chất thuộc loại polisaccarit là

Câu hỏi:

03/08/2022 5,448

Bạn đang xem: chất thuộc loại polisaccarit là

C. fructozơ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Để gọi thương hiệu của este (RCOOR') tao gọi theo đuổi loại tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

Metyl axetat sở hữu công thức chất hóa học là CH3COOCH3

CTPT là của metyl axetat là C3H6O2.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mặt hàng những dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số hỗn hợp vô mặt hàng phản xạ được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường tạo nên trở thành hỗn hợp được màu xanh lơ lam là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Nhóm bao gồm những hóa học đều thuộc tính với Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh lơ lam vô xuyên suốt là:

A. glixerol, fomandehit, fructozơ, saccarozơ.

B. glixerol, glucozo, fructozơ, xenlulozo.

C. saccarozơ, glixerol, fructozơ, glucozo.

D. etanol, fructozơ, glucozo, saccarozơ.

Câu 3:

Chất này tại đây không tham gia phản xạ thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Glucozo.

C. Saccarozo.

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

D. Xenlulozo.

Câu 4:

Cho m gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 (đun nóng), chiếm được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 9,0.                         

B.36,0.

C. 18,0.

D. 16,2.

Câu 5:

Chất nằm trong loại cacbohiđrat là

A. poli (vinyl clorua).

B. etylaxetat.

C. xenlulozo.

D. glixerol.

Câu 6:

Chất không phản ứng với glucozơ là

A. NaOH.          

B. AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2.

D. H2.

Câu 7:

 Đặc điểm tương đương nhau thân thuộc glucozơ và saccarozơ là

A. đều phải có vô củ cải lối.

B. đều nhập cuộc phản xạ tráng gương.

C. đều được dùng vô hắn học tập thực hiện "huyết thanh ngọt".

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường mang đến hỗn hợp blue color.