối kết hợp được cùng nhau tạo ra trở nên hóa học kết tủa hoặc hóa học khí hoặc hóa học năng lượng điện li yếu đuối.

Đáp án chủ yếu xác

D. phản xạ ko nên là thuận nghịch tặc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Khi những ion phối kết hợp được cùng nhau tạo ra trở nên tối thiểu một trong số hóa học sau:

- Chất kết tủa.

- Chất năng lượng điện li yếu đuối.

- Chất khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình năng lượng điện li ghi chép chính là

A. NaCl → Na2+ + Cl-.

B. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-.

C. C2H5OH → C2H5+ + OH-.

D. CH3COOH → CH3COO- + H+.

Câu 2:

Phương trình H+ + OH-® H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ đem phương trình sau:

A. NaOH + NaHCO3Na2CO3 + H2O

B. NaOH + HCl® NaCl + H2O

C. H2SO4 + BaCl2® BaSO4 + 2HCl

D. 3HCl + Fe(OH)3® FeCl3 + 3H2O

Câu 3:

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Dãy những ion rất có thể tồn bên trên vô và một hỗn hợp là

A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

D. Na+, Mg2+, NO3-, OH-.

Câu 4:

Đặc điểm phân li Zn(OH)2 nội địa là

A. theo phong cách bazơ.

B. vừa phải theo phong cách axit vừa phải theo phong cách bazơ.

C. theo phong cách axit.

D. ko phân li.

Câu 5:

Cho phương trình phản ứng:  KOH + HCl  → KCl + H2O. Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ bên trên là

A. OH- + H+ → H2O

B. K+ + Cl- → KCl.

C. OH- + 2H+ → H2O

D. 2OH- + H+ → H2O

Câu 6:

Dãy hóa học nào là tại đây nội địa đều là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4, NH3.

B. H2CO3, CH3COOH, H3PO4, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, NH3.

Xem thêm: đồng phân của glucozơ là

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.