nguyên hàm của sin bình x

 • Đáp án D

  Dựa vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, những khu đô thị loại I của VN là TP. Hải Phòng, Huế, TP Đà Nẵng.

  Bạn đang xem: nguyên hàm của sin bình x

  Câu hỏi:

  Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số \(f(x) = {\sin ^2}x\).

  • A. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • B. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • C. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • D. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)

  Đáp án đúng: D

  Xem thêm: diện tích hình tam giác lớp 5

  \(\int {{{\sin }^2}xdx = \int {\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C} }\)

  Xem thêm: bị động hiện tại hoàn thành

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Tìm nguyên vẹn hàm F(x) của hàm số f(x)=4x^3-3x^2+2 biết F(-1)=3
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=sqrt(3x+1)
 • Cho f'(x)=3-5sinx và f(0)=10
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=sin(5x-2)
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số 1/{sin^2}x.{cos^2}x
 • Tình tích phân 2 cho tới 5 (1/x)dx
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=cos2x
 • Biết F(x) là 1 trong nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=1/x-1 và F(2)=1 tính F(3)
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số 1/(4-x^2)dx
 • Nguyên hàm sin2xdx=-cos2x/2+C