công thức tính điện dungBài viết lách Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện.

Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Vận dụng công thức:

Bạn đang xem: công thức tính điện dung

- Điện dung của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

- Năng lượng của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Đặt vô nhì đầu tụ năng lượng điện một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được một năng lượng điện lượng là đôi mươi.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 2: Để tụ tích một năng lượng điện lượng 10 nC thì bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế là 2V. Để tụ cơ tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Hướng dẫn:

Ta sở hữu năng lượng điện dung của tụ là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Để tụ cơ tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Một tụ năng lượng điện được tích năng lượng điện vị một hiệu năng lượng điện thế là 10V thì tích điện của tụ là 10mJ. Nếu mong muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải để vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Nếu mong muốn W = 22,5.10-3 J thì

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 4: Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách thân thiết nhì phiên bản là d1 = 5 centimet được hấp thụ năng lượng điện cho tới hiệu năng lượng điện thế U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ năng lượng điện.

b) Ngắt tụ thoát ra khỏi mối cung cấp năng lượng điện. Tính phỏng biến hóa thiên tích điện của tụ Khi dịch 2 phiên bản lại ngay sát còn xa nhau d2 = 1 centimet.

Hướng dẫn:

a) Năng lượng của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

b) Điện dung của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Điện dung của tụ năng lượng điện khi sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Điện tích của tụ khi đầu: Q1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

    + Vì ngắt tụ thoát ra khỏi mối cung cấp nên năng lượng điện ko thay đổi, vì thế đó: Q2 = Q1

    + Năng lượng khi sau: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Độ biến hóa thiên năng lượng: ΔW = W2 – W1 = -8.10-4 J < 0 ⇒ tích điện giảm

Quảng cáo

Ví dụ 5: Tụ phẳng lặng bầu không khí d = 1,5cm nối với mối cung cấp U = 39kV (không đổi).

a) Tụ sở hữu hư vô nếu như biết năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn của bầu không khí là 30kV/cm?

b) Sau cơ bịa đặt tấm thủy tinh anh sở hữu ε = 7, l = 0,3cm và năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn 100kV/cm vào tầm thân thiết, tuy vậy song 2 phiên bản. Tụ sở hữu hỏng không?

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Hướng dẫn:

– Điện ngôi trường thân thiết nhì phiên bản tụ là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

a) Trường ăn ý năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vị 30 kV/cm: Vì E < Egh nên tụ không trở nên hỏng.

b) Trường ăn ý năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vị 100 kV/cm: Khi sở hữu tấm thủy tinh anh, năng lượng điện dung của tụ tăng thêm, năng lượng điện ở những phiên bản tụ tăng thêm thực hiện mang lại năng lượng điện ngôi trường vô không gian khí cũng tăng thêm.

Gọi E1 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần ko khí; E2 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vô phần thủy tinh anh. Ta có:

U = E1(d – l) + E2lVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vì E1 > Egh = 30 kV/cm nên bầu không khí bị đâm xuyên và trở thành dẫn năng lượng điện, Khi cơ hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp bịa đặt thẳng vô tấm thủy tinh anh, năng lượng điện ngôi trường vô tấm thủy tinh anh là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án > Egh = 100 kV/cm nên thủy tinh anh bị đâm xuyên, tụ năng lượng điện bị hỏng.

B. Bài tập

Bài 1: Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 2μF. Khi bịa đặt một hiệu năng lượng điện thế 4V vô nhì phiên bản tụ thì tụ năng lượng điện được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Q = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6 C

Quảng cáo

Bài 2: Nếu bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 4V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là 2μ C. Nếu bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án. Khi bịa đặt vô nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là: Q = CU' = 0,5.10-6.10 = 5.10-6 C.

Bài 3: Hai đầu tụ sở hữu năng lượng điện dung là đôi mươi μF thì hiệu năng lượng điện thế là 5V thì tích điện tích được bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Năng lượng tích được là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Giữa nhì phiên bản tụ phẳng lặng xa nhau 1 centimet sở hữu một hiệu năng lượng điện thế 10V. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường trong tâm tụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 5: Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ năng lượng điện vị 86 μC. Hiệu năng lượng điện thế bên trên nhì phiên bản tụ năng lượng điện vị bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 11 sở hữu vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải bài bác tập dượt về Tụ điện
 • Dạng 1: Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Trắc nghiệm tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Dạng 2: Tụ năng lượng điện phẳng
 • Trắc nghiệm về tụ năng lượng điện phẳng
 • Dạng 3: Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối nhau, tuy vậy song
 • Trắc nghiệm Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối nhau, tuy vậy song

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


tu-dien.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học