để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 29,160

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết ngược in đi ra screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) cho tới độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết ngược in đi ra screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

D. ‘1234abcd’

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay đã cho ra thành quả theo đuổi bảng khuôn mẫu bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: biến hóa toàn viên, biến hóa toàn bộ, thông số mẫu mã, tham lam số thực sự, thông số biến hóa,tham lam số giá trị vô lịch trình bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) cho tới độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh ngỏ biến hóa tệp f1 nhằm phát âm tài liệu đem dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

Xem thêm: toán lớp 5 bài 70

D. write(f1);