thành phần chính của quặng photphorit

Câu hỏi:

13/08/2019 45,779

Bạn đang xem: thành phần chính của quặng photphorit

A. Ca3(PO4)2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là

A. CaHPO4.

B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

C. KH2PO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Câu 2:

Trong công nghiệp, người tao thông thường pha trộn N2 từ

A. amoni nitrat.

B. không gian.

C. axit nitric.

D. amoniac.

Câu 3:

Cho Fe thuộc tính với HNO3 đặc rét chiếm được khí X làm nên màu nâu đỏ au. Khí X là:

A. N2

B. N2O

Xem thêm: toán lớp 2, sách giáo khoa

C. NO

D. NO2

Câu 4:

Khi cho tới Cu thuộc tính với hỗn hợp chứa chấp H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản xạ là:

A. Chất khử

B. Môi trường

C. Chất xúc tác

D. Chất oxi hóa

Câu 5:

Cấu hình electron của vẹn toàn tử nitơ là

A. 1s22s32p3.

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p3

D. 1s22s22p5

Câu 6:

Trong công nhiệp HNO3 được pha trộn vì thế cách

A. Hấp thụ mặt khác khí NO2 và O2 nhập H2O

B. Hấp thụ khí N2 nhập H2O

C. Cho dung hỗn hợp HCl phản xạ với hỗn hợp KNO3

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

D. Cho O2 phản xạ với khí NH3.