mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Câu hỏi:

16/03/2020 30,739

Bạn đang xem: mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mary left home page vĩ đại start an independent life. She realised how much her family meant vĩ đại her

A. Mary left home page vĩ đại start an independent life with a view vĩ đại realising how much her family meant vĩ đại her

B. To realise how much her family meant vĩ đại her, Mary decided vĩ đại leave home page vĩ đại start an independent life

C. Not until Mary had left home page vĩ đại start an independent life did she realise how much her family meant vĩ đại her

Đáp án chủ yếu xác

D. Only when Mary realised how much her family meant vĩ đại her did she leave home page vĩ đại start an independent life

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C.

Mary left home page vĩ đại start an independent life. She realised how much her family meant vĩ đại her: Mary tách ngôi nhà nhằm chính thức cuộc sống đời thường tự động lập. Cô ấy nhìn thấy mái ấm gia đình ý nghĩa với cô ấy ra làm sao.

A. Mary left home page vĩ đại start an independent life with a view vĩ đại realising how much her family meant vĩ đại her: Mary tách ngôi nhà nhằm chính thức một cuộc sống đời thường tự động lập với mục tiêu là nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao.

B. To realise how much her family meant vĩ đại her, Mary decided vĩ đại leave home page vĩ đại start an independent life: Để nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao, Mary ra quyết định tách ngôi nhà nhằm chính thức một cuộc sống đời thường tự động lập.

C. Not until Mary had left home page vĩ đại start an independent life did she realise how much her family meant vĩ đại her: Đến tận khi Mary tiếp tục tách ngôi nhà nhằm chính thức một cuộc sống đời thường tự động lập thì cô ấy mới nhất nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao.

D. Only when Mary realised how much her family meant vĩ đại her did she leave home page vĩ đại start an independent life: Chỉ sau khoản thời gian nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa ra làm sao Mary mới nhất tách ngôi nhà nhằm chính thức cuộc sống đời thường tự động tập dượt.

Ta thấy ý của câu gốc là sau khoản thời gian tách ngôi nhà nhằm sinh sống tự động lập thì Mary mới nhất nhìn thấy ý nghĩa sâu sắc của mái ấm gia đình với cô ấy. Sự việc “rời nhà” nên xẩy ra trước sự việc việc “nhận ra”, và vấn đề “nhận ra” là thành quả (không đem dự định trước) của vấn đề “rời nhà” chứ không hề nên mục tiêu của chính nó. Vậy tớ lựa chọn đáp án thực sự C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes vĩ đại those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ vĩ đại learn the ins and outs of the new job

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

A. inventing

B. distributing

C. classifying

D. adapting

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

“Would you lượt thích vĩ đại go vĩ đại the show with me?” Anna said vĩ đại Bella

A. Anna reminded Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

B. Anna persuaded Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

C. Anna invited Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

D. Anna encouraged Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: let's go to the cinema

D. mightn’t have finished