vùng kết thúc của gen là vùng

hint-header

Cập nhật ngày: 13-02-2022

Bạn đang xem: vùng kết thúc của gen là vùng


Chia sẻ bởi: Trần Văn Ngọc


Vùng kết thúc đẩy của ren là vùng

đem tín hiệu phát động và trấn áp quy trình phiên mã

B

đem tín hiệu kết thúc đẩy phiên mã

C

quy lăm le trình tự động bố trí những aa nhập phân tử prôtêin

D

đem vấn đề mã hoá những aa.

Chủ đề liên quan

Vùng mã hóa của một ren cấu hình sở hữu tầm quan trọng gì?

A

khắc chế quy trình phiên mã.

B

Mang vấn đề DT mã hóa những axit amin.

C

Mang tín hiệu khởi điểm quy trình phiên mã.

D

Mang tín hiệu ngừng quy trình dịch mã.

Vùng điều tiết nhập ren cấu hình nằm tại địa điểm nào?

A

Đầu 3' của mạch mã gốc.

B

Đầu 3' của mạch bổ sung cập nhật.

C

Đầu 5' của mạch mã gốc.

D

Đầu 5' của mạch bổ sung cập nhật.

Chức năng vùng điều tiết nhập ren cấu hình gồm:
1. chứa chấp ren khắc chế quy trình phiên mã.
2. chứa chấp vùng phát động quy trình phiên mã.
3. chứa chấp trình tự động nuclêôtit điều tiết quy trình phiên mã.
4. chung ARN - pôlimeraza nhận ra và links nhằm phát động quy trình phiên mã.
Tổ vừa ý chính gồm:

Gen sở hữu vùng mã hóa liên tiếp được gọi là

Vùng mã hóa nhập ren cấu hình của loại vật nhân thực không giống loại vật nhân sơ là

A

không tồn tại những đoạn itron.

B

không tồn tại những đoạn êxôn.

Mã DT là

A

toàn cỗ những nuclêôtit và axit amin ở tế bào.

B

từng nuclêôtit ở axit nuclêic, bao gồm cả ren và ARN.

C

trình tự động nuclêôtit sở hữu vấn đề mã hóa axit amin.

D

chuỗi những axit amin ở prôtêin quy lăm le tính trạng.

Mã DT sở hữu Điểm sáng là

A

mã cỗ một, tức là cứ một nuclêôtit xác lập một loại aa.

B

mã cỗ tứ, tức là cứ tứ nuclêôtit xác lập một loại aa.

C

mã cỗ phụ thân, tức là cứ phụ thân nuclêôtit xác lập một loại aa.

D

mã cỗ nhị, tức là cứ nhị nuclêôtit xác lập một aa.

Mã DT mang tính chất thoái hoá, tức là:

A

nhiều cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hoá cho 1 loại axit amin

B

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã di truyền

C

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã di truyền

D

một cỗ phụ thân mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Mã DT sở hữu tính thông dụng, tức là

A

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã DT

B

nhiều cỗ phụ thân nằm trong xác lập một axit amin

C

một bô phụ thân mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Xem thêm: một tấm bìa hình chữ nhật

D

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba loại nước ngoài lệ

Nội dung này bên dưới đấy là không đúng?

A

Có nhiều mã cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 axit amin.

B

Vì sở hữu 4 loại nuclêôtit không giống nhau và mã DT là mã cỗ phụ thân nên sẽ sở hữu được 43 = 64 mã cỗ phụ thân không giống nhau.

C

Mỗi mã cỗ phụ thân hoàn toàn có thể mã hóa cho 1 hoặc một vài axit amin không giống nhau.

D

Các mã cỗ phụ thân ko ông xã gối lên nhau và ở tiếp nối nhau.

Thông tin yêu DT được mã hóa nhập ADN bên dưới dạng:

A

Trình tự động của những nuclêôtit qui lăm le trình tự động của những axit amin nhập phân tử prôtêin.

B

Trình tự động của những axit phôtphoric qui lăm le trình tự động của những axit amin.

C

Nguyên tắc bổ sung cập nhật nhập cấu hình không khí của ADN.

D

Trình tự động của những axit phôtphoric qui lăm le trình tự động của những nuclêôtit.

Mã DT sở hữu tính quánh hiệu, tức là

A

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT.

B

mã khai mạc là AUG, mã kết thúc đẩy là UAA, UAG, UGA.

C

nhiều cỗ phụ thân nằm trong xác lập một axit amin.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Tất cả những loại loại vật đều phải có cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này biểu thị Điểm sáng gì của mã di truyền?

A

Mã DT sở hữu tính quánh hiệu.

B

Mã DT sở hữu tính suy giảm.

C

Mã DT sở hữu tính thông dụng.

D

Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ thân.

Mã DT sở hữu tính suy giảm, tức là

A

nhiều cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 loại axit amin.

B

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã DT.

C

toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã DT.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Đặc điểm này tại đây ko chính với mã di truyền

A

Mã DT bên trên ren luôn luôn hiểu theo hướng kể từ 5' - 3'.

B

Mã DT là mã cỗ phụ thân, cứ 3 nuclêôtit tiếp nối quy lăm le một axit amin.

C

Mã DT mang tính chất suy giảm nghĩa là 1 trong loại axit amin được mã hóa vày 2 hoặc nhiều cỗ phụ thân.

D

Mã DT được hiểu bên trên một điểm xác lập và liên tiếp, ko gối lên nhau.

Nhiều cỗ phụ thân không giống nhau hoàn toàn có thể nằm trong mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu thị Điểm sáng gì của mã di truyền?

A

Mã DT sở hữu tính thông dụng.

B

Mã DT sở hữu tính quánh hiệu.

C

Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ thân.

D

Mã DT sở hữu tính suy giảm.

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên ADN được gọi là

Xem thêm: hô hào vận động đông du

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên mARN được gọi là

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên tARN được gọi là

Bộ phụ thân thực hiện trách nhiệm khai mạc quy trình dịch mã là