tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2


What are you reading, Quan? quý khách hàng đang được gọi gì vậy Quân? Aladdin and the Magic Lamp. A-la-đin và cây đèn thần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What are you reading, Quan? - Aladdin and the Magic Lamp.

(Bạn đang được gọi gì vậy Quân?  A-la-đin và cây đèn thần.)

b) Who's the main character? - A boy... Aladdin.

(Ai là hero chính? Một cậu bé bỏng ... Aladdin.)

c) What's he like? - I think he's generous.

(Cậu ấy như vậy nào? Tôi suy nghĩ cậu ấy khoáng đạt.)

d) May I borrow the book? - Yes. You can have it when I finish it.

(Có thể cho tới tôi mượn cuốn sách không? Vâng. Bạn rất có thể với nó Khi tôi hoàn thiện.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's An Tiem like? - He's hard-working.

(An Tiêm như vậy nào? Anh ấy chuyên cần.)

b)  What's Snow White like? - She's kind.

(Bạch Tuyết như vậy nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

c)  What's The Fox like? - It's clever.

(Con cáo như vậy nào? Nó mưu trí.)

d)  What's Tam like? - She's gentle.

(Tấm như vậy nào? Cô ấy êm ả dịu dàng.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về quyển sách/truyện các bạn yêu thương mến.

Do you lượt thích fairy tales/comic books/short stories?

(Bạn với mến những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện ngắn ngủn không?)

Yes,.../No... (Có.../Không...)

What book/story are you reading?

(Quyển sách/truyện các bạn đang được gọi là gì?)

I'm reading...                   

(Tôi đang được gọi...)                          

What's the main character like?

(Nhân vật chủ yếu thế nào?)

He's/She's... (Anh/cô ấy...)

Do you lượt thích him/her?

(Bạn với mến anh/cô ấy không?)

Yes,... /No ... (Có.../Không...)

Câu 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và ghi chép một kể từ vào cụ thể từng khoảng chừng rỗng tuếch.)

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Linda: What are you reading, Hoa?

Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

Linda: Are Tam and Cam the main characters?

Hoa: Yes, they are.

Linda: What's Tam like?

Hoa: She's kind.

2. Linda: What's your favourite book, Phong?

Phong: It's Doraemon.

Linda: What's Doraemon like?

Phong: He's clever.

3. Linda: Do you lượt thích fairy tales, Mai?

Mai: Yes, I tự. I'm reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

Linda: What are the dwarfs like?

Mai: They're short and hard-working.

4. Linda: What are you reading, Tony?

Tony: The story of Mai An Tiem. I lượt thích it very much.

Linda: Why tự you lượt thích it?

Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

Tạm dịch:

1. Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Hoa?

Hoa: Một truyện cổ tích, truyện Tấm Cám.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

Linda: Tấm và Cám là hero chủ yếu à?

Hoa: Ừ, chính thế.

Linda: Tấm với tính cơ hội như vậy nào?

Hoa: Cô ấy hiền khô lành lặn.

2. Linda: Truyện yêu thương mến của công ty là gì, Phong?

Phong: Truyện Đô-rê-mon.

Linda: Đô-rê-mon với tính cơ hội như vậy nào?

Phong: Cậu ấy đặc biệt tài phép tắc.

3. Linda: Cậu với mến truyện cổ tích ko, Mai?

Mai: Có. Mình đang được gọi truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn lúc này.

Linda: Những chú lùn như vậy nào?

Mai: Họ lùn và chuyên cần.

4. Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Tony?

Tony: Truyện Mai An Tiêm. Mình đặc biệt mến truyện này.

Linda: Bạn đang được gọi gì thế, Tony?

Tony: Bởi vì thế hero chủ yếu, An Tiêm, là kẻ đặc biệt mưu trí và rộng lớn lượng.

Lời giải chi tiết:

1. kind

2. clever

3. hard-working

4. generous

1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s kind.

(Tấm nhập truyện Tấm và Cám thế nào? Cô ấy chất lượng bụng.)

2. What’s Doraemon like? He’s clever.

(Doraemon thế nào? Cậu ấy mưu trí.)

3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and hard-working

(Bảy chú lùn thế nào? Họ chuyên cần và chất lượng bụng.)

4. What’s An Tiem like? He’s clever and generous.

(An Tiêm thế nào? Cậu ấy mưu trí và khoáng đạt.)

Câu 5

5. Number the sentences in the correct order.

(Điền số nhập những câu theo dõi trật tự chính.)

Lời giải chi tiết:

1. Minh's my classmate.

(Minh là các bạn nằm trong lớp của tôi.)

2. She likes reading fairy tales in her không tính phí time.

(Cô ấy mến gọi truyện cổ tích nhập thời hạn rảnh.)

3. Her favourite fairy tale is The story of Tam and Cam.

(Truyện cổ tích yêu thương mến của cô ý ấy là Câu chuyện Tấm và Cám.)

4. It's a Vietnamese story about two girls.

(Nó là một trong những truyện của những người Việt về nhì cô nàng.)

5. Their names are Tam and Cam.

(Tên của mình là Tấm và Cám.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

Snow White and Aladdin (Bạch Tuyết và A-la-đin)

There's a girl who's so sánh gentle, (Có một cô nàng đặc biệt êm ả dịu dàng,)

So gentle and so sánh kind. (Rất êm ả dịu dàng và rất hay bụng.)

Snow White is her name. (Bạch Tuyết là tên gọi của cô ý ấy.)

Yes, Snow White is her name. (Vâng, Bạch Tuyết là tên gọi của cô ý ấy.)

There's a boy who's so sánh clever, (Có một chàng trai rât mưu trí,)

So clever and so sánh bright. (Rất mưu trí và đặc biệt thông minh.)

Aladdin is his name. (A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Yes, Aladdin is his name. (Vâng, A-la-đin là tên gọi của cậu ấy.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.