tiếng anh 8 unit 11 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Write the correct sườn of the words in brackets.

(Viết mẫu mã đích của kể từ nhập ngoặc.)

1. My friend said he really enjoyed doing (science) _______ experiments and finding out how things worked.

2. Production of these chemicals causes serious (environment) _______ pollution.

3. There have been major new (develop) _______ in space research and satellite technology.

4. It is known that new scientific (discover) _______ are being made all the time.

5. It seems (natural) _______ for a child to lớn spend sánh much time by himself or herself.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- environment (n): môi trường

- develop (v): phân phát triển

- discover (v): nhà lao phá

- natural (adj): thuộc sở hữu tự động nhiên

Lời giải chi tiết:

1. scientific

2. environmental

3. developments

4. discoveries

5. unnatural

 

1. May friend said he really enjoyed doing scientific experiments and finding out how things worked.

(Bạn tôi phát biểu cô ấy quí thực hiện thử nghiệm khoa học tập và lần rời khỏi cơ hội nhưng mà những loại sinh hoạt.)

Giải thích: Trước danh kể từ "experiments" cần thiết tính kể từ => scientific (adj): mang tính chất khoa học

2. Production of these chemicals causes serious environmental pollution.

(Việc phát triển rời khỏi những hóa hóa học này tạo ra độc hại môi trường xung quanh nguy hiểm.)

Giải thích: Trước danh kể từ "pollution" cần thiết tính kể từ => environmental (adj): thuộc sở hữu môi trường

3. There have been major new developments in space research and satellite technology.

(Có sự cách tân và phát triển rộng lớn, mới mẻ nhập nghiên cứu và phân tích không khí và technology vệ tinh nghịch.)

Giải thích: Sau "there have been" cần thiết danh kể từ số nhiều => developments (pl.n): sự phân phát triển

4. It is known that new scientific discoveries are being made all the time.

(Người tao hiểu được những tìm hiểu khoa học tập mới mẻ đang rất được tiến hành xuyên suốt.)

Giải thích: Trước doongjd kể từ "are" cần thiết danh kể từ số nhiều vào vai trò ngôi nhà ngữ => discoveries (n): sự nhà lao phá

5. It seems unnatural for a child to lớn spend too much time by himself or herself.

(Dường như ko ngẫu nhiên cho 1 đứa bé xíu dành riêng rất nhiều thời hạn cho tới chủ yếu nó.)

Giải thích: Sau "seem" là tính kể từ, xét về nghĩa cần thiết tính kể từ đem nghĩa xấu đi => unnatural (adj): ko tự động nhiên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the word trang web with the fields that could benifit from science and technology.

(Hoàn trở nên lưới kể từ với những nghành nhưng mà hoàn toàn có thể đem đến quyền lợi kể từ khoa học tập và technology.)

Lời giải chi tiết:

engineering (kĩ thuật)

farming (nuôi trồng)

home life (gia đình)

entertainment (giải trí)

energy (năng lượng)

medicine (dược phẩm)

space exploration (khám đập phá vũ trụ)

communication (giao tiếp)

architecture (kiến trúc)

leisure (lợi ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each gap with a word from the box to lớn complete the passage. 

(Điền nhập vị trí rỗng tuếch với cùng một kể từ nhập sườn nhằm hoàn thiện đoạn văn.)

science                   inventions                 inventing                   benefits               productive               laboratory

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than vãn one thousand (1) _______ including the electric light bulb and the record player. He also created the world's first industrial research (2) _______.

Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) _______ book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to lớn make inventions. In 1876 he built a new laboratory sánh that he could spend all his time (4) _______. He planned to lớn turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick' every six months. He developed many devices that brought great (5) _______ to lớn people's life. He once said that the value of an idea lúc lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) _______  life.

Phương pháp giải:

- science (n): khoa học

- inventions (plr.n): sự phân phát minh

- inventing (V-ing): phát minh

- benefits (plr.n): lợi ích

- productive(adj): hiệu suất cao

- laboratory (n): phòng thí nghiệm

Lời giải chi tiết:

1. inventions

2. laboratory

3. science

4. inventing

5. benefits

6. productive

Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world. He was responsible for more than vãn one thousand (1) inventions including the electric light bulb and the record player. He also created the world’s first industrial research (2) laboratory.
Edison was born in 1847 in Ohio, USA. When he was 10 years old, he mix up a small laboratory after he had read a (3) science book his mother showed him. In 1869, he borrowed some money and began to lớn make inventions. In 1876 he built a new laboratory sánh that he could spend all his time (4) inventing. He planned to lớn turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick’ every six months. He developed many devices that brought great (5) benefits to people’s life. He once said that the value of an idea lúc lắc in the using of it. Edison died in 1931, after having a remarkably (6) productive life.

Giải thích:

(1) one thousand + danh kể từ số nhiều

(2) Sau tính kể từ "industrial" và danh kể từ "research" cần thiết một danh kể từ nữa sẽ tạo trở nên cụm danh kể từ => industrial research laboratory (n.p): chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích công nghiệp

(3) Sau mạo kể từ "a" và trước danh kể từ "book" cần thiết một tính kể từ hoặc danh kể từ sẽ tạo trở nên cụm danh kể từ => a science book: sách khoa học

(4) Cấu trúc: spend time + Ving (dành thời hạn thao tác làm việc gì)

(5) Sau tính kể từ "great" cần thiết danh từ 

(6) Sau trạng kể từ "remarkably" và trước danh kể từ "life" cần thiết tính kể từ.

Tạm dịch:

Thomas Edison là 1 trong trong mỗi ngôi nhà sáng tạo lớn số 1 bên trên trái đất. Ông tiếp tục sáng tạo rời khỏi rộng lớn 1000 sáng tạo bao hàm đèn điện năng lượng điện và máy thu thanh. Ông đã và đang tạo nên chống thử nghiệm nghiên cứu và phân tích thứ nhất trái đất. Edison sinh vào năm 1847 ở Ohio, Mỹ. Khi ông 10 tuổi hạc, ông tiếp tục dựng một chống thử nghiệm nhỏ sau thời điểm ông gọi một cuốn sách khoa học tập nhưng mà u ông cho tới coi. Vào năm 1869, ông tiếp tục mượn không nhiều chi phí và chính thức thực hiện sáng tạo. Trong năm 1876 ông tiếp tục xây đắp một chống thử nghiệm mới mẻ nhằm nhưng mà ông hoàn toàn có thể dành riêng toàn bộ thời hạn của tôi nhằm sáng tạo. Ông lên plan tạo ra những sáng tạo nhỏ sau từng 10 ngày và một sáng tạo rộng lớn sau từng 6 mon. Ông tiếp tục cách tân và phát triển nhiều khí giới nhưng mà mang về quyền lợi rộng lớn cho tới cuộc sống đời thường loài người. Ông từng bảo rằng độ quý hiếm của một phát minh nằm ở vị trí việc dùng nó. Edison thất lạc năm 1931, với cùng một cuộc sống góp sức kỷ niệm.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the sentences into reported speech.

(Thay thay đổi câu trở nên câu trần thuật.)

1. “They are doing an experiment.”

(Họ đang khiến thử nghiệm.)

He said that ___________

2. “You have to lớn sign the paper again.”

(Bạn cần lý lại giấy tờ tiwf này.)

She told bủ that ___________

3. “We watched a television documentary on the future of nuclear power.”

(Chúng tôi tiếp tục coi phim tư liệu truyền hình về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Tam said ___________

4. “The 10 o'clock flight to lớn Kuala Lumpur will be an hour late.”

(Chuyến cất cánh khi 10 giờ cho tới Kuala Lumpur có khả năng sẽ bị trễ 1 giờ.)

They announced that ___________

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống bên trên mặt mũi trăng.)

Scientists said that ___________

Phương pháp giải:

5. “In 50 years' time we may be living on the moon.”

(Trong 50 năm nữa tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống bên trên mặt mũi trăng.)

Scientists said that ___________

Lời giải chi tiết:

1. He said that they were doing an experiment.

(Anh ấy bảo rằng bọn họ đang khiến một thử nghiệm.)

Giải thích: Khi trả câu thẳng sang trọng loại gián tiếp tao tiến hành quy đổi thì lúc này tiếp tục trở nên quá khứ tiếp diễn: are going => were going

2. She told bủ that I had to lớn sign the paper again.

(Cô ấy bảo rằng tôi cần ký giấy tờ lại.)

Giải thích: Khi trả câu thẳng sang trọng loại gián tiếp tao tiến hành trả đổi:

- you => I

- have to lớn => had to 

3. Tam said that they had watched a television documentary on the future of nuclear power.

(Tâm bảo rằng bọn họ tiếp tục coi phim tư liệu về sau này của tích điện phân tử nhân.)

Giải thích: Khi trả câu thẳng sang trọng loại gián tiếp tao tiến hành trả đổi:

- we => they

- thì quá khứ đơn => quá khứ trả thành: watched => had watched

4. They announced that the 10 o’lock flight to lớn Kualar Lumpur would be an hour late.

(Họ thông tin rằng chuyến cất cánh 10 giờ cho tới Kualar Lumpur tiếp tục trễ 1 giờ đồng hồ đeo tay.)

Giải thích: Khi trả câu thẳng sang trọng loại gián tiếp tao tiến hành trả đổi: will => would

5. Scientists said that in 50 years’ time we might be living on the moon.

(Những ngôi nhà khoa học tập bảo rằng nhập 50 năm nữa tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống bên trên mặt mũi trăng.)

Giải thích: Khi trả câu thẳng sang trọng loại gián tiếp tao tiến hành trả đổi: may => might

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Rewrite these sentences in direct speech.

(Viết lại những câu này trở nên câu thẳng.)

Example: Louise told bủ that he had lúc lắc bủ the night before.

(Ví dụ: Louise phát biểu với toi rằng tối qua quýt anh ấy tiếp tục gọi cho tới tôi.)

→ Louise: “I rang you last night.”

(Louise: "Tối qua quýt tôi tiếp tục gọi năng lượng điện cho mình.")

1. Kien said that he had missed the train.

(Kiên bảo rằng anh ấy đã biết thành lỡ chuyến tàu.)

2. Duong said that he could run rẩy very fast.

(Dương bảo rằng anh ấy hoàn toàn có thể chạy đặc biệt nhanh chóng.)

3. Mia told bủ that she would hand in the report the next day.

(Mia phát biểu với tôi rằng cô ấy tiếp tục nộp bạn dạng report vào trong ngày ngày tiếp theo.)

4. She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.

(Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống đời thường bên trên sao Kim.)

5. He told bủ he would be a lawyer when he grew up.

(Anh ấy phát biểu với tôi rằng anh ấy tiếp tục là 1 trong trạng sư Lúc anh ấy lớn mạnh.)

Phương pháp giải:

Khi trả kể từ câu loại gián tiếp về thẳng thì Note những động kể từ chủ yếu nhập câu tiến bộ về trước 1 thì:

quá khứ đơn => lúc này đơn

quá khứ hoàn thiện => quá khứ đơn/hiện bên trên toàn thành

would => will.

Lưu ý những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Lời giải chi tiết:

1. Kien said: “I missed the train.”

(Kiên phát biểu, "Tôi tiếp tục bỏ qua chuyến tàu.")

Giải thích: Khi trả câu loại gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những trả đổi:

- he => I

- had missed => missed

2. Duong said: “I can run rẩy very fast.”

(Dương phát biểu, "Tôi hoàn toàn có thể chạy đặc biệt nhanh chóng.")

Giải thích: Khi trả câu loại gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những trả đổi:

- he => I

- could => can

3. Mia told me: “I’ll hand in the report tomorrow.”

(“Tôi tiếp tục trả report vào trong ngày mai,” Mia phát biểu với tôi.)

Giải thích: Khi trả câu loại gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những trả đổi:

- she => I

- would => will

- the next day => tomorrow

4. She said: “I’m reading a science fiction book about life on Venus.”

(Cô ấy phát biểu, "Tôi đang được gọi một cuốn sách khoa học tập viễn tưởng về cuộc sống đời thường bên trên sao Kim.")

Giải thích: Khi trả câu loại gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những trả đổi:

- she => I

- was reading => am reading

5. He told me: “I’ll be a lawyer when I grow up.”

("Tôi tiếp tục là 1 trong trạng sư Lúc tôi lớn mạnh," anh phát biểu với tôi.)

Giải thích: Khi trả câu loại gián tiếp sang trọng thẳng tao tiến hành những trả đổi:

- he => I

- would => will

- grew => grow

Bài 6

6.  Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class. 

(Viết một Dự kiến cho từng nghành sau, dựa vào những khêu gợi ý và ý riêng rẽ của em. Sau cơ share với lớp.)

Example: In transport, we will probably travel faster and further in flying cars and spaceships.

(Ví dụ: Về phương tiện đi lại di chuyển, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục dịch rời nhanh chóng rộng lớn và xa thẳm rộng lớn bên trên xe hơi cất cánh và tàu dải ngân hà.)

Cues: (Gợi ý)

- solar energy all year round (năng lượng mặt mũi trời xung quanh năm)

-  no schools, lessons on the Net (không ngôi trường học tập, bài học kinh nghiệm bên trên mạng)

-  nutrition pills instead of normal food (thuốc đủ dinh dưỡng thay cho thực phẩm bình thường)

-  5D-cinema at trang chính (rạp phim 5D ở nhà)

-  trang chính security protection with cameras (bảo vệ an toàn ngôi nhà cửa ngõ với Ϲɑmerɑ phim)

-  entertainment centre at home (trung tâm vui chơi ở nhà)

-  smart phone ứng dụng (ứng dụng điện thoại thông minh di động)

Lời giải chi tiết:

- In education, we will probably have no schools. We will learn lessons on the Internet.

(Về dạy dỗ, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục không tồn tại ngôi trường học tập. Chúng tao tiếp tục học tập bài bác bên trên Internet.)

- For food, we will probably use nutrion pills instead of normal food.

(Về đồ ăn, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục dùng dung dịch bồi bổ thay cho đồ ăn thường thì.)

- For leisure, we will probably watch 5D-cinema at trang chính.

(Về vui chơi, có lẽ rằng tất cả chúng ta tiếp tục coi rạp chiếu phim 5D trong nhà.)

- In energy, energy saving devices will be used in trang chính and industry.

(Về tích điện, những khí giới tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện sẽ tiến hành dùng nhập mái ấm gia đình và công nghiệp.)

- In trang chính life, robots will probably vì thế the household chores.

Xem thêm: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

(Về cuộc sống đời thường mái ấm gia đình, robot hoàn toàn có thể tiếp tục thao tác làm việc ngôi nhà.)

- In communication, tin nhắn will probably replace snail mail.

(Về tiếp xúc, tin nhắn hoàn toàn có thể tiếp tục thay cho thế thư gửi lờ đờ.)