hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2

Đáp án A

nCO2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol; nK2CO3 = 0,02 mol; nKOH = 0,1x mol; nBaCO3 = 11,82: 197 = 0,06 mol

Bạn đang xem: hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2

Ta thấy: nCO2 + nCO32- (trong K2CO3)  = 0,1 + 0,02 > nBaCO3 = 0,06 mol => Hấp thụ CO2 xẩy ra 2 PT:

CO2 + OH- → HCO3- (1)

CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O (2)

Bảo toàn nhân tố C: nCO2 + nK2CO3 =  nHCO3- + nBaCO3

=> nHCO3- = 0,1 + 0,02 – 0,06 = 0,06 mol

=> ∑nOH- (1) +(2)  = nHCO3-  + 2 (nBaCO3 - nK2CO3 ) = 0,06 + 2. ( 0,06 – 0,02) = 0,14 mol

=> CM = n: V = 0,14 : 0,1 = 1,4 M

Câu 2:

Cho 8,96 lít khí CO2 ( ở đktc) hít vào không còn nhập 500 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu phù hợp KOH 0,24M và Ba(OH)2 0,48M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 78,80.

B. 23,64.

C. 39,4.

D. 42,28.

Câu 4:

Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 nó mol/l hỗn hợp Y gồm NaOH nó mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ không còn 0,04mol CO2 nhập 200 ml hỗn hợp X, thu được hỗn hợp M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hít vào hêt 0,0325 mol CO2 vào 200 ml hỗn hợp Y thì chiếm được hỗn hợp N và 1,4775 gam kết tủa. sành nhị hỗn hợp M N phản ứng với hỗn hợp KHSO4 đều sinh đi ra kết tủa Trắng, những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của x và nó theo lần lượt là:

A. 0,075 và 0,1.

B. 0,05 và 0,1.

Xem thêm: what do you do for a living

C. 0,1 và 0,075.

D. 0,1 và 0,05.

Câu 5:

Hấp thụ 4,48 lít khí CO2 ( ở đktc) nhập 0,5 lít hỗn hợp chứa chấp NaOH 0,4 M và KOH 0,2 M được hỗn hợp X. Thêm 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M nhập dung dịchX chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 9,85 gam

B. 29,55 gam

C. 39,4 gam

D. 19,7 gam

Câu 6:

Cho 25,8 gam láo lếu phù hợp X bao gồm MOH, MHCO3 và M2CO3 ( M là sắt kẽm kim loại kiềm, MOH và MHCO3 sở hữu số mol vì như thế nhau) ứng dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng. Sau Lúc kết thúc giục phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và 0,3 mol CO2. Kim loại M là

A. K.

B. Li.

C. Na.

Xem thêm: đại học tài chính marketing học phí

D. Rb.