speech is one of the most important

5 Read the following paragraph and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc quá hạn sử dụng.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Typing text

Font: