tiếng anh 7 unit 4 a closer look 1


1. Listen and repeat these words and phrases. 2. Match a word in A with a word or phrase in B. 3. Underline the correct word or phrase to tướng complete each sentence. 4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds. 5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Listen and repeat these words and phrases. 

(Nghe và nói lại những kể từ và cụm kể từ sau đây.)

  art gallery                     composer                      concert hall                   musician

  actress                           painter                        artist                              puppet theatre

Write them in the correct columns.

(Viết chúng nó vào chính cột.)

Lời giải chi tiết:

People (Con người)

Places (Nơi chốn)

composer (người biên soạn nhạc)

musician (nhạc sĩ)

 actress (nữ biểu diễn viên)

 painter (họa sĩ)

 artist (nghệ sĩ)

art gallery (triển lãm nghệ thuật)

concert hall (buổi hòa nhạc)

puppet theatre (nhà hát múa rối) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Match a word in A with a word or phrase in B. 

(Nối kể từ ở cột A với cột B.)

A

B

1. compose

a. a show

2. paint

b. a photo

3. perform

c. the guitar

4. play

d. a portrait

5. take

e. music

Lời giải chi tiết:

1 - e

2 - d

3 - a

4 - c

5 - b

1 - e. compose music (sáng tác nhạc)

2 - d. paint a portrait (vẽ một bức chân dung)

3 - a. perform a show (biểu biểu diễn 1 chương trình)

4 - c. play the guitar (chơi ghi-ta)

5 - b. take a photo (chụp một bức ảnh)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Underline the correct word or phrase to tướng complete each sentence.

(Gạch chân kể từ hoặc cụm kể từ chính nhằm triển khai xong từng câu.)

1. The little girl's drawing / photography of her kitten shows a lot of talent. 

2. Van Cao was a great Vietnamese scientist / composer. He was also a painter and poet. 

3. The Louvre in Paris is the world's largest museum / puppet theater.

4. The orchestra will perform its final portrait / concert of the season tomorrow. 

5. Did you see the film Amazon Jungle on TV last night? The photography / drawing was excellent. 

Phương pháp giải:

- drawing (n): bức vẽ

- photography (n): nhiếp ảnh

- scientist (n): nhà khoa học

- composer (n): nhà biên soạn nhạc

- museum (n): bảo tàng

- puppet (n): múa rối

- portrait (n): chân dung

- concert (n): buổi hòa nhạc

Lời giải chi tiết:

1. drawing 2. composer 3. museum  4. concert  5. photography 

1. The little girl's drawing of her kitten shows a lot of talent. 

(Bức vẽ của cô nàng nhỏ về chú mèo của cô ấy ấy thể hiện nay thật nhiều tài năng.)

2. Van Cao was a great Vietnamese composer. He was also a painter and poet. 

(Văn Cao là 1 trong căn nhà biên soạn nhạc rộng lớn của nước Việt Nam. Ông cũng là 1 trong họa sỹ và thi sĩ.)

3. The Louvre in Paris is the world's largest museum theater.

(Louvre ở Paris là căn nhà hát kho lưu trữ bảo tàng lớn số 1 trái đất.)

4. The orchestra will perform its final concert of the season tomorrow. 

(Dàn nhạc tiếp tục trình diễn buổi hòa nhạc sau cùng của mùa giải vào trong ngày mai.)

5. Did you see the film Amazon Jungle on TV last night? The photography was excellent. 

(Bạn với coi tập phim Amazon Jungle bên trên TV tối qua loa không? Nhiếp hình ảnh tuyệt vời lắm vời.)

Bài 4

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

 /ʃ/ and /ʒ/

4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds.

(Nghe và nói lại. Chú ý những âm.)

/ ʃ /

/ ʒ /

musician

show

share

nation

television

visual

unusual

decision

Lời giải chi tiết:

/ʃ/

/ʒ/

musician /mjuːˈzɪʃ.ən/ (n): nhạc sĩ

show  /ʃəʊ/ (n): chương trình

share /ʃeər/ (n, v): phân tách sẻ

nation /ˈneɪ.ʃən/ (n): quốc gia

television /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ (n): truyền hình

visual /ˈvɪʒ.u.əl/ (adj): thuộc về thị giác

unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/ (adj): bất thường

decision /dɪˈsɪʒ.ən/ (n): quyết định

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

(Lắng nghe và tái diễn. Nghe lại và gạch ốp bên dưới đơn những kể từ với âm /ʃ/ và gạch ốp bên dưới kép những kể từ với âm /ʒ/.)

1. We finally came to tướng a decision.

(Cuối nằm trong Cửa Hàng chúng tôi đã từng đi cho tới ra quyết định.)

2. Did you watch the talent show on TV last night?

(Bạn với coi công tác tài năng bên trên TV tối qua loa không?)

3. Let's share the pictures we took last week.

(Hãy share những hình hình ảnh Cửa Hàng chúng tôi vẫn chụp tuần trước đó.)

4. She often paints in her leisure time.

(Cô ấy thông thường vẽ nhập thời hạn rảnh rỗi.)

5. It was a pleasure to tướng listen to tướng the musicians performing yesterday.

(Rất hí hửng được nghe những nhạc công trình diễn ngày ngày hôm qua.)

Lời giải chi tiết:

Lưu ý: Từ với chứa chấp âm /ʃ/ được gạch ốp bên dưới, kể từ với chứa chấp âm /ʒ/ được tô nền gold color nổi trội. 

1.  We finally came to tướng a decision

decision /dɪˈsɪʒ.ən/

2.  Did you watch the talent show on TV last night? 

show  /ʃəʊ/

3. Let's share the pictures we took last week.

share /ʃeər/

4. She often paints in her leisure time.

she /ʃiː/

leisure /ˈleʒ.ər/

5. It was a pleasure to tướng listen to tướng the musicians performing yesterday.

pleasure /ˈpleʒ.ər/

musician /mjuːˈzɪʃ.ən/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to tướng the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What tự you know? Work in groups and choose the correct answer to tướng each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to tướng the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the gmail and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the gmail again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to tướng have a musical performance to tướng celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to tướng a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to tướng the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to tướng invite someone to tướng a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to tướng go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to tướng complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: công thức lượng giác 11

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.