the instructor blew his whistle and

Câu hỏi:

30/03/2020 26,401

Bạn đang xem: the instructor blew his whistle and

A. off the runners were running   

B. off ran the runners  

Đáp án chủ yếu xác

C. off were running the runners   

D. the runners runs off  

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Đây nằm trong cấu hình hòn đảo ngữ với giới từ trên đầu mệnh đề hoặc câu. Khi giới kể từ hàng đầu câu thì không giống đối với những loại hòn đảo ngữ không giống này đó là tiếp tục hòn đảo vẹn toàn cả động kể từ của công ty ngữ đó 

Tuy nhiên, nếu như công ty ngữ của câu nằm trong một trong 7 đại kể từ sau: she, he, we, they, I, it, you thì tất cả chúng ta ko hòn đảo động kể từ lên tuy vậy với giới từ trên đầu câu 

=> đáp án : off ran the runners

Tạm dịch: Trọng tài thổi bé và những vận khích lệ chạy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People have used coal and oil to______electricity for a long time

A. bred   

B. raise   

C. cultivate   

D. generate

Câu 2:

My sister is a woman of______age

A. marriage   

B. married   

C. marrying   

D.marriageable  

Câu 3:

The festival has many attractions. It will include contemporary orchestra music and an opera. ____ , there will be poetry readings and theatrical presentations

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

A. Otherwise   

B. Furthermore  

C. Nevertheless  

D. On the other hand

Câu 4:

The fire______to have started in the furnace under the house

A. is believed   

B. that is believed  

C. they believed  

D. that they believe

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn each of the following exchanges

"Oops! I’m sorry for stepping on your foot" – “______.”

A. Never mind  

B. You don't mind  

C. You're welcome  

D. That's fine 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn each of the following exchanges

“How vì thế you lượt thích your steak done?”  -  “_______.”

A. I don’t lượt thích it  

B. Very little   

C. Well done   

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

D. Very much