tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta sở hữu nó thời điểm ngày hôm nay : Thường sở hữu từng môn học tập từng nào phiên vô tuần.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice to tướng talk to tướng you again.

(Xin xin chào Akiko. Thật thú vị phát biểu khi chuyện với chúng ta đợt nữa.)

    Nice to tướng talk to tướng you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị khi thủ thỉ với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường nên không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, chính rồi. Nó là giờ rời khỏi chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường nên không?)

No, I'm at trang chính. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân ở trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often bởi you have English?

(Tốt cho chính mình. Quý Khách thông thường sở hữu môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư phiên một tuần.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a) How often bởi you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một phiên một tuần.)

b) How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhì phiên một tuần.)

c) How often bởi you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tư phiên một tuần.)

d) How often bởi you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường sở hữu môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta sở hữu hôm này và bàn sinh hoạt nó thông thường xuyên ra làm sao.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons bởi you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn? - Mình học tập tư môn: Toán, giờ Việt, giờ Anh và Khoa học tập.)

- How often bởi you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm phiên một tuần.)

- How often bởi you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm phiên một tuần.)

- How often bởi you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhì phiên một tuần.)

- How often bởi you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhì phiên một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often bởi you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often bởi you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons bởi you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons bởi you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice to tướng have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice to tướng talk to tướng you again.

Akiko: Nice to tướng talk to tướng you, too, Mai. Do you have school today?

Mai: Yes, but not now. I'll go to tướng school in the afternoon. How about you?

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

Akiko: I'm on holiday. How many lessons bởi you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

4. Tony: What subject bởi you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often bởi you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ Anh ra làm sao, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó mỗi ngày Mai à.

Mai: Bạn sở hữu mến môn giờ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? Quý Khách thông thường học tập giờ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tư phiên một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bàn sinh hoạt từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tư môn: Toán, giờ Việt, music và Thể dục. Thế còn bạn? Quý Khách học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm ngày hôm nay là ngày ngủ ở mặt mày Nhật.

Nam: Tuyệt quá. Thật là mến khi được ngủ.

3. Mai: Chào Akiko. Rất vui sướng lại được thủ thỉ với chúng ta.

Akiko: Mình cũng tương đối vui sướng khi được thủ thỉ với chúng ta, Mai? Quý Khách sở hữu nên đến lớp hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko nên lúc này. Mình tiếp tục đến lớp vô chiều tối. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ Anh, giờ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn mến môn học tập nào là nhất, Quân?

Quan: Mình mến Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng mến nó. Quý Khách thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày đến lớp. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tư phiên một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai sở hữu môn Tiếng Anh tư phiên một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam sở hữu tư môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ ngủ.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân sở hữu môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons bởi you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often bởi you have your favourite lesson?

4. How often bởi you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons bởi you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta sở hữu từng nào môn học? - Tôi sở hữu 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương mến của khách hàng là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often bởi you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương mến của khách hàng thông thường sở hữu bao nhiêu lần? - Tôi sở hữu nó thường ngày học tập.)

4. How often bởi you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi sở hữu nó tía phiên một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I bởi. Because I can talk to tướng many people from different countries in the World.

(Bạn mến môn Tiếng Anh nên không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi mến. Bởi vì thế tôi nói theo cách khác chuyện với tương đối nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên trái đất.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong nghịch ngợm.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập vô mon 8. 2. She goes to tướng school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy đến lớp thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  Nam: Oh, good. How many lessons bởi you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện tập dượt kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: chức năng của khí khổng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.