chất nào sau đây là bazơ

Câu hỏi:

09/08/2022 2,754

Bạn đang xem: chất nào sau đây là bazơ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

KOH là 1 bazo.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,35 gam alanin nhập hỗn hợp NaOH chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y tính năng vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z lượng muối bột khan chiếm được là

A. 18,825 gam

B. 35,245 gam

C. 24,675 gam

D. 18,675 gam

Câu 2:

Cho 7,4 gam metyl axetat nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đun rét. Sau phản xạ ứng trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4

B. 10,8

C. 12,2

D. 8,2

Câu 3:

Số phù hợp hóa học este mạch hở sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H8O2

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: muốn tính diện tích hình chữ nhật

D. 2

Câu 4:

Thí nghiệm nào là tại đây xẩy ra phản xạ hóa học?

A. Cho lá Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

B. Nhúng lá Fe nhập hỗn hợp MgSO4

C. Cho lá Fe nhập hỗn hợp HNO3 quánh nguội           

D. Cho bột Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 5:

Cho hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol amino axit X tính năng với vừa phải đầy đủ 500 ml hỗn hợp NaOH 0,4M chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y phản xạ tối nhiều với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z chiếm được 30,05 gam muối bột khan. Số vẹn toàn tử hiđro sở hữu nhập phân tử X là

A. 8

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 6:

Hiđrocacbon nào là sau đấy là anken?

A. Metan

B. Axetilen

C. Benzen

D. Etilen

Xem thêm: g là gì trong vật lý