she gave a great performance at the festival. we now know she has artistic talent

Câu hỏi:

14/03/2020 27,702

Bạn đang xem: she gave a great performance at the festival. we now know she has artistic talent

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

A. Hardly had we known about her artistic talent when she gave a great performance at the festival. 

B. Although she gave a great performance at the festival, now we still don’t know she has artistic talent. 

C. Amazing as her artistic talent is, we don’t know about her great performance at the festival. 

D. But for her great performance at the festival, we wouldn’t know about her artistic talent now.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent: Cô ấy đang được sở hữu một mùng trình thao diễn tuyệt hảo ở liên hoan tiệc tùng. Giờ trên đây tất cả chúng ta biết cô ấy sở hữu năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ.

A. Hardly had we known about her artistic talent when she gave a great performance at the festival: Chúng tao vừa phải biết về năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ấy ấy thì cô ấy đang được sở hữu một mùng trình thao diễn tuyệt hảo ở lễ hội

B. Although she gave a great performance at the festival, now we still don’t know she has artistic talent: Mặc mặc dù cô ấy đang được sở hữu một mùng trình thao diễn tuyệt hảo ở liên hoan tiệc tùng tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn ko biết cô ấy sở hữu năng khiếu sở trường nghệ thuật

C. Amazing as her artistic talent is, we don’t know about her great performance at the festival: Dù năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ấy ấy sở hữu tuyệt hảo thế này thì tất cả chúng ta vẫn ko biết về mùng trình thao diễn tuyệt hảo ở liên hoan tiệc tùng của cô ấy ấy

D. But for her great performance at the festival, we wouldn’t know about her artistic talent now: Nếu không tồn tại mùng trình thao diễn tuyệt hảo ở liên hoan tiệc tùng thì giờ trên đây tất cả chúng ta vẫn ko biết về năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ấy ấy

Dễ thấy nhờ sở hữu mùng trình thao diễn tuyệt hảo ở liên hoan tiệc tùng tuy nhiên quý khách mới nhất nghe biết năng khiếu sở trường nghệ thuật và thẩm mỹ của cô ấy ấy, vậy nên chỉ có thể sở hữu phương án D là thích hợp cả về nghĩa và cấu hình ngữ pháp. Ta lựa chọn đáp án thực sự D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

My close friends spends most of their không tính tiền time helping the homeless people in the  community.

A. close 

B. spends 

C. of 

D. helping 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Although she had been told quite sternly đồ sộ _______ herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

A. bring.

B. force.

C. pull.

D. push.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jenny and Jimy are talking about university education.

- Jenny: “I think having a university degree is the only way đồ sộ succeed in life.”

- Jimmy: “_______. There were successful people without a degree.”

A. That’s all right.

B. I don’t quite agree.

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

C. I can’t agree more.

D. That’s life.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Participating in teamwork activities helps students develop their _______ skills.

A. socially.

B. socialize.

C. social.

D. society.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

_______ đồ sộ fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

A. Approaching.

B. Rising.

C. Going.

D. Reaching.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Her parents rarely let her stay out late, _______?

A. doesn’t she.

B. don’t they.

C. does she.

D. tự they.

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Adam and Janet are at the school canteen.

- Adam: “_______”

- Janet: “Yes, please.”

A. It’s a bit hot in here, isn’t it?

B. Do you mind if I sit here?

C. Can you pass mạ the salt, please?

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

D. Would you lượt thích a cup of coffee?