fe tác dụng với hcl

Phản ứng Fe + HCl hoặc Fe đi ra FeCl2 hoặc HCl đi ra FeCl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ thế đã và đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập luyện đem tương quan về Fe đem câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe tác dụng với hcl

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe tính năng với HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác lăm le những vẹn toàn tử đem sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ tê liệt xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+H+1ClFe+2Cl2+H20

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: HCl.

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: 2H +1+ 2eH20

Bước 3: Tìm thông số tương thích mang đến hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2e2H +1+ 2eH20

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những nhân tố ở nhì vế.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. Điều khiếu nại nhằm Fe tính năng với HCl

Phản ứng thân thiết Fe và axit clohiđric ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl vô ống thử đang được nhằm sẵn miếng Fe.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Sắt tan dần dần vô hỗn hợp, bên cạnh đó hỗn hợp có màu sắc xanh rớt nhạt nhẽo xuất hiện

5. Tính Hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại đem tính khử khoảng. Khi tính năng với hóa học lão hóa yếu đuối, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2+ 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở nên ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe đi ra FeCl2 | HCl đi ra FeCl2

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

Quảng cáo

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, giải tỏa H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 quánh rét, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko giải tỏa H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động bởi những axit HNO3 quánh, nguội và H2SO4 quánh, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe rất có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô trong vắt sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, kế tiếp đem phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở nhiệt độ chừng cao, Fe khử khá nước dẫn đến H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Quảng cáo

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe đi ra FeCl2 | HCl đi ra FeCl2

6. Bài tập luyện liên quan

Câu 1:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z vừa vặn đem tính khử vừa vặn đem tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z thứu tự là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học đem số lão hóa bởi 0 → đem khả nhường nhịn 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ đem tài năng nhường nhịn 1e nhằm trở nên Fe3+ → đem tính khử

Fe2+ đem tài năng nhận 2e nhằm trở nên Fe đơn hóa học → đem tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất tài năng nhận 1e nhằm phát triển thành Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở nên Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 2: Để pha chế Fe(NO3)2 tao rất có thể người sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 3: Chia bột sắt kẽm kim loại X trở nên 2 phần. Phần một mang đến tính năng với Cl2 dẫn đến muối hạt Y. Phần nhì mang đến tính năng với hỗn hợp HCl dẫn đến muối hạt Z. Cho sắt kẽm kim loại X tính năng với muối hạt Y lại chiếm được muối hạt Z. Kim loại X đem thề bồi là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Kim loại X là Fe

Phần 1: 2Fe (X) + 3Cl2 t°2FeCl3 (Y)

Phần 2: Fe (X) + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Fe (X) + 2FeCl3 (Y) → 3FeCl2 (Z)

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia TV - Kênh trực tuyến bóng đá hàng đầu

Câu 4: Chất này sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên phù hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2 B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3D. hỗn hợp HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 5: Hòa tan 2,24 gam Fe bởi 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M , chiếm được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử độc nhất của <![if !vml]><![endif]>) và m gam kết tủa. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 18,3. B. 8,61. C. 7,36. D. 9,15.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,04 mol; nHCl = 0,3.0,4 = 0,12 mol

Fe + 2HClFeCl2+H20,04 0,08 0,04 mol

Dung dịch X gồm: HCl = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư vô X đem phản ứng:

3Fe2++4H++NO33Fe3++NO+2H2O0,030,04mol

Fe2+ + Ag+ Ag+Fe3+(0,040,03) 0,01mol

Ag++ClAgCl 0,120,12mol

→ m = 0,01.108 + 0,12.143,5 = 18,3 gam.

Câu 6: Phát biểu này tại đây không đúng?

A.Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl dẫn đến muối hạt sắt(II).

B.Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C.Kim loại Fe ko tan vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nguội.

D.Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. Đúng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Đúng

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

C. Đúng. Fe ko phản xạ với H2SO4 đặcnguội, HNO3 quánh nguội.

D. Sai, ion Fe2+ ở tại mức lão hóa trung gian trá nên rất có thể nhường nhịn hoặc nhận electron → thể hiện nay cả tính khử, cả tính lão hóa.

Câu 7: Ngâm một lá sắt kẽm kim loại đem lượng 50g vô hỗn hợp HCl. Sau Khi chiếm được 336ml H2 (đkc) thì lượng lá sắt kẽm kim loại tách 1,68%. Kim loại tê liệt là

A. ZnB. FeC. AlD. Ni

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khối lượng kim loại phản ứng là:

mKL = 1,68.50100 = 0,84 gam

nH2= 0,33622,4 = 0,015 mol

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

nM = 2n.nH2= 2n.0,015 = 0,03n mol

→ MM = mMnM = 0,84 : 0,03n = 28n

Với n = 1 → MM = 28 loại

n = 2 → MM = 56 (Fe) Thỏa mãn

n = 3 → MM = 84 loại.

Vậy sắt kẽm kim loại cần thiết mò mẫm là Fe

Câu 8: Cho 11,2 gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư , chiếm được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng lăm le luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9: Cho 10 gam lếu láo phù hợp X bao gồm Fe và Cu phản xạ với hỗn hợp HCl loãng dư, cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu vô 10 gam lếu láo phù hợp X.

A. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 2,8 gam D. 1,6 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2= 0,15 mol

Chỉ đem Fe phản xạ với hỗn hợp HCl

Bảo toàn electron tao có:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,15 mol

→ mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

→ mCu = 10 – 8,4 = 1,6 gam

Câu 10: Hòa tan 5,6g Fe bởi hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron

→ 3nFe = 3nNO → nNO = nFe = 0,1 → V = 2,24 lít

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp