bài tập so sánh bằng

Bài ghi chép 50 Bài tập luyện So sánh bởi vì vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải bao gồm không thiếu lý thuyết trọng tâm về So sánh bởi vì và bên trên 50 bài xích tập luyện về So sánh bởi vì tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của So sánh bởi vì nhập Tiếng Anh.

50 Bài tập luyện So sánh bởi vì vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập so sánh bằng

- Dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều thức ăn, đồ uống, quần áo, vật dụng… sở hữu tác dụng, vẻ bề ngoài, vị ngang cân nhau.

Eg: Her house is as high as her. (Nhà tôi ca bởi vì mái ấm cô ấy)

- Dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều người dân có những đặc thù, Đặc điểm, tài năng ngang cân nhau.

Eg: Britney sings as beautifully as Taylor. (Britney và Taylor hát hay như là nhau)

2. Công thức

*Cấu trúc dùng với as .... as:

- Khẳng tấp tểnh (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

- Phủ tấp tểnh (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

*Cấu trúc dùng với same…. as:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Lưu ý: The same as ngược nghĩa với different from: My nationality is different from hers.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Hoàn trở thành câu

1. The xanh xao siêu xe is………..the red siêu xe. (fast)

2. Peter is ………………Fred. (not/tall)

3. The violin is………… the cello. (not/low)

4. This copy is ……………..the other one. (bad)

5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)

6. Today is …………..yesterday. (not/windy)

7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)

8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)

9. Tom has……….. (almost/money) John.

10. Peter…………. (not/have/children) John.

1. The xanh xao siêu xe is as fast as the red siêu xe.

2. Peter is not as tall as Fred.

3. The violin is not as flow as the cello.

4. This copy is as bad as the other one.

5. Oliver is as optimistic as Peter.

6. Today is not as windy as yesterday.

7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.

8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.

9. Tom has almost as much money as John.

10. Peter does not have as many children as John.

Task 2. Complete the sentences uing as .... as

1. I'm quite tall but you are taller.

I'm not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn't ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don't .............................. .

4. It's still cold, but it was colder yesterday.

It isn't ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don't ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we've lived here longer.

Our neighbours haven't ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I'm a lot more nervous.

Xem thêm: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

I wasn't .........................................................

2. My salary isn't as high as yours.

3. You don't know as much about cars as má. or .... as I vì thế.

4. It isn't as cold as it was yesterday.

5. I don't feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven't lived here as long as us.

7. I wasn't as nervous as I usually am.

Task 3. Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger than thở he looks.

Richard isn't as old as he looks.

2. I didn' spend as much money as you.

You spent more money than thở má ....... .

3. The station was nearer than thở I thought.

The station wasn't ................. .

4. The meal didn't cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less than thở I used to tát.

I don't ............................ .

6. Karen's hair isn't as long as it used to tát be.

Karen used to tát ...................... .

7. I know them better tha bổng you vì thế.

You don't .......................... .

8. There are fewer people at this meeting than thở at the last one.

There aren't ....................... .

3. The station wasn't as far as I thought.

4. The meal cost less than thở I expected.

5. I don't go out as much as I used to tát.

6. Karen used to tát have longer hair.

7. You don't know them as well as má.

8. There aren't as many people at this morning as at the last one.

Task 4. Complete the senteces using as ... as + the following

bad comfortable fast long often
quietly soon well well-qualified

1. I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .............. I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay ................. you lượt thích." I

4. I need the information quickly, sánh let má know ………….... possible.

5. I lượt thích to tát keep fit, sánh I go swimming ................... I can.

6. I didn't want to tát wake anybody, sánh I came in ……………... I could.

In the following sentences use just as ... as:

7. I'm going to tát sleep on the floor. It's …………….. the bed.

8. Why did he get the job rather than thở me? I'm ……………….... him.

9. At first I thought he was nice, but really he's ………... everybody else.

2. as well as 3. as long as 4. as soon as 5. as often as
6. as quietly as 7. just as comfortable as 8. just as well–qualified as 9. just as bad as

Xem tăng những bài xích tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện Unless vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện So sánh cấp rất nhiều lần vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện So sánh rộng lớn nhất vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện So sánh rộng lớn vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện So sánh kép vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo đuổi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.