tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự nhiên là nấc chênh chênh chếch thân thuộc số sinh và số bị tiêu diệt đối với số lượng dân sinh khoảng vô kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc bởi vì hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số vô kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh vô năm;

D         : Số chết vô năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc số lượng dân sinh sở hữu cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ ngôi nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh chung

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số công cộng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo gót đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) vô một thời kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và thiên cư thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ tỷ lệ so sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ thiên cư thuần.

2. Phân tổ ngôi nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và ngôi nhà ở;

Xem thêm: tiếng anh lớp 3 tập 2

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thuộc kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.