ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước

hint-header

Cập nhật ngày: 29-11-2022

Bạn đang xem: ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước


Chia sẻ bởi: Nguyễn Phương Uyên


Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại này tại đây không phản ứng với nước?

Chủ đề liên quan

Hơi thuỷ ngân đặc biệt độc, vì thế Lúc làm vỡ tung nhiệt độ nối tiếp thuỷ ngân thì hóa học bột được dùng để làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là

Thí nghiệm này tại đây chiếm được muối hạt sắt(III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

A

Cho Fe nhập hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B

Cho FeO nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

C

Cho Fe(OH)2 nhập hỗn hợp HCl dư.

D

Cho Fe nhập hỗn hợp CuCl2.

Kim loại này tại đây phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

Este X được tạo nên vì thế ancol metylic và axit axetic. Công thức của X là

Số amin đem công thức phân tử C3H9N là

Để tráng một tấm bạc lên ruột phích, người tớ mang lại hóa học X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun lạnh lẽo. Chất X là

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho gang tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.
(b) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Fe(NO3)3.
(c) Cho Al tính năng với hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm HCl và CuSO4.
(d) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Cu(NO3)2.
(e) Cho Al và Fe tính năng với khí Cl2 khô.
Trong những thực nghiệm bên trên, số thực nghiệm đem hiện tượng lạ làm mòn năng lượng điện chất hóa học là

Dãy bao gồm những hóa học đều rất có thể làm mất đi tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước là:

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

Cho những ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự động tính oxi hoá tách dần dần là

A

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

B

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Cho khí CO (dư) lên đường nhập ống sứ nung lạnh lẽo đựng láo lếu phù hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO chiếm được hóa học rắn Y. Cho Y nhập hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

Một este đem công thức phân tử C4H6O2, Lúc thuỷ phân nhập môi trường xung quanh axit chiếm được axetanđehit. Công thức kết cấu thu gọn gàng của este cơ là

Có một trong những đánh giá về cacbohiđrat như sau:
(1) Saccarozơ, tinh ma bột và xenlulozơ đều rất có thể bị thuỷ phân.
(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tính năng được với Cu(OH)2 và đem năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc.
(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân kết cấu của nhau.
(4) Phân tử xenlulozơ được kết cấu vì thế nhiều gốc β-glucozơ.
(5) Thuỷ phân tinh ma bột nhập môi trường xung quanh axit sinh đi ra fructozơ.
Trong những đánh giá bên trên, số đánh giá đích là

Cho sản phẩm những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học nhập sản phẩm bị lão hóa Lúc tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh, lạnh lẽo là

Có từng nào tơ tổ hợp trong những tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?

Cho 1,24 gam láo lếu phù hợp Na và K tính năng không còn với nước, sau phản xạ thu được một,92 gam láo lếu phù hợp 2 bazơ NaOH và KOH và V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, chiếm được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun lạnh lẽo, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở vì thế khí oxi một vừa hai phải đầy đủ thu được một,2 mol láo lếu phù hợp bao gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau Lúc dùng nhằm rán, rán thì dầu mỡ rất có thể được tái mét chế trở thành nhiên liệu.
(b) Nhỏ hỗn hợp I2 nhập lát tách trái khoáy quả chuối xanh thì xuất hiện nay greed color tím.
(c) “Gạch cua” nổi lên Lúc nấu nướng riêu cua là hiện tượng lạ đông đúc tụ protein.
(d) Tinh bột được dẫn đến kể từ cây cối nhờ quy trình quang quẻ phù hợp.
(e) Chất đồ sộ được sử dụng thực hiện đồ ăn cho tất cả những người, phát triển xà chống.
(f) Khi mang lại propan tính năng với clo (tỉ lệ 1: 1) chỉ chiếm được một dẫn xuất halodgen.
Số tuyên bố đích là

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho 2a mol CO2 tính năng với hỗn hợp chứa chấp 3a mol NaOH.
(b) Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp NaHCO3.
(c) Cho a mol Zn nhập hỗn hợp chứa chấp 2a mol FeCl3.
(d) Sục 2,5a mol CO2 nhập hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH.
(e) Rót kể từ từ hỗn hợp chứa chấp 2a mol HCl nhập hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm a mol KOH và a mol K2CO3.
(g) Sục 2a mol CO2 nhập hỗn hợp chứa chấp a mol K2CO3 và a mol KOH.
Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được hỗn hợp chứa chấp nhì hóa học tan là