trong quá trình khai thác thuộc địa ở việt nam thực dân pháp chú trọng vào ngành nàoTrắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật nào là thanh lịch thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trong quá trình khai thác thuộc địa ở việt nam thực dân pháp chú trọng vào ngành nào

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền tài chính nước ta trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp cải cách và phát triển, tài chính công nghiệp lừ đừ trị triển

B. xuất hiện nay những chồi mống của nền tài chính tư phiên bản công ty nghĩa tuy nhiên manh mún và thuộc về nhập Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp cải cách và phát triển với việc không ngừng mở rộng chia sẻ buôn bán

D. hệ thống đàng giao thông vận tải thủy, cỗ, mặt hàng ko được banh rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Khi thác nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước ta sở hữu nhì giai cung cấp cơ phiên bản là

A. địa công ty phong con kiến và tè tư sản

B. địa công ty phong con kiến và tư sản

C. địa công ty phong con kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cung cấp người công nhân nước ta triệu tập sầm uất nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu tranh giành của giai cung cấp người công nhân nước ta là gì?

A. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ tài chính

B. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp

C. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp vẫn triển khai quyết sách nào là tức thì kể từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng phụ thân trắng” so với những người dân kháng đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở nước ta, thực dân Pháp vẫn triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân chia toàn quốc trở thành tía Kì với 3 chính sách không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở nước ta, thực dân Pháp chú ý nhập ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng nề       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cung cấp hoặc đẳng cấp nào là ở nước ta càng ngày càng gánh chịu đựng nhiều loại thuế và bị cay đắng vô cùng trăm bề nhập thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp tè tư sản

C. Giai cung cấp người công nhân

D. Giai cung cấp nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cung cấp người công nhân nước ta đa phần xuất đằm thắm từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa công ty nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ trái khoáy lớn số 1 nhập quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với nước ta sau cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất là

A. Nền tài chính cải cách và phát triển theo phía tư phiên bản công ty nghĩa, xã hội không nhiều biến chuyển đổi

B. Công thương nghiệp cải cách và phát triển, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại biến chuyển đổi

C. Cơ cấu tài chính không ít sở hữu sự lay động, cơ cấu tổ chức xã hội thay đổi sâu sắc sắc

D. Cơ cấu tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, cơ cấu tổ chức xã hội thay đổi sâu sắc sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp, cách thức tạo ra nào là từng bước gia nhập nhập Việt Nam?

A. Phương thức tạo ra phong kiến

B. Phương thức tạo ra nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức tạo ra thực dân

D. Phương thức tạo ra tư phiên bản công ty nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp ROI, nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở nước ta, thực dân Pháp vẫn giữ lại cách thức tách lột nào?

A. Phương thức tách lột tư phiên bản công ty nghĩa

B. Phương thức tách lột phong kiến

C. Phương thức tách lột thực dân

D. Phương thức tách lột chi phí tư phiên bản công ty nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta đã trải xuất hiện nay những giai cung cấp và đẳng cấp xã hội mới mẻ, bại liệt là

A. địa công ty nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và tè tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và tè tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cung cấp nào là Ra đời trước cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta và trở nên lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu tranh giành của người công nhân nước ta trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang tính chất tự động trị vì

A. đấu tranh giành ko mạnh mẽ và tự tin, ko kiên quyết

B. đấu tranh giành chỉ yêu cầu quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu tranh giành yêu cầu những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp man di của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội nào là sau đây vẫn tiếp nhận luồng tư tưởng mới mẻ bên phía ngoài nhập nước ta đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến bộ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ cỗ kể từ những nước nào là vẫn tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: bài văn tả doraemon lớp 3

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở nước ta, trước không còn thực dân Pháp vẫn phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và lực lượng người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình quyết định nước ta.

C. đem giai cung cấp tư sản kể từ Pháp thanh lịch nước ta.

D. ổn định quyết định tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi triển khai xong quy trình xâm lăng và bình quyết định nước ta, thực dân Pháp mới mẻ hợp tác nhập tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp cần thất lạc từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi triển khai xong việc làm xâm lăng nước ta, thực dân Pháp cần thất lạc 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu đôi mươi. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất ở nước ta trong vòng thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cung cấp người công nhân nước ta được tạo hình trong vòng thời hạn nào?

A. Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến tranh giành trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của Pháp ở nước ta.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của Pháp ở nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” vì như thế cách

A. tách nước ta ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân chia nước ta trở thành nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân chia nước ta trở thành tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân chia dân tộc bản địa nước ta trở thành nhiều đẳng cấp không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân chia nước ta trở thành tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với tía chính sách không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn cai quản lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước ta, thực dân Pháp lựa chọn vùng nào là là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước ta, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách thâm nám duy nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề nông nghiệp ở nước ta nhập quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng nhanh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày nước ta.

B. lập những vọng gác điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm hoa màu với giá khá mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với tạo ra nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt đi ra sở hữu xuất xứ từ

A. một trong những người đứng đi ra hoạt động và sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một trong những người dân cày giàu sang chuyển qua làn đường khác marketing,

C. một trong những tè tư sản sở hữu không nhiều vốn liếng chuyển qua làn đường khác marketing.

D. tư phiên bản Pháp nhập nước ta kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Khi vẫn triển khai xong về cơ phiên bản cuộc xâm lăng nước ta, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhì.

C. xúc tiến bộ việc thiết lập máy bộ cơ quan ban ngành thực dân và chính sách bảo lãnh lên phần cương vực Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến bộ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn nước ta.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn đằm thắm, sĩ phu và quần chúng. # toàn quốc đứng lên, vì như thế vua tuy nhiên kháng chiến nhập thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang đến trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, vì thế sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng nào là, vì thế ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, vì thế Cao Điền và Tống Duy Tân chỉ đạo.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, vì thế Cao Điền và Hoàng Hoa Thám chỉ đạo.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, vì thế Tống Duy Tân và Cao Thắng chỉ đạo.

D. Tại đồng vì như thế và trung du Thanh Hoá, vì thế Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân chỉ đạo.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại nhập thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong vòng thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử dân tộc nước ta (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học