tiếng anh 9 unit 9 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary 

1. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B.

(Nối những kể từ, cụm kể từ nhập cột A với những khái niệm nhập cột B.) 

A

B

1. bilingual

2. fluent

3. rusty

4. pick up a language

5. reasonably

6. get by in a language

A. not as good at a language as you used to tướng be because you have not used it for a long time

B. able to tướng speak two languages equally well because you learned them as a child

C. know just enough of a language for simple communication

D. learn a language by practising it, rather than thở by learning it in a class

E. able to tướng speak, read or write a language easily, quickly, and well

F. to tướng a degree that is fairly good, but not very good

Lời giải chi tiết:

1-b

2-e

3-a

4-d

5-f

6-c

1. bilingual – able to tướng speak two languages equally well because you learned them as a child

(song ngữ - kỹ năng trình bày nhị ngôn từ chất lượng tốt như nhau vì thế các bạn được học tập kể từ bé)

2. fluent – able to tướng speak, read or write a language easily, quickly and well

(lưu loát - kỹ năng trình bày, phát âm, ghi chép một ngôn từ một cơ hội đơn giản dễ dàng, nhanh chóng và tốt)

3. rusty – not as good at a language as you used to tướng be because you have not used it for a long time

(phai lờ mờ - ko chất lượng tốt về một ngôn từ này tê liệt như các bạn từng vì thế dường như không dùng nhập một thời hạn dài)

4. pick up a language – learn a language by practicing it, rather than thở by learning it in a class

(học lỏm một ngôn từ - học tập một ngôn từ bằng phương pháp thực hành thực tế nó thay cho học tập bên trên lớp)

5. reasonably – to tướng a degree that is fairly good, but not very good

(vừa cần - ở một cường độ này tê liệt tương đối tốt tuy nhiên ko chất lượng tốt lắm)

6. get by in a language – know just enough of a language for simple communication

(biết sơ sơ - biết vừa phải đầy đủ một ngôn từ nhằm tiếp xúc đơn giản)

Bài 2 a

Video chỉ dẫn giải

2.a Choose the correct words in the following phrases about language learning.

(Chọn trúng kể từ trong những cụm kể từ sau đây về sự việc học tập ngôn từ.) 

1. be bilingual in/at the language (thành thạo 2 loại tiếng)

2. be reasonably good on/at the language

3. can get to/by in the language

4. be fluent at/in the language

5. can't speak a word of/with the language

6. can speak the language, but it's a lot/bit rusty

7. pick up/off a bit of the language on holiday

Lời giải chi tiết:

2. at 3. by 4. in
5. of 6. bit 7. up

2. be reasonably good at the language (giỏi về ngôn ngữ)

3. can get by in the language (có thể phát hiện vì thế ngôn ngữ)

4. be fluent in the language (thành thạo ngôn ngữ)

5. can't speak a word of the language (không thể trình bày nổi một kể từ của ngôn ngữ)

6. can speak the language, but it's a bit rusty (có thể trình bày ngôn từ tê liệt, tuy nhiên bị quên một chút)

7. pick up a bit of the language on holiday (học lỏm một ngôn từ vào trong ngày nghỉ)

Bài 2 b

2.b. Choose phrases from 2a to tướng make sentences about yourself or people you know.

(Chọn cụm kể từ từ bài bác 2.a nhằm triển khai xong những câu về bạn dạng thân ái bản thân hoặc người nhưng mà các bạn biết.)

I picked up a bit of Thai on holiday in Phuket. I can say "sawadeeka", which means "hello".

(Tôi học tập được một không nhiều giờ Thái nhập kỳ ngủ ở Phuket. Tôi nói theo cách khác "sawadeeka", Có nghĩa là "xin chào".)

Lời giải chi tiết:

- I can't speak a word of Korean.

(Tôi ko thể trình bày một kể từ này giờ Hàn cả.)

- My brother can speak Japanese, but it's a bit rusty.

(Anh tôi nói theo cách khác giờ Nhật, tuy nhiên bị quên một không nhiều vì thế lâu ko sử dụng cho tới.)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

3.a Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B to tướng make expressions about language learning. 

(Nối những kể từ, cụm kể từ nhập cột A với những kể từ, cụm kể từ nhập cột B nhằm tạo ra cơ hội trình diễn về sự việc học tập ngôn từ.)

A

B

1. know what a

2. have

3. make

4. guess

5. imitate

6. translate from

7. correct a

8. look up a word

A. other speakers

B. the meaning of a word

C. your first language

D. mistake

E. word means

F. in a dictionary

G. mistakes

H. an accent

Lời giải chi tiết:

1 - e

2 - h

3 - g

4 - b

5 - a

6 - c

7 - d

8 - f 

1. know what a word means (biết 1 kể từ Có nghĩa là gì)

2. have an accent (có hóa học giọng)

3. make mistakes (gây rời khỏi lỗi)

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng đồi núi nước ta là

4. guess the meaning of a word (đoán nghĩa của từ)

5. imitate other speakers (mô phỏng những người dân trình bày khác)

6. translate from your first language (dịch kể từ giờ u đẻ của bạn)

7. correct a mistake (sửa 1 lỗi sai)

8. look up a word in a dictionary (tra 1 kể từ nhập kể từ điển)

Bài 3 b

3.b. Fill the blanks with the verbs in the box.

(Điền nhập dù rỗng với những động kể từ nhập sườn.)

guess                 know                 have                 make                 translate                 correct                 imitate                 look up

If you don't (1) _______ what a word means, try to tướng (2) _______ the meaning, or (3) _______ the word in your dictionary. All foreign speakers (4) _______ an accent, but that doesn't matter. To make your pronunciation better, listen to tướng English speakers and try to tướng (5) _______ them. Don't worry if you (6) _______ mistakes or don't try to tướng (7) _______ a mistake – that's normal! It's often useful to tướng (8) _______ words from one language to tướng the other, but it's best when you can start to tướng think in the new language.

Lời giải chi tiết:

1. know

2. guess

3. look up

4. have

5. imitate

6. make

7. correct

8. translate

If you don’t (1) know what a word means, try to tướng (2) guess the meaning, or (3) look up the word in your dictionary. All foreign speakers (4) have an accent, but that doesn’t matter. To make your pronunciation better, listen to tướng English speakers and try to tướng (5) imitate them. Don’t worry if you (6) make mistakes or don’t try to tướng (7) correct a mistake – that’s normal! It’s often useful to tướng (8) translate words from one language to tướng the other, but it’s best when you can start to tướng think in the new language.

Tạm dịch:

Nếu các bạn ko biết một kể từ Có nghĩa là gì, hãy nỗ lực đoán nghĩa của chính nó, hoặc tra tự vị. Tất toàn bộ cơ thể quốc tế đều phải có giọng đặc thù tuy nhiên tê liệt ko cần là yếu tố. Để trừng trị âm chất lượng tốt rộng lớn hoặc nghe người Anh trình bày và tế bào phỏng theo gót chúng ta. Đừng phiền lòng nếu như bạn giắt lỗi sai và đứng cố sửa nó, việc này đó là thông thường. Rất hữu ích khi dịch từ 1 ngôn từ lịch sự ngôn từ không giống, tuy nhiên cơ hội tốt nhất có thể là hãy suy nghĩ về một ngôn từ mới nhất.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Listen and repeat, paying attention to the tones of the underlined words in each conversation.

(Nghe và phát âm lại, xem xét cho tới tông giọng của những kể từ gạch ốp chân trong những đoạn đối thoại.)

1. A: I’d lượt thích some oranges, please.

    (Làm ơn cho tới tôi một không nhiều cam.)

    B: But we don’t have any oranges ⤻.

    (Nhưng công ty chúng tôi không tồn tại trái khoáy cam này.)

2. A: What would you lượt thích, sir?

    (Thưa ông, ông mong muốn gì?)

    B: I’d lượt thích some oranges ↷.

    (Tôi mong muốn một không nhiều cam.)

3. A: I’ll come here tomorrow.

    (Tôi sẽ tới trên đây vào trong ngày mai.)

   B: But our cửa hàng is closed tomorrow ⤻.

   (Nhưng siêu thị của công ty chúng tôi ngày mai tạm dừng hoạt động.)

4. A: When is your cửa hàng closed?

    (Khi này siêu thị của công ty đóng góp cửa?)

   B: It is closed tomorrow ↷.

   (Nó được tạm dừng hoạt động vào trong ngày mai.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen to tướng the conversation. Do you think the voice goes up or down at the over of each second sentence? Draw a suitable arrow at 1 over of each line.

(Nghe đoạn đối thoại. quý khách hàng đem suy nghĩ là tiếng nói tăng trưởng hoặc trở lại bên trên cuối từng câu loại hai? Vẽ mũi thương hiệu thích hợp bên trên cuối từng loại.) 

1. A: Tom found a watch on the street.

   (Tom nhìn thấy một cái đồng hồ đeo tay bên trên đàng.)

    B: No. He found a wallet on the street ⤻.

    (Không. Anh ấy nhìn thấy một cái ví bên trên phố.)

2. A: Where did Tom find this watch?

    (Tom nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay này ở đâu?)

    B: He found it on the street ↷.

    (Anh ấy nhìn thấy nó bên trên mặt phố.)

3. A: Let’s have some coffee.

    (Chúng tớ hãy tợp cafe.)

    B: But I don’t lượt thích coffee ⤻.

    (Nhưng tôi ko quí cafe.)

4. A: Let’s have a drink. What would you like?

    (Chúng tớ hãy tợp gì tê liệt. quý khách hàng mong muốn gì?)

    B: I’d lượt thích some coffee ↷.

    (Tôi mong muốn tợp cafe.)

5. A: This hat is nice.

    (Mũ này thiệt đẹp nhất.)

    B: I know it’s nice, but it’s expensive ↷.

    (Tôi biết nó đẹp nhất, tuy nhiên nó nhiều tiền.)

6. A: This bed is big.

   (Giường này to tướng.)

   B: I know it’s big but that one’s bigger ⤻.

   (Tôi biết nó rộng lớn tuy nhiên khuôn mẫu tê liệt to hơn.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the over of each line. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Đọc đoạn đối thoại. Giọng trình bày đem tăng trưởng hoặc trở lại trong mỗi kể từ gạch ốp chân? Vẽ mũi thương hiệu thích hợp bên trên cuối từng loại. Sau tê liệt nghe, đánh giá và phát âm lại.) 

A: What make of TV shall we buy?

(Chúng tớ tiếp tục mua sắm TV nào?)

B: Let’s get the Samsung ↷.

(Hãy mua sắm Samsung.)

A: I think we should get the Sony. It’s really nice.

(Tôi suy nghĩ tất cả chúng ta nên chọn mua Sony. Nó thực sự đẹp nhất.)

B: (trying to tướng persuade A to tướng buy a Samsung) But the Samsung is nicer ⤻.

((cố thuyết phục A để sở hữ một Samsung) Nhưng Samsung xinh xắn hơn.)

A: But the Sony has a guarantee.

(Nhưng Sony đem Bảo hành.)

B: They both have a guarantee ⤻.

(Cả nhị đều phải có Bảo hành.)

A: How much is the Sony?

(Sony giá chỉ bao nhiêu?)

B: It’s $600 ↷. (600 đô la.)

A: It’s too expensive ↷. (Nó vượt lên giắt.)

B: I know it’s expensive, but it’s of better quality ⤻.

(Tôi biết nó nhiều tiền, tuy nhiên nó đem unique chất lượng tốt rộng lớn.)

A: (trying to tướng persuade B to tướng buy a Sony) They’re both of good quality⤻.

((cố thuyết phục B mua sắm Sony) Cả nhị đều phải có unique chất lượng tốt.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

4. 

5. 

6.