we are looking for place to spend night

Câu hỏi:

19/03/2022 16,543

Bạn đang xem: we are looking for place to spend night

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

“place” là danh kể từ ko xác lập rõ ràng vô câu và chính thức vì như thế một phụ âm => tao người sử dụng “a”

night” là danh kể từ đã và đang được xác lập rõ ràng vô câu tuy nhiên từ đầu đến chân thưa và người nghe hiểu ra đối tượng người sử dụng tê liệt nên tao người sử dụng “the”

=> We are looking for a place to lớn spend the night.

Tạm dịch: Chúng tôi đang được mò mẫm một điểm nhằm qua chuyện tối.

Đáp án nên chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

A.the-the

B.a-a

C.the-a

D.a-the

Câu 2:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

She took  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 1)hamburger and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 2)apple, but she didn’t eat  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 3)apple.

Câu 3:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

We have  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 1)cat and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 2)dog.   Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 3)cat doesn’t get on well with  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 4)dog.

Câu 4:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A.an-the

B.the-an

C.an-an

D.the-the

Câu 5:

Choose the best answer.

When I travel to lớn ____ foreign country, I always want to lớn try ___ local specialties first.

A.a-the

B.a-a

C.the-the

D.the-a

Câu 6:

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

You can see  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”You can see moon clearly in the Mid-Autumn festival. (ảnh 1)moon clearly in the Mid-Autumn festival.