bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh rộng lớn và đối chiếu nhất là nhì nhập tía cấu hình đối chiếu nhập giờ Anh, ở bên cạnh đối chiếu vị. Các cấu hình ngữ pháp này được dùng cực kỳ phổ cập nhập cả giờ Anh tiếp xúc và học tập thuật. Trong bài viết này, tác giả sẽ khối hệ thống bao quát những lý thuyết cơ phiên bản, đôi khi, khêu ý một trong những bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhằm người học tập rất có thể áp dụng kỹ năng và kiến thức được cung ứng.

Key takeaways

Bạn đang xem: bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

Có 3 cấu hình đối chiếu nhập giờ Anh: đối chiếu rộng lớn, đối chiếu vị, và đối chiếu nhất.

So sánh rộng lớn (Comparative): Dùng nhằm đối chiếu nhì đối tượng người dùng, Điểm sáng hoặc hành vi nhằm đã cho thấy sự khác lạ về cường độ thân thích chúng: S + V + adj/adv + er + kêu ca + N.

 • Thêm đuôi “-er “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ ngắn ngủi (1 âm tiết).

 • Thêm “more” nhập trước tính từ/trạng kể từ nhiều năm (2 hoặc nhiều âm tiết).

 • Thêm cụm “much”, “a lot” hoặc “far” trước tính từ/trạng kể từ nhằm nhấn mạnh vấn đề đặc điểm nổi trội.

So sánh nhất (Superlative): Dùng nhằm đã cho thấy một đặc điểm nổi trội nhất của một đối tượng người dùng, hoặc hành vi đối với một group với nhiều hơn nữa nhì đối tượng: S + V + the + adj/adv + est + N.

 • Thêm đuôi “-est “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ ngắn ngủi (1 âm tiết).

 • Thêm “the most” nhập trước tính từ/trạng kể từ nhiều năm (2 hoặc nhiều âm tiết).

 • Thêm cụm “much”, “almost” hoặc “by far/far” trước tính từ/trạng kể từ nhằm nhấn mạnh vấn đề đặc điểm nổi trội nhất.

Tóm tắt lý thuyết đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhập giờ Anh

So sánh rộng lớn (Comparative)

So sánh rộng lớn (Comparative) được dùng khi đối chiếu nhì đối tượng người dùng, Điểm sáng, hoặc hành vi nhằm đã cho thấy sự khác lạ về cường độ thân thích bọn chúng.

Cấu trúc ngữ pháp:

S + V + adj/adv + er + kêu ca + N.

Cách dùng:

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ ngắn ngủi (có 1 âm tiết), khi phân chia ở dạng đối chiếu rộng lớn, chỉ việc thêm thắt đuôi “-er “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ.

Ví dụ: He is stronger kêu ca his brother. (Anh ấy mạnh mẽ và tự tin rộng lớn em trai bản thân.) → “strong” là tính kể từ ngắn

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ nhiều năm (có 2 hoặc nhiều âm tiết), thay cho thêm thắt ”-er” vào sau cùng tính từ/trạng kể từ, người học tập cần thiết thêm thắt “more” nhập trước tính từ/trạng kể từ cơ.

Ví dụ: This book is more interesting kêu ca that one. (Cuốn sách này thú vị rộng lớn cuốn cơ.) → “interesting” là tính kể từ dài

 • Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề một đặc điểm, Điểm sáng nổi trội của đối tượng người dùng này đối với những sự vật hoặc đối tượng người dùng không giống, người học tập rất có thể thêm thắt cụm “much”, “a lot” hoặc “far” trước tính từ/trạng kể từ cơ.

Ví dụ:

 • The line at the supermarket is much longer kêu ca usual. (Hàng người xếp sản phẩm ở khu chợ dài ra hơn nữa nhiều đối với thông thường.)

 • She handled the situation far more professionally kêu ca anyone else in the office. (Cô ấy xử lý trường hợp có tính chuyên nghiệp rộng lớn thật nhiều đối với ngẫu nhiên ai không giống nhập văn chống.)

Lưu ý:

 • Các tính từ/trạng kể từ ngắn ngủi kết đốc vị phụ âm “-y” khi phân chia ở dạng đối chiếu rộng lớn cần thiết trả trở thành “-i” rồi thêm thắt đuôi “-er”.

Ví dụ: dry (khô) → drier (khô hơn), busy (bận) → busier (bận rộn hơn)

 • Các tính kể từ ngắn ngủi kết đốc vị cụm “phụ âm - nguyên vẹn âm - phụ âm” khi phân chia ở dạng đối chiếu rộng lớn cần thiết gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêm thắt đuôi “-er”.

Ví dụ: hot (nóng) → hotter (nóng hơn), thin (mỏng) → thinner (mỏng hơn)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn (Comparative) cụ thể nhập giờ Anh

So sánh nhất (Superlative)

So sánh nhất (Superlative) được dùng khi ham muốn nói đến một đặc điểm nổi trội nhất của một đối tượng người dùng, hoặc hành vi đối với một group với nhiều hơn nữa nhì đối tượng người dùng.

Cấu trúc ngữ pháp:

S + V + the + adj/adv + est + N.

Cách dùng:

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ ngắn ngủi (có 1 âm tiết), khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất, chỉ việc thêm thắt đuôi “-est “ vào sau cùng tính từ/trạng kể từ.

Ví dụ: The xanh xao whale is the biggest animal on Earth. (Cá voi xanh xao là loại động vật hoang dã lớn số 1 bên trên Trái Đất.) → “big” là tính kể từ ngắn

 • Đối với những tính từ/trạng kể từ nhiều năm (có 2 hoặc nhiều âm tiết), người học tập cần thiết thêm thắt “the most” nhập trước tính từ/trạng kể từ gốc.

Ví dụ: The palace is the most magnificent building in the đô thị. (Cung năng lượng điện là dự án công trình trang trọng nhất nhập TP.HCM.) → “magnificent” là tính kể từ dài

 • Khi ham muốn nhấn mạnh vấn đề một Điểm sáng nổi trội hoặc khác lạ nhất của một đối tượng người dùng đối với group những người dân còn sót lại, người học tập rất có thể thêm thắt cụm “much”, “almost” hoặc “by far/far” trước tính từ/trạng kể từ gốc.

Ví dụ:

 • She is almost the fastest runner in the team. (Cô ấy gần như là là vận khuyến khích chạy nhanh nhất có thể nhập team.)

 • This new máy tính is by far the most powerful one on the market. (Chiếc PC cầm tay mới mẻ này cho tới ni là cái vượt trội nhất bên trên thị ngôi trường.)

Lưu ý:

 • Các tính kể từ ngắn ngủi kết đốc vị vần âm “-e” khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất chỉ việc thêm thắt đuôi ”-st” vào sau cùng kể từ gốc.

Ví dụ: large (lớn) → largest (lớn nhất), fine (tốt) → finest (tốt nhất)

 • Các tính kể từ ngắn ngủi kết đốc vị cụm “phụ âm - nguyên vẹn âm - phụ âm” khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất cần thiết gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc thêm thắt đuôi “-est”.

Ví dụ: sad (buồn) → saddest (buồn nhất), big (lớn) → biggest (lớn nhất)

 • Các tính từ/trạng kể từ ngắn ngủi kết đốc vị phụ âm “-y” khi phân chia ở dạng đối chiếu nhất cần thiết trả trở thành “-i” rồi thêm thắt đuôi “-est”.

Ví dụ: happy (hạnh phúc) → happiest (hạnh phúc nhất), easy (dễ dàng) → easiest (dễ dàng nhất)

Cấu trúc đối chiếu nhất (Superlative) nhập giờ Anh chi tiết

Một số tính kể từ bất quy tắc

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Nghĩa

Good

Better

Best

Tốt

Bad

Worse

Worst

Xấu/tệ

Little

Less

Least

Ít

Many/Much

More

Most

Nhiều

Far

Farther/Further

Farthest/Furthest

Xa

Các dạng bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất kèm cặp đáp án

Bài 1: Điền mẫu mã đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất của những tính từ/trạng kể từ nhập những khu vực trống không sau (thêm “than” hoặc “the” khi cần thiết thiết)

 1. She is (smart) ________________ her sister.

 2. This book is (interesting) ________________ that one.

 3. This is (beautiful) ________________ painting I have ever seen.

 4. The cheetah runs (fast) ________________ any other animal.

 5. This is (good) ________________ solution to tát the problem.

 6. The students prefer studying in the park because it is (refreshing) ________________ studying in the classroom.

 7. This is (expensive) ________________ xế hộp in the showroom.

 8. The xanh xao whale is (big) ________________ any other mammal on Earth.

 9. She sings (beautifully) ________________ anyone I have ever known.

 10. Jimmy can play football (good) ________________ his older siblings.

 11. This is (difficult) ________________ task I have ever faced.

 12. He learns new skills (quickly) ________________ his classmates.

 13. Teamwork is (effective) ________________ working individually.

 14. The farmer grew these pumpkins (large) ________________ for the upcoming competition.

 15. Mark enjoys working in the garden because it is (relaxing) ________________ working in the office.

Bài 2: Viết lại những câu sau bên dưới dạng đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất

 1. No other building in the đô thị is taller kêu ca the Empire State Building.

  ➔ The Empire State Building ________________.

 2. The proposed solution is good, but the final design is the best version.

  ➔ The final design ________________.

 3. Norway has the longest coastline in Europe.

  ➔ No other country in Europe ________________.

 4. No film in the series is as exciting as the final installment.

  ➔ The final installment ________________.

 5. The one downstream is less polluted kêu ca this river.

  ➔ This river is ________________.

 6. No other team in the league plays more aggressively kêu ca the Tigers.

  ➔ The Tiger team plays ________________.

 7. No other đô thị in the country is more populous kêu ca Thủ đô New York City.

  ➔ Thủ đô New York City is ________________.

 8. Mike is the farthest jumper in the sự kiện.

  ➔ No other athlete ________________.

 9. The math exam is more difficult kêu ca the history exam.

  ➔ The history exam is ________________.

 10. The curry is spicier kêu ca all dishes at the restaurant.

  ➔ The curry is ________________.

 11. Jimmy’s house is nearer to tát the bus station kêu ca Annie’s.

  ➔ The bus station is ________________.

 12. This summer is hotter kêu ca any time in history.

  ➔ This is ________________.

 13. The cheetah runs faster kêu ca the lion.

  ➔ The lion runs ________________.

 14. This máy tính is more expensive kêu ca that one.

  ➔ That máy tính is ________________.

 15. No other flower in the garden smells as sweet as the rose.

  ➔ The rose is ________________.

Bài tập dượt 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong những câu bên dưới đây

 1. She is the most pretty girl in the class.

 2. This new book is more good kêu ca the last one.

 3. The new house is much biger kêu ca their previous one.

 4. He works hardest kêu ca his brother.

 5. This is definitely the funniest joke I have ever heard.

 6. The sunflower is taller flower in the garden.

 7. The temperature in the desert is hoter kêu ca in the coastal areas.

 8. She plays the piano more skillful kêu ca her sister.

 9. He is the smartest of the two brothers.

 10. He is the most faster runner in his team.

 11. This tree is the tallest among the trees in the forest.

 12. She is the smartest students in her class.

 13. Studying with a tutor made learning much easiest for the students.

 14. The red dress is more brighter kêu ca the xanh xao one.

 15. Leopards are one of the great predators on the African savannah.

Bài tập dượt 4: Chọn câu vấn đáp trúng cho những dạng đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu nhất sau đây

 1. He speaks English ______ kêu ca most of his classmates.

  1. good

  2. the best

  3. better

  4. best

 2. She has ______ experience in this field compared to tát her colleagues.

  1. less

  2. the least

  3. the less

  4. little

 3. The sunflower is ______ kêu ca the other flowers in the garden.

  1. bigger

  2. biggest

  3. more big

  4. big

 4. Her performance was ______ kêu ca expected.

  1. bad

   Xem thêm: fed up with là gì

  2. more bad

  3. worse

  4. the worst

 5. He has ______ work to tát tự before the deadline.

  1. many

  2. much

  3. most

  4. more

 6. The hallway is ______ kêu ca the staircase.

  1. narrower

  2. more narrow

  3. the narrowest

  4. both a and b

 7. After receiving a diamond ring from her husband, Annie feels lượt thích she is ______ girl in the world.

  1. happy

  2. happier

  3. the happiest

  4. happiest

 8. The two cities are ______ apart kêu ca I realized.

  1. further

  2. more far

  3. farer

  4. the furthest

 9. Michael Jordan is ______ basketball player of all time.

  1. best

  2. the best

  3. better

  4. good

 10. The cost of housing is becoming ______ each year.

  1. expensive

  2. expensiver

  3. the most expensive

  4. more expensive

 11. The banana peeler is one of ______ inventions ever made.

  1. the least practical

  2. the less practical

  3. least practical

  4. practical

 12. The bird flew ______ in the sky.

  1. highly

  2. high

  3. highest

  4. higher

 13. Spending time with friends and family is ______ kêu ca working.

  1. enjoyable

  2. enjoying

  3. more enjoyable

  4. the most enjoyable

 14. Jim Carrey is one of ______ comedians of all time.

  1. funniest

  2. fun

  3. the funnier

  4. the funniest

 15. Durian is known for having ______ flavor of any fruit.

  1. intense

  2. the more intense

  3. the most intense

  4. more intense

 16. The new AI model is ______ kêu ca any previous model.

  1. both c and d

  2. clever

  3. more clever

  4. cleverer

Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. smarter than

 2. more interesting than

 3. the most beautiful

 4. faster than

 5. the best

 6. more refreshing than

 7. the most expensive

 8. bigger than

 9. more beautifully than

 10. better than

 11. the most difficult

 12. more quickly than

 13. more effective than

 14. larger

 15. more relaxing than

Bài tập dượt 2:

 1. The Empire State Building is the tallest building in the đô thị.

 2. The final design is better kêu ca the proposed solution.

 3. No other country in Europe has a longer coastline kêu ca Norway.

 4. The final installment is the most exciting film in the series.

 5. This river is more polluted kêu ca the one downstream.

 6. The Tiger team plays the most aggressively in the league.

 7. New York City is the most populous đô thị in the country.

 8. No other athlete in the sự kiện jumps further/farther kêu ca Mike.

 9. The history exam is easier kêu ca the math exam.

 10. The curry is the spiciest dish at the restaurant.

 11. The bus station is further/farther from Annie's house kêu ca from Jimmy's.

 12. This is the hottest summer there has ever been.

 13. The lion runs slower kêu ca the cheetah.

 14. That máy tính is less expensive/cheaper kêu ca this one.

 15. The rose is the sweetest-smelling flower in the garden.

Bài tập dượt 3:

 1. most pretty ➔ prettiest

 2. more good ➔ better

 3. biger ➔ bigger

 4. hardest ➔ harder

 5. Câu đúng

 6. taller ➔ the tallest

 7. hoter ➔ hotter

 8. more skillful ➔ more skillfully

 9. smartest ➔ smarter

 10. most faster ➔ fastest

 11. Câu đúng

 12. students ➔ student

 13. easiest ➔ easier

 14. more brighter ➔ brighter

 15. great ➔ greatest

Bài tập dượt 4:

1

2

3

4

5

6

7

8

c

a

a

c

b

d

c

a

9

10

11

12

13

14

15

16

b

d

a

b

c

d

c

a

Tổng kết

Bài ghi chép vẫn khối hệ thống những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản và khêu ý những bài tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhập giờ Anh. Hy vọng người học tập rất có thể nắm rõ điểm ngữ pháp này và rèn luyện thêm thắt nhằm rất có thể dùng bọn chúng một cơ hội thuần thục và linh động. 

Nếu với ngẫu nhiên vướng mắc về ngữ pháp hoặc những kỹ năng và kiến thức về giờ Anh thưa công cộng, người học tập rất có thể thảo luận bên trên diễn đàn ZIM Helper - Giải đáp giờ Anh, sẽ được trả lời vị những giáo viên tay nghề cao tới từ ZIM Academy.

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

Nguồn tham ô khảo

 1. “Comparative and Superlative Adjectives.” Cambridge Dictionary, dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/comparative-and-superlative-adjectives.

 2. “Comparative and Superlative Adjectives.” LearnEnglish, https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/comparative-and-superlative-adjectives.