listening unit 13 lớp 11

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Before

Bạn đang xem: listening unit 13 lớp 11

Before you listen

Work with a partnerWrite down three benefits of reading books. Then share your ideas with the class. 

(Làm việc với bạn làm việc. Viết 3 quyền lợi của việc xem sách. Sau bại liệt share chủ kiến của chúng ta với lớp.)

Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

magazine     continually        otherwise       gigantic

profitably     available           bygone          ignorantly

Lời giải chi tiết:

Three benefits of reading books: (Ba quyền lợi của việc hiểu sách)

   + Books help đồ sộ widen our knowledge. (Sách hùn không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức.)

   + Books give us valuable experience. (Sách mang lại tất cả chúng ta thưởng thức trân quý.)

   + Books are good sources of information. (Sách là mối cung cấp vấn đề chất lượng.)

While

While you listen

Task 1. You will hear a student talk about his hobby. Listen đồ sộ his talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Bạn tiếp tục nghe thấy một học viên thủ thỉ về sở trường của chúng ta ấy. Nghe mẩu chuyện của chúng ta ấy và đưa ra quyết định việc những report là trúng (T) hoặc sai (F).)

1. The writer started his hobby when he was young.

(Tác fake chính thức sở trường của tớ lúc còn nhỏ nhắn.)

2. His parents were interested in reading fairy tales and other stories đồ sộ him.

(Cha u của anh ấy ấy mến việc hiểu truyện cổ tích và những mẩu chuyện không giống mang lại anh ấy nghe.)

3. The writer didn't start with ABC books.

(Tác fake ko chính thức vì như thế sách ABC.)

4. Now he reads all the books available.

(Bây giờ anh ấy hiểu toàn bộ những cuốn sách đã có sẵn trước.)

5. Reading helps the writer đồ sộ know many things.

(Đọc hùn người sáng tác biết nhiều điều.)

6. According đồ sộ the writer, by reading he does not have đồ sộ study hard.

(Theo người sáng tác, bằng phương pháp hiểu anh ấy ko nên học hành vất vả.)

7. The writer is able đồ sộ know about a tiger through reading.

(Tác fake hoàn toàn có thể biết về một con cái hổ trải qua việc hiểu.)

8. Books might help him in his daily life.

(Sách hoàn toàn có thể hùn anh ấy vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tớ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting.

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents đồ sộ read fairy tales and other stories đồ sộ bầm. Soon they got fed up with having đồ sộ read đồ sộ bầm continually. So as soon as I could, I learned đồ sộ read. I started with simple ABC books. Soon I could read fairy tales and stories. Now I read just about anything that is available.

Reading enables bầm đồ sộ learn about so sánh many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses and other fascinating things.

The wonderful thing about reading is that I vì thế not have đồ sộ learn things very hard way. For example, I vì thế not have đồ sộ catch a disease đồ sộ know that it can kill bầm. I know the danger so sánh I can avoid it. Also I vì thế not have đồ sộ deep into the jungle đồ sộ find out about tigers. I can read all aboul it in a book.

Books provide the reader with so sánh much information and facts. They have certainly helped bầm in my daily life. I am better equipped đồ sộ cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.

So I continue đồ sộ read. Besides being more informed about the world. I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Dịch bài bác nghe: 

Sở mến của tôi là hiểu. Tôi tiếp tục xem sách truyện, tập san, báo và ngẫu nhiên loại tư liệu nào là tuy nhiên tôi thấy thú vị.

Sở mến của tôi chính thức khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn luôn mong muốn phụ thân u tôi hiểu truyện cổ tích và những mẩu chuyện không giống mang lại tôi nghe. Chẳng bao lâu chúng ta tiếp tục ngán với việc nên hiểu mang lại tôi liên tiếp. Vì vậy, ngay trong khi hoàn toàn có thể, tôi tiếp tục học tập hiểu. Tôi chính thức với sách ABC giản dị. Chẳng bao lâu hoàn toàn có thể nắm được mẩu chuyện cổ tích và những mẩu chuyện. Bây giờ tôi chỉ hiểu về bất kể cái gì đã có sẵn trước.

Đọc hùn tôi lần hiểu về thật nhiều điều. Tôi tiếp tục học tập được cơ hội người xem sinh sống trong mỗi ngày qua chuyện. Tôi tiếp tục học tập được về những kỳ quan lại của toàn cầu, du hành ngoài trái đất, trở nên tựu của nhân loại, cá voi mập mạp, vi rút nhỏ nhỏ nhắn và những loại thú vị không giống.

Điều ấn tượng về hiểu là tôi ko nên học tập tất cả thiệt trở ngại. Ví dụ, tôi ko nên giắt 1 căn bệnh dịch nhằm hiểu được nó hoàn toàn có thể thịt bị tiêu diệt tôi. Tôi biết sự nguy nan của chính nó vậy nên tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi nó. Trong khi tôi ko nên cút thâm thúy vô rừng nhằm lần hiểu về hổ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu toàn bộ những về nó vô một cuốn sách.

Sách hỗ trợ cho những người hiểu với thật nhiều vấn đề và sự khiếu nại. Chúng chắc chắn rằng đã hỗ trợ tôi vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tôi. Tôi được chuẩn bị chất lượng rộng lớn nhằm ứng phó với cuộc sống đời thường. Nếu ko tôi tiếp tục những điều trở ngại một cơ hội trở ngại.

Vì vậy, tôi nối tiếp hiểu. Cạnh cạnh việc được vấn đề nhiều hơn thế về toàn cầu. Tôi cũng để dành thời hạn của tớ nhằm một cơ hội chất lượng. Nó thực sự là 1 trong những sở trường chất lượng.

Lời giải chi tiết:

1. T   2. F   3. F 4. F
5. T  6. T   7. T 8. F

Task 2

Task 2. Listen again and write the missing words.

(Lắng nghe một lần tiếp nữa và viết lách những kể từ không đủ.)

The (1)                thing about reading is that I vì thế not have đồ sộ learn things very hard way. For example, I vì thế not have đồ sộ catch a (2)               to know that it can kill bầm. I know the danger so sánh I can avoid it. Also, I vì thế not have đồ sộ go deep into the (3)                to find out about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so sánh many facts and so sánh much information. They have (4)               helped bầm in my daily life. I am better equipped đồ sộ cope with living. Otherwise, I would so sánh about (5)            learning things the hard way.

So I continued đồ sộ read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Lời giải chi tiết:

(1) wonderful  (2) disease  (3) jungle
(4) certainly  (5) ignorantly   

The (1) wonderful thing about reading is that I vì thế not have đồ sộ learn things very hard way. For example, I vì thế not have đồ sộ catch a (2) disease to know that it can kill bầm. I know the danger so sánh I can avoid it. Also, I vì thế not have đồ sộ go deep into the (3) jungle to find out about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so sánh many facts and so sánh much information. They have (4) certainly helped bầm in my daily life. I am better equipped đồ sộ cope with living. Otherwise, I would so sánh about (5) ignorantly learning things the hard way.

So I continued đồ sộ read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

Tạm dịch: 

Điều tuyệt vời về hiểu là tôi ko nên học tập tất cả thiệt trở ngại. Ví dụ, tôi ko nên giắt một căn bệnh để hiểu được nó hoàn toàn có thể thịt bị tiêu diệt tôi. Tôi biết sự nguy nan của chính nó vậy nên tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi nó. Trong khi tôi ko nên cút thâm thúy vào rừng để lần hiểu về hổ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu toàn bộ những về nó vô một cuốn sách.

Sách hỗ trợ cho những người hiểu với thật nhiều vấn đề và sự khiếu nại. Chúng chắc chắn đã hùn tôi vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tôi. Tôi được chuẩn bị chất lượng rộng lớn nhằm ứng phó với cuộc sống đời thường. Nếu ko tôi sẽ mù quáng học những điều này một cơ hội trở ngại.

Vì vậy, tôi nối tiếp hiểu. Cạnh cạnh việc được vấn đề nhiều hơn thế về toàn cầu. Tôi cũng để dành thời hạn của tớ nhằm một cơ hội chất lượng. Nó thực sự là 1 trong những sở trường chất lượng.

After

After you listen

Work with a partner. Talk about the disadvantages of over reading.

(Làm việc với các bạn nằm trong học tập. Nói về những tác kinh hoàng của việc hiểu rất nhiều.)

Lời giải chi tiết:

Some disadvantages of over-reading: (Một số điểm yếu kém của hiểu vượt lên trước nhiều)

   + Becoming shortsighted (Bị cận thị)

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

   + Not having enough physical exercise (Không tập luyện thể dục thể thao thể hóa học ăm ắp đủ)

   + Lacking practical knowledge (Thiếu kỹ năng và kiến thức thực tiễn)

   + Becoming a bookworm/ overweight (Trở trở nên một con cái ông tơ sách / quá cân)