cu + hno3 đặc nguội

Cu HNO3 đặc

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài xích học: Cân tự phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối bột nitrat.... cũng tựa như các dạng bài xích luyện. Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nguội

1. Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O  

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 quánh ở nhiệt độ phỏng thường

3. Cân tự phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2

Bước 1. Xác ấn định số lão hóa thay cho thay đổi thế này.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng tự electron.

1x

2x

Cu  → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phương trình phản xạ và tính những thông số còn sót lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Cu thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 loãng

5. Cu thuộc tính với HNO3 quánh hiện tại tượng

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit HNO3đặc và sinh rời khỏi khí nito đioxit NO2 nâu đỏ au.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số những sắt kẽm kim loại, cho dù là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu hèn như Cu. Khi cơ, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá mà đến mức oxi hoá cao và đưa đến muối bột nitrat.

Thông thông thường, nếu như sử dụng hỗn hợp HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì tạo ra trở nên NO.

6. Phương trình phản xạ chất hóa học liên quan

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • CuO + H2 → Cu + H2O
 • CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

7. Tính hóa học của đồng và hợp ý hóa học của đồng kim loại

7.1. Tính hóa học vật lí

Đồng là 1 trong những sắt kẽm kim loại sở hữu red color, mềm, và dễ dàng kéo sợi, dễ dàng dát mỏng manh, là sắt kẽm kim loại mềm nhất, sắt kẽm kim loại đồng thông thường dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ cao (sau bạc). đồng sở hữu lượng riêng rẽ là 8,98 g/cm3 và nhiệt độ nhiệt độ chảy 10830C.

Khi sở hữu tạp hóa học thì phỏng rời năng lượng điện của đồng tiếp tục rời dần dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn định.

7.2. Tính Hóa chất của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu hèn rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại không giống. Đồng rất có thể thuộc tính được với phi kim, thuộc tính với những axit và thuộc tính với những hỗn hợp muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi (Cu) phản xạ với Oxi đun giá sẽ tạo nên trở nên CuO đảm bảo an toàn vì thế (Cu) tiếp tục không biến thành oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Khi tớ đun giá cho tới nhiệt độ phỏng kể từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Khi thuộc tính thẳng với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể thuộc tính với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

Khi sở hữu oxi, (Cu) rất có thể thuộc tính với hỗn hợp HCl, sở hữu xúc tiếp thân ái axit và không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 đặc thì:

Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những hỗn hợp muối

Đồng rất có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

8. Các bước cân đối phương trình tự cách thức thăng tự electron

Các bước cân đối phương trình chất hóa học tự cách thức thăng tự electron bao gồm:

Bước 1: Xác ấn định những hóa học nhập cuộc và hóa học thành phầm nhập phản xạ chất hóa học.

Bước 2: Xác ấn định số lão hóa (số oxi hóa) của từng thành phần trong số hóa học nhập cuộc và hóa học thành phầm.

Bước 3: Viết phương trình phản xạ ban sơ, chỉ triệu tập nhập sự thay cho thay đổi số lão hóa của những thành phần.

Bước 4: Cân ngay số electron bằng phương pháp thêm thắt những thông số trước những hóa học chứa chấp thành phần bị thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 5: Cân ngay số nguyên vẹn tử của những thành phần không giống nhập phản xạ bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh thông số trước những hóa học nhập cuộc và hóa học thành phầm.

Bước 6: Kiểm tra lại phản xạ nhằm đáp ứng số nguyên vẹn tử của những thành phần và số lão hóa và đã được cân đối bên trên cả nhị vế của phương trình.

Bước 7: Kiểm tra lại phản xạ nhằm đáp ứng đặc thù vật lý cơ và chất hóa học của hóa học không bao giờ thay đổi nhập quy trình cân đối.

Bước 8: Ghi lại phương trình cân đối ở đầu cuối.

9. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu này tại đây ko chủ yếu xác?

A. Cu phản xạ với HNO3 loãng giải hòa N2.

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) đưa đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản xạ với HNO3 loãng giải hòa nitơ.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

B. Cu phản xạ với oxi (ở 800 – 1000oC) đưa đến Cu2O => đúng

2Cu + O2 → 2CuO

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ được với hỗn hợp HCl => đúng

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O.

D. CuCl2 phản xạ với khí hiđro sulfua tạo ra kết tủa black color CuS => đúng

CuCl2 + H2S → CuS↓ + HCl

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh rờn.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko hương thơm thực hiện xanh rờn giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa greed color.

D. Phản ứng tạo ra hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko color hóa nâu nhập không gian.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá là vì thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko color hóa nâu nhập không gian.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ được màu xanh; khí NO ko color tuy nhiên hóa nâu nhập không gian.

Câu 3. Nhiệt phân trọn vẹn 34,65 gam láo hợp ý bao gồm KNO3 và Cu(NO3)2, chiếm được láo hợp ý khí X sở hữu tỉ khối đối với khí hiđro tự 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 nhập láo hợp ý ban sơ là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

2KNO3 → 2KNO2 + O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

y → 2y → 0,5y

MX = 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.(0,5x + 0,5y)/(0,5x + 2,5y)

=> 2,8x- 14y =0 (1)

mmuối = 101x + 188y= 34,65 (2)

=> x= 0,25, y= 0,05

=> mCu(NO3) = 188.0,05 = 9,4 gam

Câu 4. Cho những thực nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 nhập hỗn hợp (NH4)2SO4

(b) Cho Cu dư nhập hỗn hợp láo hợp ý KNO3 và HCl

(c) Cho hỗn hợp NH3 nhập hỗn hợp AlCl3

(d) Cho sắt kẽm kim loại Ba nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư

(e) Cho FeS nhập hỗn hợp HCl

(f) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp HCl loãng

(g) Cho đinh Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Số thí sát hoạch được hóa học khí la

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

(a) tạo ra khí NH3 : Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + NH3↑ + H2O

(b) tạo ra khí NO : 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 4H2O + 2NO

(c) ko tạo ra khí: 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(d) tạo ra khí tự Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

(e) tạo ra Lúc H2S: FeS + HCl → FeCl2 + H2S↑

(f) tạo ra khí NO tự 3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + 2H2O + NO

(g) tạo ra khí H2: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Số thí sát hoạch được hóa học khí là 6

Câu 5. Cho những hợp ý chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S theo lần lượt phản xạ với hỗn hợp H2SO4 quánh, giá, dư. Số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học thuộc tính với H2SO4 đặc giá xẩy ra phản xạ lão hóa khử là: CuS, Cu2O, Cu2S.

Phương trình phản xạ minh họa

CuS + 4H2SO4 → CuSO4 + 4SO2 + 4H2O

Cu2O + 3H2SO4 → 2CuSO4 + 3H2O + SO2

Cu2S + 6H2SO4 → 2CuSO4 + 5SO2 + 6H2O

Câu 6. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Al, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Al ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Phương trình phản xạ minh họa

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 7. Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn kéo ra, cọ sạch sẽ, sấy thô, rước cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Gọi lượng thanh đồng ban sơ là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau phản xạ là

a + mAg- aCu phản xạ =  a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Tức là lượng thanh đồng tăng.

Câu 8. Cho m gam láo hợp ý A bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm kết thúc đẩy phản xạ sinh rời khỏi 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại a gam láo hợp ý R bên trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết thúc đẩy phản xạ sinh rời khỏi 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của a là:

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl => chỉ mất Al phản ứng

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 mol

X + HNO­3 quánh nguội => chỉ mất Cu phản ứng

nNO2 = 0,315 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,125/2 = 0,075 mol

=> m = mAl + mCu = 0,05.27 + 0,125.64 = 6,15 gam

Câu 9. Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân ái Cu với hỗn hợp HNO3 quánh, giá là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng thông số là những số nguyên vẹn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân ái Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, giá là 10.

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu này ko đúng?

A. đồng phản xạ với HNO3 loãng giải hòa N2

B. đồng phản xạ với oxi (800-10000C) đưa đến Cu2O.

C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản xạ với hỗn hợp HCl.

D. Cu phản xạ với diêm sinh tạo ra CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ Cu thuộc tính HNO3 loãng sinh rời khỏi khí NO

Phương trình phản xạ minh họa

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại link là

A. link nằm trong hoá trị và link ion.

B. link ion và link phối trí.

C. link phối trí và link nằm trong hoá trị.

D. link nằm trong hoá trị và liên kết

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại link là link phối trí và link nằm trong hoá trị.

Câu 12. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu nhập hỗn hợp HNO3 thu được một,12 lít láo hợp ý khí NO và NO2 (đktc) sở hữu tỉ khối khá so với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Xem đáp án

Đáp án C

M (trung bình NO và NO2) = 16,6.2 = 33.2 gam.

n (NO và NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, nó = số mol NO2.

Ta sở hữu hệ phương trình:

x + nó = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Giải hệ phương trình => x = 0.04, nó = 0.01

Cu0 →Cu+2 + 2e

x         →           2x

N+5 + 3e → N +2 (NO)

0,12   0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01   0,01

Bảo toàn e => 2x= 0,13 => x = 0,065 => mCu = m= 0,065.64 = 4,16 gam

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện tại tính lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học nằm trong mặt hàng này bên dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, P.., CuO, CaCO3, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

Phương trình phản xạ xảy ra

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

Câu 14. Axit nitric tinh ma khiết là hóa học lỏng ko color tuy nhiên lọ Axit nitric quánh nhập chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là vì.

A. HNO3 lão hóa lớp bụi dơ nhập không gian tạo ra hợp ý hóa học sở hữu màu

B. HNO3 tự lão hóa trở nên hợp ý hóa học sở hữu màu

C. HNO3 bị phân diệt 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại nhập HNO3 lỏng

D. HNO3 bú nước mạnh tạo ra hỗn hợp được màu.

Xem đáp án

Đáp án C:

Axit nitric tinh ma khiết là hóa học lỏng ko color tuy nhiên lọ Axit nitric quánh nhập chống thực nghiệm được màu nâu vàng hoặc nâu là do: HNO3 bị phân diệt 1 không nhiều tạo ra NO2 tan lại nhập HNO3 lỏng

Câu 15. Cho những phản xạ sau : (1) nhiệt độ phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt độ phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt độ phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản xạ đưa đến được N2

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (5)

D. (2), (4), (6)

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình thể hiện tại phản ứng

1) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 → N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 → 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl → NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 16. Trong chống thực nghiệm HNO3 được pha trộn theo đòi phản xạ sau:

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng bên trên xẩy ra là vì:

A. Axit H2SO4 sở hữu tính axit mạnh rộng lớn HNO3.

B. HNO3 dễ dàng cất cánh khá rộng lớn.

C. H2SO4 sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn HNO3.

D. Một nguyên vẹn nhân không giống.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì HNO3 dễ dàng cất cánh khá => thực hiện rời lượng HNO3 vào phía trong bình => phản xạ thực hiện tăng lượng HNO3 (chiều thuận)

Câu 17. Cho những chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án 

Các hóa học phản xạ được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là: NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg.

Các phương trình chất hóa học xảy ra:

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

3 Fe(NO3)2 + 4 HNO3 → 2 H2O + NO + 3 Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

2Mg + Fe(NO3)2 → 2MgNO3 + Fe

Vậy sở hữu toàn bộ 5 hóa học thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)2.

Câu 18. Chất này tại đây vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử?

A. H2S.

B. O3.

C. SO2.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án C

Oxi sở hữu số lão hóa là 0 và -2

S sở hữu số lão hóa là -2, 0, +4, +6 => S0 và S+4 vừa sở hữu tính lão hóa, vừa vặn sở hữu tính khử

=> Trong 4 đáp án sở hữu SO2 (S+4) thỏa mãn

Xem thêm: i look forward to hearing from you

--------------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu hữu ích nhé.

>>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một vài tư liệu liên quan: 

 • Lý thuyết hóa 12 học tập kì 1 không thiếu thốn cụ thể nhất
 • Bộ đề đua test trung học phổ thông vương quốc năm 2023 môn Hóa học tập Có đáp án
 • Bài luyện về đồng và hợp ý hóa học của đồng