mark zuckerberg's enormous success has taken a lot of hardwork and

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng vô trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

 • Tất cả
 • Câu căn vặn hay
 • Chưa trả lời
 • Câu căn vặn vip

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction in each of the following questionsThe abilities to tướng work(A)  hard, follow directions, and thinking(B)  independently are(C)  some of the criteria for success(D)  in the workplace A.to tướng work B. thinking C. are D. for...Đọc tiếpMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction in each of the following questionsThe abilities to tướng work(A)  hard, follow directions, and thinking(B)  independently are(C)  some of the criteria for success(D)  in the workplace A.to tướng work B. thinking C. are D. for success

Lê Quỳnh Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The abilities to work hard, follow directions, and thinking independently are some of the  criteria for success in the workplace

A. to work

B. thinking

C. are

D. for success

Lê Quỳnh Anh

Xem thêm: đồng phân của glucozơ là

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh