từ vựng unit 1 lớp 11Với tổ hợp kể từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life sách Global Success không hề thiếu, cụ thể nhất sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 học tập kể từ mới nhất môn Tiếng Anh 11 dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life (đầy đầy đủ nhất) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 11

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

Antibiotic (n)

/,æntibai'ɒtik/

thuốc kháng sinh

➔ (a) kháng sinh

Bacteria (số nhiều)

/bæk'tiəriə/

vi trùng

➔ (số không nhiều bacterium)

Balanced (a)

/'bælənst/

cân vì như thế, bằng phẳng

➔ balance (n,v)

Cut down on

cắt giảm

Diameter (n)

/dai'æmitə[r]/

đường kính

Disease (n)

= sickness (n)

= illness(n)

= ailment

/di'zi:z/

/'eilmənt/

bệnh, dịch tật

Energy

/'enədʒi/

sinh lực, nghị lực, năng lượng

Examine

/ig'zæmin/

xem xét, phân tích, khám đường dịch, đánh giá (trình chừng, loài kiến thức…)

Fitness (n)

➔ fitness for something (to vì thế something)

/'fitnis/

sự mạnh khỏe khoắn, sự sung sức

sự tương thích, sự mến hợp

Food poisoning (n)

ngộ độc thức ăn

Germ (n)

vi trùng

Give up

từ bỏ

Infection (n)

/in'fek∫ən/

bệnh truyền nhiễm, sự lây nhiễm

Ingredient

/in'gri:diənt/

thành phần

Life expectancy

= life span = longevity

tuổi thọ

Muscle (n)

/'mʌsl/

sức mạnh cơ bắp

Nutrient (n)

/'nju:triənt/  /'nu:triənt/

chất dinh cơ dưỡng

Organism

/'ɔ:gənizəm/

sinh vật, thực thể sống

Press-up

động tác kháng đẩy

Properly (adv)

/ˈprɑːpɚli/

một cơ hội đều đặn, phù hợp lí

Recipe

/'resəpi/

cách nấu nướng nướng, công thức chế đổi thay (món ăn, bánh trái…)

Regular

➔ [as] regular as clockwork

/'regjulə[r]/

đều, đều đặn

đều đặn như một chiếc máy [đồng hồ]

Spread (n)

➔ spread one's wings

/spred/

sự quảng bá, sự lan truyền

tung hoành; không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động; phanh trộng phạm vi quan tiền tâm

Star jump (np)

động tác nhảy dang tay chân

Strength (n)

➔ from strength to tướng strength

/streηθ/

sức mạnh, sức

thành công càng ngày càng tăng

Suffer (+from)

chịu đựng

Treatment

/'tri:tmənt/

sự điều trị; cuộc điều trị; dung dịch điều trị

Tuberculosis (n)

/tju:,bɜ:kjʊ'ləʊsis/  /tu:bɜ:kjʊ'ləʊsis/

bệnh lao

Xem thêm: bài văn tả doraemon lớp 3

Virus (n)

vi-rút

Work out

tập thể dục

Quảng cáo
Lưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1 (sách cũ)

1. afford /əˈfɔːd/(v): sở hữu kỹ năng chi trả

2. attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ

3. bless /bles/ (v): cầu nguyện

4. brand name /ˈbrænd neɪm/(n.phr): sản phẩm hiệu

5. browse /braʊz/ (v): mò mẫm tìm kiếm vấn đề bên trên mạng

6. burden /ˈbɜːdn/(n): gánh nặng

7. casual /ˈkæʒuəl/(a): thông thường, thông thường, thông thường

8. change one’s mind /tʃeɪndʒ - maɪnd/(idm): thay cho thay đổi quan tiền điểm

9. childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n): việc che chở con cái cái

10. comfortable /ˈkʌmftəbl/(a): tự do, dễ dàng chịu

11. compassion /kəmˈpæʃn/(n): lòng thương, lòng trắc ẩn

12. conflict /ˈkɒnflɪkt/(n): xung đột

13. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a): bảo thủ

14. control /kənˈtrəʊl/(v): kiểm soát

15. curfew /ˈkɜːfjuː/(n): hạn thời hạn về ngôi nhà, mệnh lệnh giới nghiêm

16. current /ˈkʌrənt/ (a): ngày này, hiện nay nay

17. disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n): sự ko nghiền trở thành, phản đối

18. dye /daɪ/ (v): nhuộm

19. elegant /ˈelɪɡənt/(a): lịch sự, tao nhã

20. experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a): sở hữu kinh nghiệm

21. extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p): mái ấm gia đình nhiều thế hệ

22. extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a): nước ngoài khóa, thuộc sở hữu nước ngoài khóa

23. fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): thời trang và năng động, phù hợp mốt

24. financial /faɪˈnænʃl/ (a): thuộc sở hữu tài chính

25. flashy /ˈflæʃi/(a): diện, hào nhoáng

26. follow in one’s footstep: theo đuổi bước, nối bước

27. forbid /fəˈbɪd/(v): cấm, ngăn cấm

28. force /fɔːs/(v): đề nghị, buộc phải

29. frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a): tạo ra không dễ chịu, bực mình

30. generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p): khoảng cách trong những thế hệ

31. hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n): loại tóc

32. impose /ɪmˈpəʊz/(v) on somebody: áp đặt trên ai đó

33. interact /ˌɪntərˈækt/(v): tương tác, phú tiếp

34. judge /dʒʌdʒ/(v): phán xét, tấn công giá

35. junk food /ˈdʒʌŋk fuːd/(n.p): món ăn vặt

36. mature /məˈtʃʊə(r)/ (a): trưởng thành và cứng cáp, chín chắn

37. multi-generational /ˌmʌlti - ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a): nhiều mới, nhiều thế hệ

38. norm /nɔːm/(n): sự chuẩn chỉnh mực

39. nuclear family /ˌnjuːkliəˈfæməli/(n.p): mái ấm gia đình phân tử nhân

40. obey /əˈbeɪ/(v): vâng lời nói, tuân theo

41. objection /əbˈdʒekʃn/(n): sự  phản đối, phản kháng

42. open –minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a): thông thoáng, toá mở

43. outweigh /ˌaʊtˈweɪ/(v): vượt lên hơn nhiều, nhiều hơn

44. pierce /pɪəs/(v): xâu răn dạy (tai, mũi,...)

45. prayer /preə(r)/ (n): lời nói nguyện cầu, lời nói thỉnh cầu

46. pressure /ˈpreʃə(r)/(n): áp lực đè nén, sự đốc bách

47. privacy /ˈprɪvəsi/(n): sự riêng rẽ tư

48. relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (n): sự nghỉ dưỡng, giải trí

49. respect /rɪˈspekt/ (v): tôn trọng

50. respectful /rɪˈspektfl/ (a): sở hữu thái chừng tôn trọng

51. responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (a): sở hữu trách cứ nhiệm

52. right /raɪt/(n): quyền, quyền hạn          

53. rude /ruːd/ (a):thô lỗ, nhăng nhố  

54. sibling  /ˈsɪblɪŋ/ (n):anh/chị/em ruột  

55. skinny (of clothes) /ˈskɪni/ (a): bó sát, ôm sát           

56. soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/(n.phr): nước ngọt, đồ uống sở hữu gas         

57. spit /spɪt/ (v):khạc nhổ

58. state-owned/ˌsteɪt - /əʊnd/(adj): thuộc sở hữu ngôi nhà nước

59. studious (a): cần cù, chăm chỉ     

60. stuff /stʌf/ (n):thứ, số, đồ vật     

61. swear /sweə(r)/ (v): thề nguyền, chửi thề nguyền       

62. table manners /ˈteɪbl mænəz/ (n.p): cung cơ hội         

63. taste /teɪst/ (n) in: nhu cầu về  

64. tight /taɪt/ (a): bó sát, ôm sát   

65. trend /trend/ (n): xu thế, Xu thế     

66. upset /ʌpˈset/ (a): ko phấn khởi, buồn ngán, lo ngại, bồn chồn   

67. value /ˈvæljuː/ (n): độ quý hiếm         

68. viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ (n): quan tiền điểm

69. work out (phr.v): mò mẫm rời khỏi     

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and Culture (trang 15, 16)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Project (trang 17)

Xem tăng lời nói giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem tăng những tư liệu hùn học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Xoilac TV bảng xếp hạng bóng đá Ý và các giải đấu hàng đầu châu lục mới nhất

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-the-generation-gap.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học