tiếng anh 6 unit 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 2

Video chỉ dẫn giải

A look inside

(Nhìn vô mặt mày trong)

1. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

Mi: Wow! Your room looks ví big, Nick.

Nick: It's Elena's room. She's my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where tự you live, Mi?

Mi: I live in a town house. And you?

Nick: I live in a country house. Who tự you live with?

Mi: My parents and younger brother. We're moving to lớn a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There's a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Mi: Chà! Căn chống của anh ấy to lớn thiệt, Nick à.

Nick: Đó là chống của Elena. Đấy là chị của tôi.

Mi: Ra vậy. Có TV hâu phương chúng ta không?

Nick: Vâng, với. Mi sinh sống ở đâu vậy?

Mi: Mình sinh sống vô một căn nhà phố. Còn bạn?

Nick: Mình sinh sống vô một căn nhà vùng quê. quý khách sinh sống với ai?

Mi: Bố u và em trai. Chúng bản thân tiếp tục gửi lịch sự 1 căn hộ vô mon tới!

Nick: Thật á?

Mi: Ừm. Dì của tôi sinh sống ngay sát cơ, và bản thân hoàn toàn có thể nghịch tặc với anh bọn họ của tôi.

Nick: Có nhiều chống vô căn hộ chung cư cao cấp mới mẻ của doanh nghiệp không?

Mi: Vâng, với. Có một phòng tiếp khách, thân phụ buồng nghỉ, một mái ấm phòng bếp và nhị chống tắm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick (✓).

(Mi kể về những member mái ấm gia đình nào? Đánh lốt vô.)

1. parents

2. sister

3. brother

4. aunt

5. cousin

Lời giải chi tiết:

1. parents

(bố mẹ)

2. sister

(chị/ em gái)

3. brother

(anh/ em trai)

4. aunt

(dì/ cô)

5. cousin

(anh/ chị/ em họ)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

(Đọc lại bài bác đối thoại. Hoàn trở nên từng câu với MỘT kể từ.)

1. Elena is Nick’s............... .

2. There is............. a in Elena's room.

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

3. Now Mi lives in a............. house.

4. Nick lives in a............. house.

5. Mi's new flat has........... bedrooms.

Lời giải chi tiết:

1. sister

2. TV

3. town

4. country

5. three

1. Elena is Nick’s sister.

(Elena là chị gái của Nick.)

2. There is TV a in Elena's room.

(Có một chiếc truyền họa vô chống của Elena.)

3. Now Mi lives in a town house.

(Hiện bên trên Mi sinh sống ở một căn nhà vô thị xã.)

4. Nick lives in a country house.

(Nick sinh sống vô một ngôi nhà tại vùng quê.)

5. Mi's new flat has three bedrooms.

(Nhà mới mẻ của Mi với 3 buồng nghỉ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the word trang web. Use the words from the conversation and the ones you know.

(Hoàn trở nên màng lưới kể từ. Sử dụng những kể từ vô bài bác đối thoại và những kể từ em biết.)

Lời giải chi tiết:

- country house: nhà ở nông thôn

- castle: lâu đài       

- dormitory: nhà luyện thể, khu vực kí túc xá

- villa: biệt thự       

- cottage: nhà tranh

- farmhouse: trang trại

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Ask your friends where they live.

(Làm việc bám theo group. Hỏi chúng ta em điểm chúng ta sinh sống.)

A: Where tự you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in a flat. 

(Mình sinh sống vô căn hộ chung cư cao cấp.)

Lời giải chi tiết:

A: Where tự you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in a palace. 

(Mình sinh sống vô hoàng cung.)

Từ vựng

1. 

2.      

3. 

4.   

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

17. 

18. 

19.