bài tập so sánh hơn

So sánh rộng lớn là 1 chủ thể ngữ pháp cần thiết tuy nhiên người nào cũng cần được bắt vững chắc kỹ năng và kiến thức lúc học giờ đồng hồ Anh. Với chủ thể này thì những dạng bài bác luyện đặc biệt đa dạng và phong phú sẽ hỗ trợ mang đến chúng ta học tập rất có thể hiểu sâu sắc rộng lớn. Tại nội dung bài viết sau đây hãy nằm trong Langmaster tìm hiểu những bài tập so sánh hơn có đáp án giúp đỡ bạn học tập nâng lên kỹ năng và kiến thức nhé!

1. Khái quát tháo kỹ năng và kiến thức về đối chiếu hơn

So sánh rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh được dùng Lúc đối chiếu giữa 2 con người, 2 vấn đề hoặc sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào là bại. Trong số đó đối chiếu rộng lớn được phân thành 2 loại là: So sánh với tính kể từ cộc và đối chiếu với tính kể từ lâu năm. Dưới đó là bao quát những công thức về đối chiếu rộng lớn giúp đỡ bạn thực hiện bài bác luyện được đơn giản dễ dàng rộng lớn. 

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn

1.1. Loại đối chiếu rộng lớn với tính kể từ ngắn

So sánh rộng lớn với 2 cơ hội dùng bại là lúc đối chiếu người sử dụng với 2 người hoặc 2 vật không giống nhau.

Cấu trúc: S + vĩ đại be + adj + er + kêu ca + N/ Pronoun

Ví dụ: 

  • Tuan is taller kêu ca u. (Tuấn cao hơn nữa tôi)
  • She worked harder kêu ca him. (Cô ấy thao tác chuyên cần rộng lớn anh ấy.)

null

Khái quát tháo kỹ năng và kiến thức về đối chiếu hơn

1.2. Loại đối chiếu rộng lớn với tính kể từ lâu năm, trạng từ

Cấu trúc: S + V + more/less + adj/adv + kêu ca + N/pronoun

Ví dụ:

  • This issue is even more complicated kêu ca that one. (Vấn đề này thậm chí còn còn phức tạp hơn hết yếu tố kia)
  • My mother drives more carefully kêu ca my father bởi. (Mẹ tôi tài xế cảnh giác rộng lớn tía tôi lái)

Xem thêm:

  • TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN VÀ TÍNH TỪ DÀI
  • TỔNG HỢP 50 TÍNH TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH PHỔ BIẾN NHẤT

2. Cần cảnh báo Lúc dùng công thức đối chiếu hơn

  • Trong đối chiếu hơn vậy thì sau “than” là 1 đại kể từ nhân xưng được tạo công ty ngữ chứ không cần nên tân ngữ
  • Trong tình huống đối chiếu một người hoặc với toàn bộ con số thì người hoặc vật còn sót lại tiếp tục thêm thắt Else sau Anything/Anybody

Ví dụ: She is taller kêu ca anybody else in the school. (Cô  hắn cao hơn nữa ngẫu nhiên ai không giống nhập ngôi trường.)

  • Với mệnh đề mối liên hệ, công ty ngữ phía sau “than” hoặc “as” rất có thể quăng quật được nếu như 2 công ty ngữ này tương đương nhau
  • Cấu trúc not as…as = cấu tạo not so…as nhằm dùng nhập đối chiếu ko bởi tuy nhiên as…as ko được thay cho thế bởi so…as

3. Các dạng bài tập so sánh hơn

Để bắt vững chắc được kỹ năng và kiến thức đang được học tập hãy rèn luyện nhiều hơn nữa nhằm hiểu rằng cơ hội dùng như giống như các cảnh báo Lúc thực hiện bài bác luyện nhằm rời sơ sót. Dưới đó là những dạng bài bác luyện về đối chiếu rộng lớn tuy nhiên bạn cũng có thể gặp gỡ được trong những bài bác đua của tôi.

3.1. Bài tập

Bài luyện 1: Chọn kể từ đang được mang đến nhằm trình diễn nhập vị trí rỗng tuếch quí hợp

Fun     Popular    Delicious   Talented    Developed   Successful

1. Was the greeting as ……….. as you expected?

2. Samsung is as………………………..as Apple

3. Jack Ma’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world

4. Ha Noi used vĩ đại be as………………….as several countries in Asian

5. My mother’s dishes are as…….………………as food served at popular restaurants

6. People believe that Neymar is not as…………… as many famous football players in the world

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Bài luyện 2: Chia kể từ nhập ngoặc sao mang đến phù phù hợp với dạng so sánh sánh

1. Everyone would argue that AI are ………………..… (intelligent) kêu ca humans.

2. The price in Ha Nam is………………..… (cheap) kêu ca Ha Noi.

3. America is far …………………..… (large) kêu ca Vietnam.

4. That park is a lot ……………… (colorful) kêu ca this park.

5. I am quieter…………..(quiet) kêu ca my friend.

6. Math subjects are ……………… (interesting) kêu ca Art-related classes.

7. My current department is…………… (comfortable) kêu ca the one, I had 1 years ago.

8. The weather this summer is even ………….. (nice) kêu ca last summer.

9. These products in this store are ………….. (natural) kêu ca these in the opposite one.

10. A holiday in the Ba Na Hills is more memorable……………(memorable) then a holiday in the mountain

Bài luyện 3: Chia kể từ nhập ngoặc trở nên dạng đích của từ

1. Who is the ………….. (tall) person in your class?

2. Saigon is the…………..(big) thành phố in my country.

3. Cutting down trees in this street could be considered vĩ đại be one of …………..(dangerous) reasons..

4. Everything are going vĩ đại be………….. (expensive) during the Lunar year.

5. She bought the dress with the………….. (reasonable) price ever.

6. Who is the most famous…………..(famous) music band in your country?

7. She was a (creative) _______ student in the school.

8. She prefers visiting Hong Kong, one of the (vibrant) ________city in the world.

9. I feel (encouraged) _________whenever they talk vĩ đại my dad.

Bài luyện 4: Điền cụm kể từ tương thích nhập vào câu.

1. My brother is heavy. My father is much ………………. kêu ca him.

2. The test in math was easy, but the test in chemistry was …………………..

3. Ha Noi is sunny. Do you know ………………. place in Vietnam?

4. Susan is a successful dancer, but her sister is ………………. kêu ca her.

5. My teacher has a soft voice, but my mother’s voice is ………………. kêu ca hers.

6. An has a beautiful son, but my son has the ………………. baby on earth.

7. She lives in a large family, but my grandparent lived in a ………………. one.

8. I have only a little time for this task, but in that task I’ll have even ………………. time.

9. Lux is clever, but Xuan is ………………. kêu ca her.

10. Have you visited the old cottage? It was the ………………. one I visited during our holidays.

Bài luyện 5: Viết lại câu đang được mang đến trước sao mang đến nghĩa ko đổi

1. People/ their opinion/ who are ready vĩ đại change/to adapt vĩ đại a new place/ often find it easier.

2. Many students/this university/enjoy/because it has many celebrities

3. Prefer traveling vĩ đại the sea/ because/traveling vĩ đại the mountains/ many people.

4. In the original film/the film much/ You’ll find/ better/ if you watch it.

5. The most/ person/ the one with the best IQ /is not always/successful.

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Bài luyện 6: Khoanh tròn trĩnh đáp án đích nhất

1. She is ……. singer I’ve ever known.

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. Mai is ……. responsible as Phuong.

A. more

B. the most

C. much

D. as

3. It is ……. in the area kêu ca it is in the country.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

4. Ha Anh Tuan sings ……….. among the singers I have met.

A. the most beautiful

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

5. She is ……. thành viên in my club.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

6. My company is ……. away kêu ca her.

A. father

B. more far

C. farther

D. farer

7. Tuan is ……. kêu ca Nam.

A. handsome

B. the more handsome

C. more handsome

D. the most handsome

8. Mai did the test ……….. I did.

A. as bad as

B. badder than

C. more badly than

D. worse than

9. My xế hộp is ……. kêu ca her.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

10. My new apartment is ……. kêu ca the old one.

A. more comfortable

B. comfortably

C. more comfortabler

D. comfortable

Bài luyện 7: Chọn đáp án đúng trong những ngoặc sao mang đến phù phù hợp với câu

1. I think Sai Gon is more (expensive/expensiver) kêu ca Ha Noi.

2. Is the Ba Na Hills (more big/bigger) kêu ca the Mang Den mountain?

3. Is she a (better/good) student kêu ca her sister?

4. My teacher’s (funny/funnier) kêu ca your teacher!

5. Tigers are more dangerous (than/as) dogs.

6. Math is (badder/worse) kêu ca Art.

7. Trains are (much more safer/much safer) kêu ca buses.

8. Tay Ninh is (far/further) hotter kêu ca Ha Noi.

Bài luyện 8: Hoàn trở nên câu với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ.

1. Fruit juice is ……………..  kêu ca coffee.  (healthy) 

2. Dolphins are …………….. (big) kêu ca crocodile. 

3. Diamond is ……………..  kêu ca gold. (expensive) 

4. Motorbikes are …………….. kêu ca cars. (slow)   

5. She is …………….. at English kêu ca her brother .(good)  

6. Her friend is …………….. kêu ca her. (tall) 

7. Cherry is …………….. kêu ca Tam. (thin) 

8. Her father is …………….. kêu ca Tim’s father. (strong) 

Xem thêm: toán lớp 5 trang 146

9. “Mot thoang ruc ro o nhan lừa lọc “books are …………….. kêu ca “Cay cam ngot cua toi”. (interesting) 

10. The elephant is …………….. kêu ca a pig.(heavy) 

Bài luyện 9:  Điền dạng đích của kể từ nhập câu sao mang đến phải chăng.

1. Dong reads …………….. books kêu ca Phuong, but Mai reads the ……………… (many/many)

2. Paris is as …………….. as Sydney. (beautiful)

3. We live in a …………….. house, but they live in a …………….. one. (big / big))

4. My brother is nine years old …………….. kêu ca u. (young)

5. This was the …………….. tuy nhiên I have ever known. (bad)

6. I think volleyball is …………….. kêu ca golf. (interesting)

7. I talked vĩ đại Linh and she is a very …………….. girl. (smart)

8. My company earned …………….. money kêu ca two years before. (little)

9. She was the …………….. girl at university. (popular)

10. We didn’t stay out as …………….. as last Sunday. (late).

Bài luyện 10: Sử dụng đối chiếu rộng lớn nhằm điền nhập vị trí rỗng tuếch. 

1. Traveling in autumn is  ………… (interesting) kêu ca in winter.

2. Lam is…………… (old) kêu ca Tuan.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) kêu ca Viet Nam.

4. That parl  is a lot ………………. (colorful) kêu ca this park.

5. Hanh is …………… (quiet) kêu ca her brother.

6. My Math class is ……………. (boring) kêu ca my Art class.

7. Her Class is …………. (big) kêu ca mine.

8. The weather this winter is even ……………… (bad) kêu ca last winter.

9. This bag is ……………… (beautiful) kêu ca that one.

10. A holiday by the sea is ……………….(good) kêu ca a holiday by the moutain. 

null

Các dạng bài tập so sánh hơn

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

3.2. Đáp án:

Bài luyện 1:

1. fun

2. popular

3. successful

4. developed

5. delicious

6. talented

Bài luyện 2:

1. more intelligent

2. cheaper

3. larger

4. colorful

5. more quiet

6. more interesting

7. more comfortable

8. nicer

9. more natural

10. more memorable

Bài luyện 3:

1. tallest

2. the biggest city

3. the most dangerous

4. more expensive

5. the most reasonable

6. the most famous

7. creative

8. the most vibrant

9. more encouraged

Bài luyện 4:

1. heavier

2. easier

3. sunniest

4. more successful

5. softer

6. most beautiful

7. larger

8. less

9. cleverer

10. oldest

Bài luyện 5:

1. People who are ready vĩ đại change their opinion often find it easier vĩ đại adapt vĩ đại a new place.

2. Many students enjoy this university because it has many celebrities.

3. Many people prefer traveling vĩ đại the sea rather kêu ca traveling vĩ đại the mountains.

4. You’ll find the film much better if you watch it in the original film

5. The most successful person is not always the ones with the best IQ.

Bài luyện 6:

1. C

2. D

3. C

4. C

5. C

6. C

7. C

8. D

9. A

10. A

Bài luyện 7:

1. expensive

2. bigger

3. better

4. funnier

5. than

6. worse

7. much safer

8. far

Bài luyện 8: 

1. healthier

2. bigger

3. more expensive

4. slower

5. better

6. taller

7. thinner

8. stronger

9. more interesting

10. heavier

Bài luyện 9:

1. more / most

2. beautiful

3. big / bigger

4. younger

5. worst

6. more interesting

7. smart

8. less

9. most popular

10. late

Bài luyện 10:

1. more interesting

2. older

3. larger

4. more colourful

5. quieter

6. more boring

7. bigger

8. worse

9. more beautiful

10. better

Xem thêm:

Xem thêm: công thức tính độ dài

=> 100+ CÂU BÀI TẬP TRỌNG ÂM HAY (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

Như vậy nội dung bài viết đang được trả lời cho mình học tập những nội dung bài tập so sánh hơn. Hy vọng với kỹ năng và kiến thức được share tiếp tục giúp đỡ bạn đạt thêm thiệt nhiều kinh nghiệm tay nghề Lúc thực hiện bài bác đua. Để hiểu rằng chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tôi, hãy nhập cuộc tức thì bài bác test không tính phí tại đây. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm vấp ngã ích!