chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất

Nhiệt phỏng sôi cao nhất

Chất này tại đây đem sức nóng phỏng sôi tối đa được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới So sánh sức nóng phỏng sôi của những hóa học cơ học. Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất

Chất này tại đây đem sức nóng phỏng sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol.

Do cơ sức nóng phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

Trong nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt nên sức nóng phỏng sôi của:

CH3OH < C2H5OH

Vậy sức nóng phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH < C2H5OH

Chất đem sức nóng phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

Đáp án C

So sánh sức nóng phỏng sôi của những hóa học hữu cơ

1. Các hóa học links ion đem sức nóng phỏng sôi to hơn đối với những hóa học nằm trong hóa trị.

Ví dụ: nhiệt phỏng sôi: H2N-CH2-COOH > CH3COOH

2. Đối với những hóa học đem links nằm trong hóa trị

Các nhân tố hình họa hướng đến sức nóng phỏng sôi: Liên kết hidro, lượng phân tử và hình dạng phân tử.

a. Liên kết Hidro

  • Liên kết hidro là links được tạo hình phân tử đem năng lượng điện (+) và phân tử đem năng lượng điện (-) trong số những phân tử không giống nhau.
  • Các hóa học đem lực links hidro càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng rộng lớn.

Ví dụ: sức nóng phỏng sôi CH3COOH > CH3CH2OH

  • Cách đối chiếu sức nóng lực links Hidro trong số những chất:

Đối với những group chức không giống nhau:

-COOH > -OH > -COO- > -CHO > -CO-

(axit)       (ancol  (este) (andehit) (ete)

              phenol)

Ví dụ: nhiệt phỏng sôi của ancol tiếp tục to hơn este: CH3CH2OH > CH3COOC2H5

* Lưu ý: Trong công tác phổ thông chỉ xét links Hidro thân thiện phân tử H (mang năng lượng điện dương +) và phân tử O (mang năng lượng điện âm -).

  • Đối với những hóa học nằm trong group chức: Đối với những hóa học đem nằm trong group chức, gốc R- links với group chức tác động cho tới lực links Hidro.

+ Gốc R- là gốc hít e tiếp tục thực hiện mang lại lực links Hidro tăng lên

+ Gộc R- là gốc đẩy e thực hiện tách lực links Hidro

Ví dụ: Gốc C2H5- tiếp tục thực hiện lực links tách đối với gốc CH2=CH-

Nhiệt phỏng sôi: CH2=CH-COOH > C2H5COOH

b. Khối lượng phân tử

- Các hóa học đem phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: Khối lượng phân tử rộng lớn sức nóng phỏng sôi rộng lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

c. Hình dạng phân tử:

Phân tử càng phân nhánh thì sức nóng phỏng sôi càng thấp rộng lớn phân tử mạch ko phân nhánh.

* Giải thích:

Theo hạ tầng lí thuyết về mức độ căng mặt phí ngoài thì phân tử càng teo tròn trặn thì mức độ căng mặt phí ngoài càng thấp -> phân tử càng dễ dàng bứt thoát ra khỏi mặt phẳng hóa học lỏng → càng dễ dàng cất cánh khá -> sức nóng phỏng sôi càng thấp.

Ví dụ: Cùng là phân tử C5H12 thì đồng phân: n-C5H12 > (CH3)4C

Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1. Để phân biệt thân thiện axit axetic và rượu etylic tớ dùng dung dịch test này sau đây:

A. sắt kẽm kim loại Na.

B. quỳ tím.

C. hỗn hợp NaNO3.

D. hỗn hợp NaCl

Xem đáp án

Đáp án B

Cho quỳ tím thứu tự vô axit axetic và rượu etylic

Qùy tím gửi sang trọng red color là axit axetic, còn sót lại quỳ tím ko thay đổi màu sắc là rượu etylic

Câu 2. Cho những chất: (1) axit propionic; (2) axit axetic; (3) etanol; (4) đimetyl ete. Nhiệt phỏng sôi đổi khác :

A. (2) axit axetic > (1) axit propionic > (3) etanol > > (4) đimetyl ete

B. (2) axit axetic > (3) etanol > (1) axit propionic > (4) đimetyl ete

C. (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete

D. (4) đimetyl ete > (3) etanol > (2) axit axetic > (1) axit propionic

Xem đáp án

Đáp án C

Theo chiều hạ nhiệt phỏng sôi: axit > ancol > anđehit

=> trật tự tách dần dần là : (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete.
Đáp án nên chọn là: C

Câu 3. Trong những hóa học sau đây hóa học này đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Xem đáp án

Đáp án C

Các Ankan đem sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi tăng dần dần theo đòi lượng phân tử.

Chất đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất là metan vì thế đem lượng phân tử nhỏ nhất.

Câu 4. Chất này tại đây đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất

A. CH3COOH

B. CH3COOCH3

C. HCOOH

D. C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án B 

Yếu tố cần thiết nhất lúc đối chiếu sức nóng phỏng sôi là links hiđro, nhân tố phụ thứ hai là đối chiếu phân tử khối (nhiệt phỏng sôi tỉ trọng thuận với M) tosaxit>tosancol>tosesteesteo.

+ Nếu những hóa học đem phân tử khối gần như là nhau, hóa học này đem links hiđro thì đem sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa hóa học không tồn tại links hiđro (axit, ancol, nước là những hóa học đem links hiđro).

+ Chất đem phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt.

Câu 5. Nhiệt phỏng sôi của những hóa học được bố trí theo đòi trật tự tăng dần dần đích là

A. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.

B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

C. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

D. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy bố trí sức nóng phỏng sôi tách dần dần của những phù hợp hóa học đem group chức không giống nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

Axit > ancol > amin > este > xeton, anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

⇒ C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

Câu 6. Cho các chất CH3CH2COOH (X); CH3COOH ( Y); C2H5OH ( Z); CH3OCH3 (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp tăng dần theo đòi nhiệt độ sôi là

A. T, X, Y, Z

B. T, Z, Y, X

C. Z, T, Y, X

D. Y, T, Z, X

Xem đáp án

Đáp án B

Các axit cacboxylic tạo ra links hidro nên đem sức nóng phỏng sôi cao

Este không tồn tại links hidro, sức nóng phỏng sôi thấp. Do đó:

CH3OCH3 < C2H5OH < CH3COOH < CH3CH2COOH

Câu 7. Trong số những hóa học sau, hóa học đem sức nóng phỏng sôi tối đa là

A. CH3CHO

B. C2H5OH

C. CH3COOH

D. C5H12

Xem đáp án

Đáp án C

CH3COOH : 2 phân tử tạo ra 2 links H cùng nhau ( ancol là 1; dẫn xuất và hydrocacbon thì không)

=>  CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO > C5H12

Câu 8.  Trong những hóa học sau đây, hóa học này đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất?

A. butan.

B. propan.

C. etan.

D. metan.

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Xem đáp án

Đáp án D

Trong và một mặt hàng đồng đẳng, hóa học này đem phân tử khối nhỏ nhất thì đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất.

Vậy trong những hóa học đang được mang lại, hóa học đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất là metan.

Câu 9. Trong số những hóa học mang lại sau đây, hóa học này đem sức nóng phỏng sôi cao nhất?

A. C2H5OH.

B. CH3CHO.

C. CH3OCH3.

D. CH3COOH.

Xem đáp án

Đáp án D

Xét những hóa học đem lượng mol tương tự thì hóa học đem năng lực tạo ra links hidro liên phân tử mạnh rộng lớn sẽ có được sức nóng phỏng sôi cao hơn

( axit > ancol > andehit > ete )

Câu 10. Sắp xếp theo hướng tách dần dần sức nóng phỏng sôi của những hóa học CH3OH, H2O, C2H5OH

H2O, C2H5OH,CH3OH

CH3OH, C2H5OH, H2O

H2O,CH3OH, C2H5OH

CH3OH, H2O,C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án A

Ancol đem phân tử rộng lớn càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt.

→ Nhiệt phỏng sôi của CH3OH < C2H5OH (1)

Nhiệt phỏng sôi của nước to hơn ancol đem 3 vẹn toàn tử C và nhỏ rộng lớn ancol đem kể từ 4 vẹn toàn tử C trở lên trên.

→ Nhiệt phỏng sôi của nước to hơn sức nóng phỏng sôi của CH3OH và C2H5OH. (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi sức nóng phỏng sôi: H2O > C2H5OH > CH3OH

Câu 11. Nhiệt phỏng sôi của những hóa học được bố trí theo đòi trật tự tăng dần dần đích là

A. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5Cl.

B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

C. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

D. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl.

Xem đáp án

Đáp án C

Các nhân tố tác động cho tới sức nóng phỏng sôi:

Phân tử khối: nếu mà ko xét cho tới những nhân tố không giống, hóa học phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt.

Liên kết Hiđro: nếu như nhị hóa học đem phân tử khối xấp xỉ nhau thì hóa học này đem links hiđro sẽ có được sức nóng phỏng sôi cao hơn nữa.

Cấu tạo ra phân tử: nếu như mạch càng phân nhánh thì sức nóng phỏng sôi càng thấp.

Dãy bố trí sức nóng phỏng sôi tách dần dần của những phù hợp hóa học đem group chức không giống nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

Axit > ancol > amin > este > xeton, anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

⇒ C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

Câu 12. Chất này tại đây đem sức nóng phỏng sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol. Do cơ sức nóng phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

Trong nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tốt nên sức nóng phỏng sôi của:

CH3OH < C2H5OH

Vậy sức nóng phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH < C2H5OH

Chất đem sức nóng phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

Câu 13. Chất này tại đây đem sức nóng phỏng sôi cao nhất?

A. CH3COOH

B. CH3CHO

C. C2H5OH

D. C2H6

Xem đáp án

Đáp án A

Với những hóa học đem nằm trong hoặc M ngay sát cân nhau thì hóa học này đem links H với H2O vượt trội nhất thì đem sức nóng phỏng sôi tối đa. CH3COOH đem links H với H2O vượt trội nhất nên đem sức nóng phỏng sôi tối đa.

Câu 14. Cho những hóa học : (1) axit propionic ; (2) axit axetic ; (3) etanol ; (4) đimetyl ete. Nhiệt phỏng sôi vươn lên là đổi

A. (2) >(1) >(3) >(4)

B. (2) >(3) >(1) >(4)

C. (1) >(2) >(3) >(4)

D. (4) >(3) >(2) >(1)

Xem đáp án

Đáp án C

Theo chiều hạ nhiệt phỏng sôi : axit > ancol > anđehit

=> trật tự tách dần dần là : (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete.

Câu 15. Trong những chất: ancol propylic, anđehit fomic, axit butiric và etilen glycol, hóa học đem sức nóng phỏng sôi nhỏ nhất là

A. ancol propylic

B. anđehit fomic

C. axit butiric

D. etilen glycol

Xem đáp án

Đáp án B

Theo chiều hạ nhiệt phỏng sôi : axit > ancol > anđehit

=> hóa học đem sức nóng phỏng sôi nhỏ nhất là anđehit fomic

Câu 16. Chọn khái niệm đích về axit no, đơn chức

A. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học hữu tuy nhiên phân tử mang 1 group chức cacboxyl links với gốc hiđrocacbon no.

B. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học hữu tuy nhiên phân tử mang 1 group cacboxyl và toàn phân tử chỉ chứa chấp links đơn.

C. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học cơ học đem công thức phân tử tổng quát tháo CnH2nO2.

D. Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học cơ học đem chứa chấp 1 group –COOH.

Xem đáp án

Đáp án A

Định nghĩa đích về axit no, đơn chức là : Axit no, đơn chức là những phù hợp hóa học hữu tuy nhiên phân tử mang 1 group chức cacboxyl links với gốc hiđrocacbon no.

Câu 17. Dãy bao gồm những hóa học được bố trí theo hướng tăng dần dần sức nóng phỏng sôi kể từ trái khoáy sang trọng cần là:

COOH, C3H7OH, HCOOH, CH3CHO.

COOH, HCOOH, C3H7OH, CH3CHO.

CH3CHO, C3H7OH, HCOOH, C2H5COOH.

HCOOH, C2H5COOH, C3H7OH, CH3CHO.

Xem đáp án

Đáp án C

Xét trước không còn về lượng mol (càng rộng lớn thì sức nóng phỏng sôi càng tăng )

Nếu lượng mol tương tự thì xét năng lực tạo ra links hidro liên phân tử

( axit > ancol > andehit )

Câu 18. Nhận xét này tại đây ko đúng vào lúc nói đến metyl fomat đem công thức HCOOCH3?

A. Có CTPT là C2H4O2

B. Là đồng đẳng của axit axetic

C. Là đồng phân của axit axetic

D. Là phù hợp hóa học este.

Xem đáp án

Đáp án B

Điểm không đúng khi nói đến metyl fomat đem công thức HCOOCH3 là đồng đẳng của axit axetic. Metyl fomat là đồng phân của axit axetic.

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

-----------------------------

Trên phía trên VnDoc.com một vừa hai phải gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Chất này tại đây đem sức nóng phỏng sôi tối đa. Bài viết lách đang được gửi cho tới độc giả những hóa học đem sức nóng phỏng sôi tối đa. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu có lợi nhé.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một số trong những nội dung liên quan:

  • Trong những hóa học sau đây hóa học này đem sức nóng phỏng sôi thấp nhất
  • Ở ĐK thông thường hóa học này sau đó là hóa học lỏng
  • Chất này sau đó là hóa học rắn ở ĐK thường
  • Ở ĐK thông thường Hiđrocacbon này tại đây ở thể lỏng